Перелік термінів Кількість: 32 терміна

Реєстр

Реєстр — це офіційна електронна база даних, що ведеться з метою створення інформаційного фонду про осіб, які отримали в порядку, передбаченому Законом України "Про судову експертизу", кваліфікацію судового експерта.

 Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів
Наказ Міністерства юстиції України; Положення від 15.04.1997149/7

Реєстр — автоматизована система, що здійснює автоматизовану обробку даних, які входять до Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України (надалі Державний реєстр) і до складу якої включаються технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки, мережі та канали зв'язку, а також програмне та інформаційне забезпечення).


Реєстр - Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи, Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі, Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи, Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі

 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Закон України від 15.12.19933687-XII

Реєстр — це система збору, накопичення та обробки інформації про наявність прав власності держави на акції, частки, паї у статутних фондах господарських товариств (у тому числі таких, які розташовані за кордоном), про розмір державних корпоративних прав, органи управління державними корпоративними правами, уповноважених осіб та іншої інформації, що вноситься до Реєстру. Форми ведення Реєстру подано в додатку.


Реєстр — система даних щодо акредитованих органів з оцінки відповідності та персоналу з акредитації.


Реєстр — автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про страхових та перестрахових брокерів України.


Реєстр — автоматизована система обліку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі — оцінювачі), яким в установленому законодавством порядку видано свідоцтво про підтвердження їх кваліфікації (далі — кваліфікаційне свідоцтво).


Реєстр — це перелік аудиторів, який ведеться Національним банком та містить дані про аудиторів банків, що мають Свідоцтво та можуть проводити аудиторські перевірки банків.

 Про затвердження Положення Про ведення реєстру аудиторів банків Національного банку України
Постанова Національного банку України; Положення, Форма типового документа, Реєстр, Свідоцтво, Заява, Картка від 09.07.2007251

Реєстр — єдина комп'ютерна база даних про акти цивільного стану, внесені до них зміни і доповнення, видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Реєстру.

 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 22.08.20071064

Реєстр - це офіційна електронна база даних, що ведеться з метою створення інформаційного фонду про осіб, які отримали в порядку, передбаченому Законом України «Про судову експертизу», кваліфікацію судового експерта

 Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Форма типового документа, Заява від 29.03.2012492/5

Реєстр - це система збору, накопичення та обробки даних про юридичних осіб, які є отримувачами гуманітарної допомоги

 Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 30.01.201339

Реєстр - система, яка використовується Мінфіном для ведення баз даних з обліку, зберігання та опрацювання інформації щодо суб’єктів господарювання


Реєстр - сукупність записів про інститути спільного інвестування, які містять інформацію, визначену нормативно-правовими актами Комісії


Реєстр - єдина електронна база даних, у якій містяться відомості про засвідчувальні центри, центри сертифікації ключів та акредитовані центри сертифікації ключів (далі - Центр), яка створена та ведеться з метою їх обліку та забезпечення доступу до відомостей про них;

 Про затвердження порядків ведення реєстрів центрального засвідчувального органу
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 30.07.20141249/5

Реєстр - електронна база даних, що містить відомості про наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації.


Реєстр - єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, що містить відомості про апостилі, проставлені уповноваженими на це органами, зразки відбитків печаток та зразки підписів посадових осіб Мін’юсту, МЗС, яким надано повноваження на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, а також відомості про зразки відбитків печаток та/або штампів уповноважених органів, зразки підписів посадових осіб, які мають право на скріплення підписом та печаткою та/або штампом офіційних документів, на які поширюється дія Конвенції

 Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 04.11.2015890

Реєстр – це перелік інформації про фінансові установи, що формується та узагальнюється Комісією згідно з вимогами цього Порядку як система збору, накопичення та обліку відомостей про ці установи.


Реєстр - електронна централізована база даних, яка містить інформацію про пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, а також про рецепти, виписані таким пацієнтам;


Реєстр - єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки інформації про державну допомогу суб’єктам господарювання, отриманої, зокрема, за результатами проведення моніторингу державної допомоги, на підставі інформації про чинну державну допомогу, яка подається надавачами такої допомоги, про нову державну допомогу, що набрала чинності протягом звітного року, у тому числі про ту, надавачі якої підлягають звільненню від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу відповідно до статті 7 Закону, про програми підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності Законом.

