Про акціонерні товариства
Закон України від 17.09.2008514-VI

Акціонерне товариство (Всі визначення терміна — 8)

Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Акціонерне товариство — господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Афілійовані одна щодо іншої особи (Всі визначення терміна — 2)

Афілійовані одна щодо іншої особи:

юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Афілійовані одна щодо іншої особи (далі — афілійовані особи):

юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

члени сім'ї фізичної особи — чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Викуп акцій (Всі визначення терміна — 2)

Викуп акцій - придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Викуп акцій — придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Голосуюча акція (Всі визначення терміна — 3)

Голосуюча акція - акція, власнику якої надається право голосу на загальних зборах акціонерів (далі - загальні збори) для вирішення питань, передбачених законом та статутом акціонерного товариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Голосуюча акція - будь-яка проста або привілейована акція, що надає своєму власнику право голосувати на загальних зборах акціонерів, крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.01.2018

Голосуюча акція — акція, власнику якої надається право голосу на загальних зборах акціонерів (далі — загальні збори) для вирішення питань, передбачених законом та статутом акціонерного товариства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Дивіденд (Всі визначення терміна — 3)

Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Договір між акціонерами товариства

Договір між акціонерами товариства - це договір, предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства (далі - договір між акціонерами). За договором між акціонерами його сторони зобов’язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Договором між акціонерами може бути передбачено обов’язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів товариства, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер - сторона договору вправі або зобов’язаний придбати або продати акції товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов’язок виникає

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.02.2018

Домінуючий контрольний пакет акцій

Домінуючий контрольний пакет акцій - пакет у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Значний контрольний пакет акцій

Значний контрольний пакет акцій - пакет у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Значний пакет акцій (Всі визначення терміна — 3)

Значний пакет акцій — пакет із 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Значний пакет акцій - пакет із 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Значний пакет акцій - пакет із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.01.2018

Значний правочин (Всі визначення терміна — 2)

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Значний правочин — правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Контроль (Всі визначення терміна — 38)

Контроль - вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Контроль — вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Контрольний пакет акцій (Всі визначення терміна — 6)

Контрольний пакет акцій - пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій акціонерного товариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Контрольний пакет акцій — пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій акціонерного товариства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Корпоративні права (Всі визначення терміна — 9)

Корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Корпоративні права — сукупність майнових і немайнових прав акціонера — власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Кумулятивне голосування (Всі визначення терміна — 2)

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Кумулятивне голосування — голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Ліквідаційна вартість привілейованої акції певного класу (Всі визначення терміна — 2)

Ліквідаційна вартість привілейованої акції певного класу — сума коштів, яка належатиме власнику такої акції під час ліквідації акціонерного товариства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Ліквідаційна вартість привілейованої акції певного класу - сума коштів, яка належатиме власнику такої акції під час ліквідації акціонерного товариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Наглядова рада акціонерного товариства (Всі визначення терміна — 2)

Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.01.2018

Незалежний член наглядової ради (Всі визначення терміна — 2)

Незалежний член наглядової ради - фізична особа, яка обрана членом наглядової ради товариства та відповідає вимогам, встановленим статтею 531 цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.01.2018

Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) - член наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов’язків незалежного директора

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.01.2018

Незалежний член наглядової ради (незалежний директор)

Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) - фізична особа, обрана членом наглядової ради товариства, яка:

1) не є і не була протягом попередніх п’яти років афілійованою особою акціонерів та/або товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього товариства або його дочірнього підприємства;

2) не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;

3) не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з товариством або його дочірнім підприємством;

4) не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства товариства;

5) не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства;

6) не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Обов'язковий викуп акцій (Всі визначення терміна — 2)

Обов'язковий викуп акцій — обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Обов'язковий викуп акцій - обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Опосередковане набуття права власності

Опосередковане набуття права власності - набуття права власності, що настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами, зокрема здійснює контроль прямого власника акцій акціонерного товариства та/або здійснює контроль групи прямих власників акцій акціонерного товариства, та/або здійснює контроль особи, яка здійснює контроль зазначених вище осіб, та/або набуває права голосу значним пакетом акцій акціонерного товариства на загальних зборах акціонерів акціонерного товариства за дорученням акціонерів акціонерного товариства, та/або має незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність акціонерного товариства чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи, та/або здійснює контроль групи осіб, яка здійснює контроль зазначених вище осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Особи, що діють спільно (Всі визначення терміна — 3)

Особи, що діють спільно, - фізичні та/або юридичні особи, які діють на підставі правочину між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Особи, що діють спільно, - фізичні та/або юридичні особи, які діють на підставі договору між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Особи, що діють спільно, — фізичні та/або юридичні особи, які діють на підставі правочину між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Офіційний друкований орган (Всі визначення терміна — 2)

Офіційний друкований орган - офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Повідомлення акціонерам (Всі визначення терміна — 3)

Повідомлення акціонерам - повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату в письмовій формі "поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається наглядовою радою товариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.01.2018

Повідомлення акціонерам - повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату в письмовій формі "поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається статутом товариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Повідомлення акціонерам — повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату в письмовій формі у спосіб, визначений статутом товариства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України - повідомлення, надання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Порогові значення пакета акції

Порогові значення пакета акції - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій публічного акціонерного товариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.01.2018

Посадові особи органів акціонерного товариства (Всі визначення терміна — 2)

Посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Посадові особи органів акціонерного товариства — фізичні особи — голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Пропорційний викуп акцій (Всі визначення терміна — 2)

Пропорційний викуп акцій - придбання акціонерним товариством розміщених ним акцій пропорційно кількості акцій певного типу та/або класу, запропонованих кожним акціонером до продажу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Пропорційний викуп акцій — придбання акціонерним товариством розміщених ним акцій пропорційно кількості акцій певного типу та/або класу, запропонованих кожним акціонером до продажу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2014

Проста більшість голосів (Всі визначення терміна — 2)

Проста більшість голосів - більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017


вгору