Про охорону земель
Закон України від 19.06.2003962-IV

Агроландшафт

Агроландшафт — ландшафт, основу якого становлять сільськогосподарські угіддя та лісові насадження, зокрема лісосмуги та інші захисні насадження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Агрохімічне обстеження ґрунтів

Агрохімічне обстеження ґрунтів — обов'язкове суцільне обстеження сільськогосподарських угідь з метою державного контролю за зміною показників родючості і забруднення ґрунтів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин — максимально допустима кількість забруднюючих речовин у ґрунтах, яка не зумовлює негативних екологічних наслідків для їх родючості, загального стану довкілля, якості сільськогосподарської продукції та здоров'я людини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Гумус

Гумус — органічна складова частина ґрунту, яка утворюється в процесі біохімічного розкладу рослинних і тваринних решток та формує його родючість.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Ґрунт (Всі визначення терміна — 2)

Ґрунт — природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства завдяки найціннішій своїй властивості — родючості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Ґрунтова маса

Ґрунтова маса — знятий родючий шар ґрунту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Ґрунтове обстеження

Ґрунтове обстеження — визначення генетичної будови та властивостей ґрунтів, структури ґрунтового покриву.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Деградація ґрунтів

Деградація ґрунтів — погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Деградація земель

Деградація земель — природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно пов'язаних із землею природних компонентів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Забруднення ґрунтів (Всі визначення терміна — 2)

Забруднення ґрунтів — накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їх родючість та інші корисні властивості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Земельні ресурси (Всі визначення терміна — 2)

Земельні ресурси — сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Земля (Всі визначення терміна — 2)

Земля — поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Консервація земель (Всі визначення терміна — 2)

Консервація земель — припинення господарського використання на визначений термін та залуження або залісення деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержувати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров'я.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Охорона ґрунтів

Охорона ґрунтів — система правових, організаційних, технологічних та інших заходів, спрямованих на збереження і відтворення родючості та цілісності ґрунтів, їх захист від деградації, ведення сільськогосподарського виробництва з дотриманням ґрунтозахисних технологій та забезпеченням екологічної безпеки довкілля.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Охорона земель (Всі визначення терміна — 5)

Охорона земель — система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Порушені землі

Порушені землі — землі, що втратили свою господарську та екологічну цінність через порушення ґрунтового покриву внаслідок виробничої діяльності людини або дії природних явищ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель

Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель — це поділ території з урахуванням природних та агробіологічних вимог щодо вирощування сільськогосподарських культур, а також територій, які мають відповідну схожість за визначеними ознаками.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Родючість ґрунту (Всі визначення терміна — 2)

Родючість ґрунту — здатність ґрунту задовольняти потреби рослин в елементах живлення, воді, повітрі і теплі в достатніх кількостях для їх нормального розвитку, які в сукупності є основним показником якості ґрунту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012


вгору