Акредитація (Всі визначення терміна — 15)

Акредитація - це частина загальної системи, яка охоплює оцінювання відповідності та ринковий нагляд, призначена для оцінювання та забезпечення відповідності застосовним вимогам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Акредитація означає засвідчення національним органом з акредитації дотримання органом з оцінювання відповідності вимог, установлених у гармонізованих стандартах, та, у відповідних випадках, у будь-яких інших додаткових вимогах, у тому числі тих, що викладено у відповідних секторальних схемах, для провадження конкретної діяльності з оцінювання відповідності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Введення в обіг (Всі визначення терміна — 16)

Введення в обіг означає перше надання продукту на ринку Співтовариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Взаємне оцінювання (Всі визначення терміна — 2)

Взаємне оцінювання означає процес оцінювання національного органу з акредитації іншими національними органами з акредитації, яке здійснюють відповідно до вимог цього Регламенту і, за доцільності, додаткових секторальних технічних специфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Вилучення (Всі визначення терміна — 3)

Вилучення означає будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку продукту, який знаходиться в ланцюзі постачання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Випуск для вільного обігу (Всі визначення терміна — 2)

Випуск для вільного обігу означає процедуру, встановлену в статті 79 Регламенту Ради (ЄЕС) № 2913/92 від 12 жовтня 1992 року про встановлення Митного кодексу Співтовариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Виробник (Всі визначення терміна — 41)

Виробник означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка виготовляє продукт або замовляє проектування чи виготовлення продукту та реалізовує такий продукт під своїм найменуванням або своєю торговельною маркою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Відкликання (Всі визначення терміна — 15)

Відкликання означає будь-який захід, спрямований на повернення продукту, який вже було надано кінцевому користувачеві

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Гармонізаційне законодавство Співтовариства (Всі визначення терміна — 2)

Гармонізаційне законодавство Співтовариства означає будь-яке законодавство Співтовариства, яке гармонізує умови реалізації продуктів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Гармонізований стандарт (Всі визначення терміна — 3)

Гармонізований стандарт означає стандарт, ухвалений одним з європейських органів зі стандартизації, зазначених у додатку I до Директиви Європейського Парламенту і Ради 98/34/ЕС від 22 червня 1998 року про встановлення процедури надання інформації в галузі технічних стандартів та регламентів і правил надання послуг інформаційного суспільства (10) на підставі запиту, надісланого Комісією відповідно до статті 6 згаданої Директиви

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Імпортер (Всі визначення терміна — 24)

Імпортер означає будь-яку засновану в межах Співтовариства фізичну або юридичну особу, яка вводить в обіг на території Співтовариства продукт з третьої країни

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Маркування знаком CE

Маркування знаком CE означає маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукт відповідає застосовним вимогам, установленим у гармонізаційному законодавстві Співтовариства, яким передбачено нанесення такого знака

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Надання на ринку (Всі визначення терміна — 15)

Надання на ринку означає будь-яке платне або безплатне постачання продукту для розповсюдження, споживання або використання на ринку Співтовариства в процесі провадження господарської діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Національний орган з акредитації (Всі визначення терміна — 4)

Національний орган з акредитації означає єдиний орган у державі-члені, який проводить акредитацію на підставі повноважень, наданих державою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Орган з оцінювання відповідності (Всі визначення терміна — 3)

Орган з оцінювання відповідності означає орган, який провадить діяльність з оцінювання відповідності, у тому числі такі її види як калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Орган ринкового нагляду

Орган ринкового нагляду означає орган держави-члена, який відповідає за здійснення ринкового нагляду на своїй території

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Оцінювання відповідності (Всі визначення терміна — 4)

Оцінювання відповідності означає процес підтвердження того, що встановлені вимоги до продукту, процесу, послуги, системи, особи або органу було виконано

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Ринковий нагляд (Всі визначення терміна — 3)

Ринковий нагляд означає діяльність, яку провадять державні органи, і заходи, яких вони вживають для забезпечення того, щоб продукти відповідали вимогам, установленим у відповідному гармонізаціному законодавстві Співтовариства, та не ставили під загрозу здоров'я, безпеку або будь-який інший аспект захисту суспільних інтересів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Розповсюджувач (Всі визначення терміна — 18)

Розповсюджувач означає будь-яку відмінну від виробника або імпортера фізичну чи юридичну особу в ланцюзі постачання, яка надає продукт на ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Суб'єкти господарювання (Всі визначення терміна — 7)

Суб'єкти господарювання означає виробника, уповноваженого представника, імпортера та розповсюджувача

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Технічна специфікація (Всі визначення терміна — 15)

Технічна специфікація означає документ, у якому встановлено технічні вимоги, яким повинні відповідати продукт, процес або послуга

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008

Уповноважений представник (Всі визначення терміна — 20)

Уповноважений представник означає будь-яку засновану в межах Співтовариства фізичну або юридичну особу, яка отримала від виробника письмове доручення діяти від його імені у межах визначених завдань згідно з обов'язками останнього, передбаченими у відповідному законодавстві Співтовариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.07.2008


вгору