Активи інституту спільного інвестування (All definitions of termin — 2)

Активи інституту спільного інвестування - сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

Find the definition in the text on July 5, 2012

Акція корпоративного інвестиційного фонду (All definitions of termin — 2)

Акція корпоративного інвестиційного фонду - цінний папір, емітентом якого є корпоративний інвестиційний фонд (далі - корпоративний фонд) та який посвідчує майнові права його власника (учасника корпоративного фонду), включаючи право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного фонду), частини майна корпоративного фонду у разі його ліквідації, право на управління корпоративним фондом, а також немайнові права, передбачені цим Законом

Find the definition in the text on July 5, 2012

Вартість чистих активів

Вартість чистих активів - величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов’язань інституту спільного інвестування

Find the definition in the text on July 5, 2012

Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування (All definitions of termin — 2)

Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвестору, з припиненням права власності інвестора на такі цінні папери

Find the definition in the text on July 5, 2012

Діяльність із спільного інвестування (All definitions of termin — 2)

Діяльність із спільного інвестування - діяльність, яка провадиться в інтересах учасників (учасника) інституту спільного інвестування та за рахунок інституту спільного інвестування шляхом вкладення коштів спільного інвестування в активи інституту спільного інвестування

Find the definition in the text on July 5, 2012

Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування

Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування - сукупність записів про інститути спільного інвестування, які містять інформацію, визначену нормативно-правовими актами Комісії

Find the definition in the text on July 5, 2012

Засновники корпоративного фонду

Засновники (засновник) корпоративного фонду - особи (особа), які прийняли рішення про його створення

Find the definition in the text on July 5, 2012

Інвестиційна декларація (All definitions of termin — 11)

Інвестиційна декларація - документ, що визначає основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування та є невід’ємною складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування, додатком до договору про управління активами корпоративного фонду

Find the definition in the text on July 5, 2012

Інвестиційний сертифікат (All definitions of termin — 5)

Інвестиційний сертифікат - цінний папір, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд) та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду)

Find the definition in the text on July 5, 2012

Індексний кошик

Індексний кошик - сукупність цінних паперів у відповідних співвідношеннях, на підставі якої розраховується індекс фондової біржі відповідно до зареєстрованих Комісією правил фондової біржі

Find the definition in the text on July 5, 2012

Інститут спільного інвестування (All definitions of termin — 3)

Інститут спільного інвестування - корпоративний або пайовий фонд

Find the definition in the text on July 5, 2012

Компанія з управління активами (All definitions of termin — 6)

Компанія з управління активами - господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією

Find the definition in the text on July 5, 2012

Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування

Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування – вилучення з обігу цінних паперів одного інституту спільного інвестування та обмін таких цінних паперів за ініціативою їх власника на цінні папери іншого інституту спільного інвестування за умови, що такі інститути спільного інвестування перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами

Find the definition in the text on July 5, 2012

Контроль (All definitions of termin — 38)

Контроль - володіння безпосередньо чи через пов’язаних фізичних та/або юридичних осіб часткою статутного капіталу юридичної особи в розмірі не менш як 20 відсотків або здійснення безпосередньо чи через пов’язаних фізичних та/або юридичних осіб впливу на господарську діяльність юридичної особи в результаті:

надання права, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління юридичної особи;

обіймання посад керівника, заступника керівника, членів органів управління чи виконавчих органів юридичних осіб особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншій юридичній особі;

надання права на укладення договорів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або здійснювати делеговані повноваження і функції органу управління юридичної особи.

Find the definition in the text on July 5, 2012

Корпоративний фонд

Корпоративний фонд - юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування

Find the definition in the text on July 5, 2012

Кошти спільного інвестування (All definitions of termin — 3)

Кошти спільного інвестування - кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та у випадках, передбачених цим Законом, інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо). Кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого фонду до Реєстру

Find the definition in the text on July 5, 2012

Оцінювач майна інституту спільного інвестування

Оцінювач майна інституту спільного інвестування - суб’єкт господарювання, який проводить оцінку нерухомого майна під час його придбання або відчуження в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність

Find the definition in the text on July 5, 2012

Пайовий фонд (All definitions of termin — 2)

Пайовий фонд - сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності

Find the definition in the text on July 5, 2012

Пов'язані особи (All definitions of termin — 2)

Пов’язані особи - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з таких ознак:

юридична особа, що здійснює контроль за іншою юридичною особою або контролюється іншою юридичною особою чи перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за іншою юридичною особою. Членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

посадова особа іншої юридичної особи, уповноважена здійснювати від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин, а також члени сім’ї такої особи;

Find the definition in the text on July 5, 2012

Початковий статутний капітал корпоративного фонду

Початковий статутний капітал корпоративного фонду - статутний капітал, сплачений в повному обсязі засновниками до внесення корпоративного фонду до Реєстру

Find the definition in the text on July 5, 2012

Проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування

Проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування - документ, який містить інформацію про розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування

Find the definition in the text on July 5, 2012

Регламент (All definitions of termin — 4)

Регламент - документ, який визначає порядок, строки, умови та особливості діяльності інституту спільного інвестування

Find the definition in the text on July 5, 2012

Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку (All definitions of termin — 5)

Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку - об’єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів, має право одержувати звітність, складену в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення та аналізу

Find the definition in the text on July 5, 2012

Свідоцтво про внесення до Реєстру (All definitions of termin — 2)

Свідоцтво про внесення до Реєстру - документ, що видається Комісією після реєстрації регламенту та засвідчує внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру

Find the definition in the text on July 5, 2012

Учасник інституту спільного інвестування

Учасник інституту спільного інвестування - особа, яка є власником цінних паперів інституту спільного інвестування

Find the definition in the text on July 5, 2012

Учасник пайового фонду

Учасник пайового фонду - юридична або фізична особа, яка є власником інвестиційного сертифіката такого фонду

Find the definition in the text on July 5, 2012

Цінні папери інституту спільного інвестування

Цінні папери інституту спільного інвестування - акції корпоративного фонду та інвестиційні сертифікати пайового фонду

Find the definition in the text on July 5, 2012


on top