Перелік термінів Кількість: 2 терміна

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати — це витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності банківської установи.

До них належать:

витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії); сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів; інші експлуатаційні витрати (роботи і послуги, що використовуються банком у процесі його комерційної діяльності, SWIFT, винагорода посередникам, охорона тощо).


До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу. Розмір добових, інших витрат на відрядження визначаються на основі норм, затверджених внутрішніми документами підприємства. Граничні суми витрат добових, що відносяться на собівартість, визначаються відповідно до підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 Податкового кодексу України;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, телефакс тощо);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

витрати на врегулювання спорів у судових органах;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, включаючи витрати на відкриття і обслуговування акредитива, а також витрати, пов’язані з купівлею-продажем валюти;

інші витрати загальногосподарського призначеннявгору