Відокремлений підрозділ ліцензіата (All definitions of termin — 2)

Відокремлений підрозділ ліцензіата - філія, інший підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням і здійснює всі або частину її функцій щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку

Find the definition in the text on September 8, 2017

Власний капітал (All definitions of termin — 18)

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань

Find the definition in the text on September 8, 2017

Заявник (All definitions of termin — 130)

Заявник - юридична особа, яка подає заяву та відповідні документи для отримання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, у тому числі ліцензіат

Find the definition in the text on September 8, 2017

Заявник, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Заявник, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, - юридична особа, яка на дату подання документів для отримання ліцензії згідно з цими Порядком та умовами не має чинної ліцензії на провадження будь-якого з видів професійної діяльності на фондовому ринку

Find the definition in the text on September 8, 2017

Керівна посадова особа (All definitions of termin — 2)

Керівна посадова особа - голова та члени колегіального виконавчого органу, їх заступники, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, керівник та заступник керівника структурного підрозділу (крім структурного підрозділу, що проводить внутрішній аудит (контроль)) професійного учасника фондового ринку та/або СРО та/або об’єднання професійних учасників фондового ринку та/або керівна посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії

Find the definition in the text on September 8, 2017

Кінцевий власник (All definitions of termin — 3)

Кінцевий власник - фізична особа (контролер) або юридична особа, щодо якої не існує контролерів та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність заявника (ліцензіата) шляхом опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою у заявнику (ліцензіаті), що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів заявника (ліцензіата), або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином

Find the definition in the text on September 8, 2017

Ліцензіат (All definitions of termin — 46)

Ліцензіат - професійний учасник фондового ринку, який має відповідну ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

Find the definition in the text on September 8, 2017

Ліцензійний реєстр (All definitions of termin — 3)

Ліцензійний реєстр - перелік суб'єктів господарювання - ліцензіатів, який формується і ведеться органом ліцензування як автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про цих суб'єктів у порядку, установленому законодавством з цього питання

Find the definition in the text on September 8, 2017

Місцезнаходження юридичної особи (All definitions of termin — 3)

Місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (далі - виконавчий орган)

Find the definition in the text on September 8, 2017

Опосередковане володіння участю (All definitions of termin — 4)

Опосередковане володіння участю - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами: має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у заявника (ліцензіата) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного капіталу заявника, та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника

Find the definition in the text on September 8, 2017

Опосередкований контроль (All definitions of termin — 2)

Опосередкований контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на діяльність заявника шляхом опосередкованого володіння особою самостійно або спільно з іншими особами, пов’язаними відносинами контролю, часткою у статутному капіталі заявника, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів такого заявника, або незалежно від такого володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином

Find the definition in the text on September 8, 2017

Приміщення (All definitions of termin — 18)

Приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку

Find the definition in the text on September 8, 2017

Професійна діяльність на фондовому ринку (All definitions of termin — 4)

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності законодавством

Find the definition in the text on September 8, 2017

Професійні учасники фондового ринку (All definitions of termin — 5)

Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, провадять на фондовому ринку професійну діяльність

Find the definition in the text on September 8, 2017

Прямий власник заявника (ліцензіата)

Прямий власник заявника (ліцензіата) - юридична або фізична особа, яка безпосередньо володіє часткою (акціями) у статутному капіталі заявника (ліцензіата)

Find the definition in the text on September 8, 2017

Публічна компанія (All definitions of termin — 10)

Публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої знаходяться в лістингу іноземної фондової біржі, яка входить до Світової федерації бірж

Find the definition in the text on September 8, 2017

Сертифікований фахівець (All definitions of termin — 4)

Сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що здійснює окремий вид професійної діяльності і відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Комісією (має кваліфікаційне посвідчення установленого зразка) та отримав відповідний сертифікат (у період до введення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку сертифікатів враховується наявність кваліфікаційного посвідчення встановленого зразка, у тому числі кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку)

Find the definition in the text on September 8, 2017

Спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата (All definitions of termin — 2)

Спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата - департамент, управління, відділ, сектор тощо, що є невід'ємною частиною внутрішньої організаційної структури ліцензіата або його відокремленого підрозділу та має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ

Find the definition in the text on September 8, 2017

Стаж роботи на фондовому ринку (All definitions of termin — 4)

Стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, та/або стаж роботи як керівної посадової особи в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії, та/або стаж роботи сертифікованого фахівця в саморегулівній організації чи об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів

Find the definition in the text on September 8, 2017

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) (All definitions of termin — 2)

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів)

Find the definition in the text on September 8, 2017


on top