Цивільний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003435-IV

Акти цивільного стану (Всі визначення терміна — 3)

Актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов'язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків.

Актами цивільного стану є народження фізичної особи, встановлення її походження, набуття громадянства, вихід з громадянства та його втрата, досягнення відповідного віку, надання повної цивільної дієздатності, обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, зміна імені, інвалідність, смерть тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Актами цивільного стану є народження фізичної особи, встановлення її походження, набуття громадянства, вихід з громадянства та його втрата, досягнення відповідного віку, надання повної цивільної дієздатності, обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, зміна імені, інвалідність, смерть тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Акціонерне товариство (Всі визначення терміна — 7)

Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Акціонерне товариство — господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Альтернативне зобов'язання

Альтернативним є зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій. Боржник має право вибору предмета зобов'язання, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Аналогія закону

Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Аналогія права

У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Безпідставно набуте майно

Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Безхазяйна річ (Всі визначення терміна — 2)

Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Виділ (Всі визначення терміна — 2)

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Використання твору

Використанням твору є його:

1) опублікування (випуск у світ);

2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

3) переклад;

4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;

5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

6) публічне виконання;

7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;

8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Виробничий кооперати

Виробничим кооперативом є добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Статутом кооперативу та законом може бути передбачено участь у діяльності виробничого кооперативу на засадах членства також інших осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Виробничий кооператив (Всі визначення терміна — 5)

Виробничим кооперативом є добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Статутом кооперативу та законом може бути передбачено участь у діяльності виробничого кооперативу на засадах членства також інших осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Відумерлість спадщини

Відумерлість спадщини

1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

2. Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

4. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 цього Кодексу.

5. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою відповідно до статті 1283 цього Кодексу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Вклад учасника простого товариства

Вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Вклади учасників

Вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Володілець чужого майна

Володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Гарантія (Всі визначення терміна — 8)

За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Господарське товариство (Всі визначення терміна — 4)

Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Дво- чи багатосторонній правочин (Всі визначення терміна — 2)

Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Джерело підвищеної небезпеки

Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Довгостроковий договір перевезення вантажу

За довгостроковим договором перевізник зобов'язується у встановлені строки приймати, а власник (володілець) вантажу — передавати для перевезення вантаж у встановленому обсязі. У довгостроковому договорі перевезення вантажу встановлюються обсяг, строки та інші умови надання транспортних засобів і передання вантажу для перевезення, порядок розрахунків, а також інші умови перевезення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Довіреність (Всі визначення терміна — 3)

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Договір (Всі визначення терміна — 14)

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Договір банківського вкладу (Всі визначення терміна — 2)

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Договір банківського рахунка (Всі визначення терміна — 2)

За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Договір будівельного підряду (Всі визначення терміна — 2)

За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Договір дарування (Всі визначення терміна — 4)

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому

Договором дарування може бути встановлений обов'язок дарувальника передати дарунок обдаровуваному в майбутньому через певний строк (у певний термін) або у разі настання відкладальної обставини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Договір двосторонній (Всі визначення терміна — 2)

Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Договір довічного утримання (Всі визначення терміна — 2)

За договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Договір довічного утримання (догляду)

За договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Договір доручення (Всі визначення терміна — 4)

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Договір з умовою про доставку товару покупцеві

Якщо договір роздрібної купівлі-продажу укладено з умовою про доставку товару покупцеві, продавець зобов'язаний у встановлений договором строк доставити товар за місцем, указаним покупцем, а якщо місце передання товару покупцем не вказане, — за місцем проживання фізичної особи-покупця або місцезнаходженням юридичної особи-покупця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк

Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу з умовою про прийняття покупцем товару у строк, встановлений договором, і протягом цього строку товар не може бути проданий продавцем іншому покупцеві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Договір зберігання (Всі визначення терміна — 3)

За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Договір комерційної концесії (Всі визначення терміна — 2)

За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013


вгору