Використання джерел іонізуючого випромінювання

Використання джерел іонізуючого випромінювання — один з окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що включає такі види робіт з джерелами іонізуючого випромінювання: експлуатація, технічне обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонт, налагоджування, проведення випробовувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність; введення та виведення з експлуатації установок, що містять джерела іонізуючого випромінювання; монтаж та демонтаж, зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення), отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання

Державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання — внесення до Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання інформації про джерела іонізуючого випромінювання, вироблені на території України або ввезені чи вивезені через державний кордон України, а також про власників таких джерел, фізичних і юридичних осіб, за якими вони закріплені на правах господарського відання або оперативного управління чи перебувають у їх володінні або користуванні на інших підставах.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Діяльність у сфері використання ядерної енергії

Діяльність у сфері використання ядерної енергії — діяльність, у процесі якої використовуються додаткові джерела іонізуючого випромінювання, дія зазначеного випромінювання поширюється на додаткові групи людей або змінюється система напрямів випромінювання від існуючих джерел, у зв'язку з чим підвищується доза чи ймовірність опромінювання людей або кількість людей, які опромінюються.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Документи дозвільного характеру

Документи дозвільного характеру — ліцензії, дозволи, у тому числі окремі дозволи, сертифікати про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Експлуатуюча організація (оператор) (All definitions of termin — 2)

Експлуатуюча організація (оператор) — призначена державою юридична особа, яка провадить діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів; забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, фізичний захист ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів на всіх етапах їх життєвого циклу і несе відповідальність за ядерну шкоду.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Етапи життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів

Етапи життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів — вибір майданчика, проектування, будівництво, експлуатація, закриття.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Етапи життєвого циклу ядерної установки

Етапи життєвого циклу ядерної установки — вибір майданчика, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Життєвий цикл ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів

Життєвий цикл ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів — сукупність взаємопов'язаних процесів поступових змін стану ядерної установки або сховища починаючи з вибору майданчика для їх розміщення і закінчуючи поверненням майданчика до загальногосподарського використання.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Ліцензіат (All definitions of termin — 46)

Ліцензіат — суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, якому в установленому законодавством порядку видано ліцензію на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Ліцензія на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

Ліцензія на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії — документ дозвільного характеру, виданий уповноваженим органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що засвідчує право ліцензіата на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії за умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Ліцензування (All definitions of termin — 16)

Ліцензування — видача, внесення змін, переоформлення, зупинення дії та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій; ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатами умов провадження ліцензованої діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки і фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; видача розпоряджень про усунення порушень умов провадження ліцензованої діяльності.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки — центральний орган виконавчої влади, спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України здійснювати державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Find the definition in the text on November 4, 2012

Переоформлення ліцензії

Переоформлення ліцензії — видача органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки ліцензії на новому бланку на заміну чинної з урахуванням умов, на підставі яких була видана чинна ліцензія, та змін, що стали підставою для її переоформлення.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Радіоактивні матеріали (All definitions of termin — 9)

Радіоактивні матеріали — будь-які матеріали, що містять радіонукліди, в яких питома активність, а також сумарна активність у разі їх перевезення перевищують межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Реакторна установка (All definitions of termin — 3)

Реакторна установка — установка та пов'язані з нею системи, важливі для безпеки, під час експлуатації яких відбувається керована ланцюгова ядерна реакція поділу для отримання кінцевого продукту (потоку нейтронів, електроенергії, радіоактивних ізотопів).

Find the definition in the text on December 5, 2012

Сертифікат про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів

Сертифікат про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів — документ, що підтверджує відповідність організаційних заходів та технічних засобів, важливих для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів, вимогам норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії

Суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії (далі — суб'єкт діяльності) — зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа (підприємство, установа чи організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа — підприємець, яка провадить чи заявила про намір провадити діяльність у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом установлені вимоги обов'язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації.

Find the definition in the text on December 5, 2012


on top