Активи інституту спільного інвестування (Всі визначення терміна — 2)

Активи інституту спільного інвестування — сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування — величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань інституту спільного інвестування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування (Всі визначення терміна — 2)

Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування — сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвесторові, з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Діяльність із спільного інвестування (Всі визначення терміна — 2)

Діяльність із спільного інвестування — діяльність, яка провадиться в інтересах і за рахунок учасників (акціонерів) ІСІ шляхом емісії цінних паперів ІСІ з метою отримання прибутку від вкладення коштів, залучених від їх розміщення у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, нерухомість та інші активи, дозволені законами України та нормативно-правовими актами Комісії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Здійснення контролю (Всі визначення терміна — 6)

Здійснення контролю — володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою, що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу (фонду) юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Інвестиційна декларація (Всі визначення терміна — 11)

Інвестиційна декларація — документ, що є складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування та додатком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Інвестиційний сертифікат (Всі визначення терміна — 5)

Інвестиційний сертифікат — цінний папір, який випускається компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Інститут спільного інвестування (Всі визначення терміна — 3)

Інститут спільного інвестування (далі — ІСІ) — корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Інститут спільного інвестування відкритого типу

ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

ІСІ закритого типу

ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його припинення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

ІСІ інтервального типу

ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу). Проспект емісії ІСІ інтервального типу повинен передбачати порядок визначення дати початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік та не частіше одного разу в квартал), тривалість інтервалу (не менше десяти робочих днів протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Компанія з управління активами інституційних інвесторів

Компанія з управління активами інституційних інвесторів (далі — компанія з управління активами) — господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Корпоративний інвестиційний фонд

Корпоративний інвестиційний фонд — це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Кошти спільного інвестування (Всі визначення терміна — 3)

Кошти спільного інвестування — кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду та залучені від інвесторів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи, нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності ІСІ (проценти за позиками, орендні (лізингові) платежі тощо). Кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого фонду до Єдиного державного реєстру ІСІ (далі — реєстр ІСІ). Ведення реєстру ІСІ здійснюється Комісією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Незалежний оцінювач майна інституту спільного інвестування

Незалежний оцінювач майна ІСІ — це суб'єкт оціночної діяльності — суб'єкт господарювання, який здійснює оцінку нерухомого майна під час його придбання або відчуження в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Пайовий інвестиційний фонд

Пайовий інвестиційний фонд — це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Пов'язана особа (Всі визначення терміна — 10)

Пов'язана особа

а) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

б) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

в) посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена здійснювати від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду

Початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду — статутний капітал (фонд), сплачений в повному обсязі засновниками до його реєстрації в реєстрі ІСІ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Проголошені цінні папери ІСІ

Проголошені цінні папери ІСІ — цінні папери ІСІ, що підлягають публічному (відкритому) розміщенню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Регламент ІСІ (Всі визначення терміна — 2)

Регламент ІСІ — документ, який визначає особливості діяльності ІСІ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Розміщені цінні папери (Всі визначення терміна — 3)

Розміщені цінні папери — цінні папери ІСІ, придбані інвесторами під час розміщення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Розміщення цінних паперів (Всі визначення терміна — 6)

Розміщення цінних паперів — відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових договорів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Свідоцтво про внесення фонду до реєстру ІСІ

Свідоцтво про внесення фонду до реєстру ІСІ — документ, що видається Комісією після реєстрації регламенту ІСІ та засвідчує внесення фонду до реєстру ІСІ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Цінні папери ІСІ

Цінні папери ІСІ — акції корпоративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду. Цінні папери ІСІ одного випуску повинні мати однакову форму існування. Цінні папери ІСІ можуть бути лише іменними.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014


вгору