Про державну службу
Law of Ukraine on December 10, 2015889-VIII

Безпосередній керівник (All definitions of termin — 2)

Безпосередній керівник - найближчий керівник, якому прямо підпорядкований державний службовець;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Верховенство права (All definitions of termin — 2)

Верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Державна мова (All definitions of termin — 2)

Державна мова - українська мова, якій Конституцією України надано статус мови офіційного спілкування посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування під час виконання посадових обов’язків, а також мови діловодства і документації цих органів та посадових осіб;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Державна служба (All definitions of termin — 3)

Державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;

4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;

5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;

6) управління персоналом державних органів;

7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.

Find the definition in the text on December 10, 2015

Державний службовець (All definitions of termin — 2)

Державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Find the definition in the text on December 10, 2015

Доброчесність

Доброчесності - спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Ефективність (All definitions of termin — 3)

Ефективності - раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей державної політики;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Забезпечення рівного доступу до державної служби

Забезпечення рівного доступу до державної служби - заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Законність (All definitions of termin — 2)

Законності - обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Керівник державної служби в державному органі

Керівник державної служби в державному органі - посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Патріотизм

Патріотизму - відданість та вірне служіння Українському народові;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Політична неупередженість

Політичної неупередженості - недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Посада державної служби (All definitions of termin — 2)

  4) посада державної служби - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених частиною першою статті 1 цього Закону;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Прозорість

Прозорості - відкритість інформації про діяльність державного службовця, крім випадків, визначених Конституцією та законами України;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Професійна компетентність (All definitions of termin — 3)

Професійна компетентність - здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Професійне навчання (All definitions of termin — 3)

Професійне навчання - набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації державного службовця для його професійної діяльності;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Професіоналізм

Професіоналізму - компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Рівнозначна посада

Рівнозначна посада - посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Службова дисципліна (All definitions of termin — 8)

Службова дисципліна - неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання службових обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку.

Find the definition in the text on December 10, 2015

Стабільність (All definitions of termin — 2)

Стабільності - призначення державних службовців безстроково, крім випадків, визначених законом, незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів.

Find the definition in the text on December 10, 2015

Суб'єкт призначення

Суб’єкт призначення - державний орган або посадова особа, яким відповідно до законодавства надано повноваження від імені держави призначати на відповідну посаду державної служби в державному органі та звільняти з такої посади;

Find the definition in the text on December 10, 2015

Функції з обслуговування (All definitions of termin — 2)

Функції з обслуговування - діяльність працівників державного органу, яка не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 цього Закону;

Find the definition in the text on December 10, 2015


on top