Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року (укр/рос)
ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 05.06.1992

Біологічне різноманіття (Всі визначення терміна — 3)

"Біологічне різноманіття" означає різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманіття екосистем.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Біологічні ресурси

"Біологічні ресурси" включають генетичні ресурси, організми або їх частини, популяції або будь-які інші біотичні компоненти екосистем, які мають фактичну або потенційну користь або цінність для людства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Біотехнологія

"Біотехнологія" означає будь-який вид технології, пов'язаний з використанням біологічних систем, живих організмів або їх похідних для виготовлення або зміцнення продуктів, або процесів з метою їх конкретного вживання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Генетичний матеріал

"Генетичний матеріал" означає будь-який матеріал рослинного, тваринного, мікробного або іншого походження, який містить функціональні одиниці спадковості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Генетичні ресурси

"Генетичні ресурси" означають генетичний матеріал, який має фактичну або потенційну цінність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Екосистема

"Екосистема" означає динамічний комплекс угрупувань рослин, тварин і мікроорганізмів, а також їх неживого навколишнього середовища, взаємодіючих як єдине функціональне ціле.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Збереження ex-situ

"Збереження ex-situ" означає збереження компонентів біологічного різноманіття поза їх природних місць мешкання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Країна походження генетичних ресурсів

"Країна походження генетичних ресурсів" означає країну, яка володіє цими генетичними ресурсами в умовах in-situ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Країна, яка надає генетичні ресурси

"Країна, яка надає генетичні ресурси" означає країну, яка надає генетичні ресурси, зібрані з джерел in-situ, включаючи популяції як диких, так і акліматизованих видів, або одержані з джерел ex-situ, незалежно від того, виникають вони з цієї країни чи ні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Місце мешкання

"Місце мешкання" означає тип місцевості або місце природного мешкання того або іншого організму чи популяції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Одомашнені або культивовані види

"Одомашнені або культивовані види" означають види, на процес еволюції яких має вплив людина з метою задоволення своїх потреб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Регіональна організація економічної інтеграції (Всі визначення терміна — 4)

"Регіональна організація економічної інтеграції" означає організацію створену суверенними країнами даного регіону, якій її країни-члени передали повноваження з питань, що регулюються цією Конвенцією, і яка належним чином уповноважена відповідно до її внутрішніх процедур підписувати, ратифікувати, приймати, схвалювати Конвенцію або приєднуватися до неї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Стале використання компонентів біологічної різноманітності

"Стале використання" означає використання компонентів біологічного різноманіття таким чином і такими темпами, які не приводять у довгостроковій перспективі до вичерпання біологічного різноманіття, тим самим зберігаючи її властивість задовольнити потреби теперішнього і майбутнього поколінь і відповідати її сподіванням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Територія, що охороняється (охорона природи)

"Територія, що охороняється" означає географічно позначену територію, яка виділяється, регулюється і використовується для досягнення конкретних природоохоронних цілей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010

Умови in-situ

"Умови in-situ" означають умови, в яких існують генетичні ресурси в рамках екосистем і природних місць мешкання, а у випадку акліматизованих або культивованих видів — у тому середовищі, в якому вони набули свої характерні ознаки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.10.2010


вгору