Про професійну (професійно-технічну) освіту
Law of Ukraine on February 10, 1998103/98-ВР

Державний стандарт професійно-технічної освіти (All definitions of termin — 3)

Державний стандарт професійно-технічної освіти — це сукупність державних вимог до змісту професійно-технічної освіти, рівня кваліфікації випускника професійно-технічного навчального закладу, основних обов'язкових засобів навчання та освітнього рівня вступників.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Державний стандарт професійно-технічної освіти - це сукупність державних вимог до змісту професійно-технічної освіти, рівня кваліфікації випускника професійно-технічного навчального закладу та освітнього рівня вступників

Find the definition in the text on January 1, 2015

Допрофесійна підготовка (All definitions of termin — 2)

Допрофесійна підготовка — це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії.

Find the definition in the text on January 5, 2013

Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії

Find the definition in the text on January 1, 2015

Інклюзивне професійне (професійно-технічне) навчання

Інклюзивне професійне (професійно-технічне) навчання - система освітніх послуг для здобуття професії або професійних навичок особами з особливими освітніми потребами, гарантованих державою

Find the definition in the text on October 13, 2018

Навчальна програма з навчального предмета (All definitions of termin — 2)

Навчальна програма з навчального предмета — документ, що визначає зміст знань і умінь.

Find the definition in the text on January 5, 2013

Навчальна програма з навчального предмета - документ, що визначає зміст знань і умінь

Find the definition in the text on January 1, 2015

Навчальна програма з професійно-практичної підготовки (All definitions of termin — 2)

Навчальна програма з професійно-практичної підготовки — це документ, що визначає зміст професійних знань, умінь, навичок та способи і методи їх формування.

Find the definition in the text on January 5, 2013

Навчальна програма з професійно-практичної підготовки - це документ, що визначає зміст професійних знань, умінь, навичок та способи і методи їх формування

Find the definition in the text on January 1, 2015

Навчальний план підготовки кваліфікованого робітника (All definitions of termin — 2)

Навчальний план підготовки кваліфікованого робітника - це документ, що визначає освітній рівень вступника, цілі навчання, перелік обов'язкових навчальних предметів, механізм міжпредметних зв'язків, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційної атестації, вимоги до основних обов'язкових засобів навчання та планований рівень кваліфікації випускника

Find the definition in the text on January 1, 2015

Навчальний план підготовки кваліфікованого робітника — це документ, що визначає освітній рівень вступника, цілі навчання, перелік обов'язкових навчальних предметів, механізм міжпредметних зв'язків, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційної атестації, вимоги до основних обов'язкових засобів навчання та планований рівень кваліфікації випускника.

Find the definition in the text on January 5, 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (All definitions of termin — 2)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу — це сукупність вимог, що визначають його професійні знання, уміння та навички, що розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти на основі кваліфікаційних характеристик професій.

Find the definition in the text on August 5, 2012

Первинна професійна підготовка (All definitions of termin — 3)

Первинна професійна підготовка - це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності

Find the definition in the text on January 1, 2015

Первинна професійна підготовка — це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності.

Find the definition in the text on January 5, 2013

Первинна професійна підготовка - це здобуття професійної (професійно-технічної) освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності

Find the definition in the text on October 13, 2018

Перепідготовка робітників (All definitions of termin — 4)

Перепідготовка робітників - це професійне (професійно-технічне) навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку

Find the definition in the text on October 13, 2018

Перепідготовка робітників - це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку

Find the definition in the text on January 1, 2015

Перепідготовка робітників — це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку.

Find the definition in the text on January 5, 2013

Підвищення кваліфікації робітників (All definitions of termin — 4)

Підвищення кваліфікації робітників - це професійне (професійно-технічне) навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг

Find the definition in the text on October 13, 2018

Підвищення кваліфікації робітників - це професійно-технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг

Find the definition in the text on January 1, 2015

Підвищення кваліфікації робітників — це професійно-технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.

Find the definition in the text on January 5, 2013

Професійна (професійно-технічна) освіта (All definitions of termin — 2)

Професійна (професійно-технічна) освіта є складовою системи освіти України. Професійна (професійно-технічна) освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійна (професійно-технічна) освіта здобувається у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Find the definition in the text on October 13, 2018

Професійна (професійно-технічна) освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації

Find the definition in the text on October 13, 2018

Професійне (професійно-технічне) навчання

Професійне (професійно-технічне) навчання - складова професійної (професійно-технічної) освіти. Професійне (професійно-технічне) навчання передбачає формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності, перспектив її кар’єрного зростання впродовж життя

Find the definition in the text on October 13, 2018

Професійний стандарт (All definitions of termin — 4)

Професійний стандарт - затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх компетентності, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування професійних кваліфікацій. Професійні стандарти співвідносяться з рівнями національної і галузевих рамок кваліфікацій і групуються за галузевими ознаками

Find the definition in the text on January 1, 2015

Професійно-технічна освіта (All definitions of termin — 4)

Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах

Find the definition in the text on January 1, 2015

Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.

Find the definition in the text on January 5, 2013

Професійно-технічне навчання (All definitions of termin — 2)

Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг

Find the definition in the text on January 1, 2015

Професійно-технічне навчання — складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг.

Find the definition in the text on January 5, 2013

Професійно-технічний навчальний заклад (All definitions of termin — 5)

Професійно-технічний навчальний заклад — це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Find the definition in the text on January 5, 2013

Професійно-технічний навчальний заклад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я

Find the definition in the text on January 1, 2015

Слухач професійно-технічного навчального закладу (All definitions of termin — 2)

Слухач професійно-технічного навчального закладу — це особа, зарахована до цього закладу на навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Слухач професійно-технічного навчального закладу - це особа, зарахована до цього закладу на навчання за програмами професійно-технічного навчання, у тому числі перепідготовки чи підвищення кваліфікації

Find the definition in the text on January 1, 2015

Учень професійно-технічного навчального закладу (All definitions of termin — 2)

Учень професійно-технічного навчального закладу - це випускник основної або старшої загальноосвітньої школи, зарахований до професійно-технічного навчального закладу на навчання за програмами первинної професійної підготовки. Учню професійно-технічного навчального закладу видається учнівський квиток

Find the definition in the text on January 1, 2015

Учень професійно-технічного навчального закладу — це випускник основної або старшої загальноосвітньої школи, зарахований до професійно-технічного навчального закладу на навчання за програмами професійно-технічної освіти. Учню професійно-технічного навчального закладу видається учнівський квиток.

Find the definition in the text on December 5, 2012


on top