Про енергозбереження
Закон України від 01.07.199474/94-ВР

Вторинні енергетичні ресурси

"Вторинні енергетичні ресурси" — енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, який утворюється в технологічних агрегатах (установках, процесах) і не використовується в самому агрегаті, але може бути частково або повністю використаний для енергопостачання інших агрегатів (процесів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Економія паливно-енергетичних ресурсів

"Економія паливно-енергетичних ресурсів" — відносне скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, що виявляється у зниженні їх питомих витрат на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг встановленої якості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Енергетичний аудит (енергетичне обстеження)

Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) — визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та розроблення рекомендацій щодо її поліпшення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Енергоефективний проект (Всі визначення терміна — 2)

Енергоефективний проект — проект, спрямований на скорочення енергоспоживання, а саме: реконструкція мереж і систем постачання, регулювання і облік споживання води, газу, теплової та електричної енергії, модернізація огороджувальних конструкцій та технологій виробничих процесів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Енергоефективні продукція, технологія, обладнання

Енергоефективні продукція, технологія, обладнання — продукція або метод, засіб її виробництва, що забезпечують раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів порівняно з іншими варіантами використання або виробництва продукції однакового споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економічними показниками.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Енергозбереження (Всі визначення терміна — 2)

"Енергозбереження" — діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Енергозберігаюча політика

"Енергозберігаюча політика" — адміністративно-правове і фінансово-економічне регулювання процесів видобування, переробки, транспортування, зберігання, виробництва, розподілу та використання паливно-енергетичних ресурсів з метою їх раціонального використання та економного витрачання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Енергозберігаючі (енергоефективні) заходи (Всі визначення терміна — 2)

Енергозберігаючі (енергоефективні) заходи — заходи, спрямовані на впровадження та виробництво енергоефективних продукції, технологій та обладнання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів (Всі визначення терміна — 2)

Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів — систематичне, без виробничої потреби, не зумовлене вимогами технічної безпеки недовантаження або використання на холостому ходу електродвигунів, електропечей та іншого електро- і теплоустаткування; систематична втрата стисненого повітря, води і тепла, спричинена несправністю арматури, трубопроводів, теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловикористовуючого устаткування; недотримання вимог нормативної та проектної документації щодо теплоізоляції споруд та інженерних об'єктів, яке призводить до зниження теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон (вид нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2006

Менеджмент з енергозбереження

Менеджмент з енергозбереження — система управління, спрямована на забезпечення раціонального використання споживачами паливно-енергетичних ресурсів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Нераціональне (неефективне) використання паливно-енергетичних ресурсів

Нераціональне (неефективне) використання паливно-енергетичних ресурсів — прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів, їх марнотратне витрачання та використання паливно-енергетичних ресурсів понад показники питомих витрат, визначених системою стандартів, а до введення в дію системи стандартів — нормами питомих витрат палива та енергії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2006

Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії

"Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії" — джерела, що постійно існують або періодично з'являються в навколишньому природному середовищі у вигляді потоків енергії Сонця, вітру, тепла Землі, енергії морів, океанів, річок, біомаси.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Норми питомих витрат палива та енергії

Норми питомих витрат палива та енергії — регламентована величина питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для даного виробництва, процесу, даної продукції, роботи, послуги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Паливно-енергетичні ресурси (Всі визначення терміна — 3)

"Паливно-енергетичні ресурси" — сукупність всіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовуються в національному господарстві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів

Прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів — втрата паливно-енергетичних ресурсів поза технологічними процесами (вид нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів

"Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів" — досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки та технології і одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє природне середовище.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013


вгору