Про державну службу
Закон України від 10.12.2015889-VIII

Безпосередній керівник (Всі визначення терміна — 2)

Безпосередній керівник - найближчий керівник, якому прямо підпорядкований державний службовець;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Верховенство права (Всі визначення терміна — 2)

Верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Державна мова (Всі визначення терміна — 2)

Державна мова - українська мова, якій Конституцією України надано статус мови офіційного спілкування посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування під час виконання посадових обов’язків, а також мови діловодства і документації цих органів та посадових осіб;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Державна служба (Всі визначення терміна — 3)

Державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;

4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;

5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;

6) управління персоналом державних органів;

7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Державний службовець (Всі визначення терміна — 2)

Державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Доброчесність

Доброчесності - спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Ефективність (Всі визначення терміна — 3)

Ефективності - раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей державної політики;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Забезпечення рівного доступу до державної служби

Забезпечення рівного доступу до державної служби - заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Законність (Всі визначення терміна — 2)

Законності - обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Керівник державної служби в державному органі

Керівник державної служби в державному органі - посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Патріотизм

Патріотизму - відданість та вірне служіння Українському народові;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Політична неупередженість

Політичної неупередженості - недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Посада державної служби (Всі визначення терміна — 2)

  4) посада державної служби - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених частиною першою статті 1 цього Закону;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Прозорість

Прозорості - відкритість інформації про діяльність державного службовця, крім випадків, визначених Конституцією та законами України;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Професійна компетентність (Всі визначення терміна — 3)

Професійна компетентність - здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Професійне навчання (Всі визначення терміна — 3)

Професійне навчання - набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації державного службовця для його професійної діяльності;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Професіоналізм

Професіоналізму - компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Рівнозначна посада

Рівнозначна посада - посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Службова дисципліна (Всі визначення терміна — 6)

Службова дисципліна - неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання службових обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Стабільність (Всі визначення терміна — 2)

Стабільності - призначення державних службовців безстроково, крім випадків, визначених законом, незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Суб'єкт призначення

Суб’єкт призначення - державний орган або посадова особа, яким відповідно до законодавства надано повноваження від імені держави призначати на відповідну посаду державної служби в державному органі та звільняти з такої посади;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015

Функції з обслуговування (Всі визначення терміна — 2)

Функції з обслуговування - діяльність працівників державного органу, яка не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 цього Закону;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2015


вгору