Дата вручення податкової вимоги

Дата вручення податкової вимоги — дата вручення податкової вимоги особисто посадовій особі державного підприємства — платнику податків під розписку або дата вручення податкової вимоги, надісланої такому державному підприємству органом державної податкової служби рекомендованим листом з повідомленням про його вручення.

Find the definition in the text on February 7, 2011

Запаси (All definitions of termin — 6)

Запаси — оборотні активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності (готова продукція, товари); перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва (незавершене виробництво); утримуються для використання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг (сировина, матеріали тощо).

Find the definition in the text on February 7, 2011

Майно (All definitions of termin — 13)

Майно — активи (необоротні та оборотні), які підприємство використовує у виробництві в процесі господарської діяльності, вартість яких відображається в балансі підприємства.

Find the definition in the text on February 7, 2011

Необоротні активи (All definitions of termin — 8)

Необоротні активи — матеріальні та нематеріальні ресурси, які закріплюються за підприємством на праві господарського відання чи праві оперативного управління і забезпечують провадження його основної діяльності та строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік.

Find the definition in the text on February 7, 2011

Основна діяльність (All definitions of termin — 7)

Основна діяльність — операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які визначають загальнодержавне значення підприємства.

Find the definition in the text on February 7, 2011

Спеціалізовані активи (All definitions of termin — 2)

Спеціалізовані активи — активи, що можуть бути використані виключно з метою забезпечення основної діяльності підприємства, не можуть бути перепрофільовані і продані окремо, без заподіяння шкоди (спричинення зупинки) основній діяльності підприємства.

Find the definition in the text on February 7, 2011

Цілісний майновий комплекс (All definitions of termin — 9)

Цілісний майновий комплекс — об'єкт, сукупність активів якого забезпечує провадження окремої діяльності, що визначає загальнодержавне значення підприємства, на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи, які в установленому порядку виділяються в самостійні об'єкти. Визначення загальнодержавного значення об'єктів здійснюється відповідно до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна".

Find the definition in the text on February 7, 2011


on top