 Порядок ведення та доступу до реєстру державної допомоги суб'єктам господарювання
Антимонопольний комітет; Розпорядження, Порядок від 28.12.201543-рп

Реєстр - форма реєстрації суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та їх учасників

 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення
Мінфін України; Наказ, Форма, Повідомлення, Інструкція, Довідник, Запит, Реєстр від 29.01.201624

Реєстр – створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у пункті 1 глави 2 цього розділу, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким врегульовано питання захисту персональних даних та доступу до інформації з обмеженим доступом.

 Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань
Генеральна прокуратура України; Наказ, Положення, Картка, Форма типового документа, Витяг, Довідник від 06.04.2016139

Реєстр - електронна база даних, що містить відомості про:

1) органи із сертифікації, які призначені в державній системі сертифікації на виконання робіт із сертифікації продукції (далі - ОС);

2) органи із сертифікації, які призначені в державній системі сертифікації на виконання робіт із сертифікації продукції за схемою (моделлю) з сертифікацією або оцінкою систем управління (далі - ОССУ);

3) прийняті ОС та ОССУ рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності на продукцію, сертифікатів на системи управління, свідоцтв про визнання відповідності та атестатів виробництв (далі - прийняті ОС та ОССУ рішення).

 Порядок ведення Реєстру державної системи сертифікації
Мінекономрозвитку України; Наказ, Порядок від 20.07.20161195

Реєстр - електронна база даних, яка містить податкову інформацію про наявність у розпорядників акцизних складів витратомірів та рівнемірів, їх серійні (ідентифікаційні) номери, відомості щодо резервуарів та акцизних складів, на яких встановлені витратоміри і рівнеміри, а також облікові дані щодо обсягів обігу та залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД у розрізі резервуарів та акцизних складів


Реєстр - електронна база даних, яка містить відомості про осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення

 Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
НА запобігання корупції; Рішення, Положення, Картка, Форма типового документа, Повідомлення, Запит від 09.02.2018166

Реєстр - складова частина електронної торгової системи, в якій органом приватизації через особистий кабінет публікується перелік об’єктів, що підлягають приватизації, та будь-які зміни до нього


Реєстр - інформаційна система, що містить відомості про засуджених, осіб, узятих під варту, та складається з трьох модулів (підсистем):

інформаційно-аналітична підсистема обліку засуджених та осіб, узятих під варту;

підсистема електронних сервісів управління справами суб’єктів пробації;

підсистема електронних сервісів медичного забезпечення засуджених та осіб, узятих під варту.


Реєстр - база даних “Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України”


Реєстр - електронна база даних, в якій містяться відомості про самопідписані сертифікати електронної печатки ЦЗО, сертифікати ЦЗО для додавання електронної печатки до Довірчого списку та до даних у протоколі визначення статусу сертифіката у режимі реального часу, сертифікати кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (далі - надавачі), сформовані з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки ЦЗО, статус та обмеження у використанні таких сертифікатів, а також СВС


Реєстр - сукупність упорядкованої інформації про наявність на підприємствах, в установах та організаціях України всіх форм власності комплектів технічної (конструкторської) документації на озброєння та військову техніку (далі - КД), призначеної для виготовлення, ремонту та/або модернізації озброєння, військової техніки (далі - ОВТ) або їх складових частин, що створюється та ведеться в електронному вигляді

 Про затвердження Порядку ведення реєстру технічної (конструкторської) документації на озброєння та військову техніку
Міноборони України; Наказ, Порядок, Реєстр, Форма типового документа від 06.11.2018560

Реєстр - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізації, передання), знеособлення і знищення визначених Законом України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” даних про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі


Реєстр - єдина інформаційна система збору, накопичення та обробки інформації про екземпляри РРО, моделі (модифікації) яких включені до Державного реєстру РРО, що поставлені для введення в обіг або експлуатуються, та строк служби яких не сплив


Реєстр - автоматизована система отримання, зберігання, накопичення, захисту, використання та поширення інформації про майнові об’єкти, що включає базу даних і програмні засоби

 Деякі питання ведення Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Перелік, Рішення від 26.06.2019580


вгору