Про сільськогосподарську кооперацію
Закон України від 17.07.1997469/97-ВР

Асоційований член кооперативу

Асоційований член кооперативу — фізична чи юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2011

Вступний внесок (Всі визначення терміна — 4)

Вступний внесок — внесок фізичної або юридичної особи в грошовій формі понад пай при вступі в кооператив для організаційного забезпечення його діяльності в розмірах, встановлених статутом. Вступний внесок зараховується в неподільний фонд і у разі виходу з кооперативу не повертається.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2011

Додатковий пай (Всі визначення терміна — 2)

Додатковий пай — внесок члена кооперативу понад обов'язковий пай, який передається ним за власним бажанням до пайового фонду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2011

Кооперативні виплати (Всі визначення терміна — 4)

Кооперативні виплати — частина доходу кооперативу, яка розподіляється між його членами пропорційно їх участі у накопиченні цього доходу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2011

Кооперативні виплати у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі

Кооперативні виплати у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі - повернення членам кооперативу частини попередньо надлишково сплаченої вартості наданих кооперативом послуг відносно їх фактичної вартості, що розподіляється за результатами фінансового року між його членами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2013

Об'єднання (асоціація, спілка) сільськогосподарських кооперативів

Об'єднання (асоціація, спілка) сільськогосподарських кооперативів (далі — об'єднання) — формування, засноване кооперативами на засадах членства і добровільності для спільного здійснення будь-якої не забороненої законодавством діяльності, пов'язаної із сільськогосподарським виробництвом і захистом економічних інтересів кооперативів, поданням їм інформаційної, консультативно-методичної та іншої допомоги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2011

Пай (Всі визначення терміна — 3)

Пай — майновий внесок члена кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2011

Правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу

Правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу - нормативний документ, що встановлює вимоги до провадження господарської та іншої діяльності кооперативу відповідно до законодавства та статуту кооперативу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2013

Сільськогосподарська кооперація (Всі визначення терміна — 2)

Сільськогосподарська кооперація - система сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань, утворених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2013

Сільськогосподарська кооперація — система сільськогосподарських кооперативів, об'єднань, створених з метою задоволення економічних потреб членів кооперативу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2011

Сільськогосподарський виробничий кооператив (Всі визначення терміна — 2)

Сільськогосподарський виробничий кооператив — юридична особа, утворена шляхом об'єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов'язкової трудової участі у процесі виробництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2011

Сільськогосподарський виробничий кооператив - сільськогосподарський кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської продукції, для провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2013

Сільськогосподарський кооператив (Всі визначення терміна — 2)

Сільськогосподарський кооператив (далі — кооператив) — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства та об'єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності у сільському господарстві та обслуговування переважно членів кооперативу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2011

Сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2013

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (Всі визначення терміна — 2)

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив — кооператив, створений для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам з метою провадження їх сільськогосподарської діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2011

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2013

Сільськогосподарський товаровиробник (Всі визначення терміна — 9)

Сільськогосподарський товаровиробник — фізична або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, в якої валовий доход, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) та/або поголів'я сільськогосподарських тварин у власності, користуванні, в тому числі й на умовах оренди, за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу. Це обмеження не поширюється на осіб, які ведуть особисте селянське господарство.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2011

Участь у господарській діяльності обслуговуючого кооперативу

Участь у господарській діяльності обслуговуючого кооперативу — поставка (збут) через кооператив продукції, сировини, придбання товарів у кооперативі, користування послугами кооперативу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2011

Участь у господарській діяльності сільськогосподарського обслуговуючого коопер

Участь у господарській діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу - збут через такий кооператив сировини, продукції її переробки, закупівля засобів виробництва, користування технологічними послугами кооперативу в обсязі та порядку, передбачених його статутом та/або правилами внутрішньогосподарської діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2013

Член кооперативу

Член кооперативу — фізична або юридична особа, яка зробила вступний і пайовий внески в розмірах, визначених статутом кооперативу, визнає принципи і цілі кооперативу, дотримується вимог його статуту і користується правом ухвального голосу в кооперативі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.12.2011


вгору