Про освіту
Закон України від 05.09.20172145-VIII

Освітня кваліфікація

Освітня кваліфікація - це визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання (компетентностей)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Освітня послуга

Освітня послуга - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Освітня програма (Всі визначення терміна — 5)

Освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Особа з особливими освітніми потребами (Всі визначення терміна — 4)

Особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти

Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Педагогічна діяльність

Педагогічна діяльність - інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Педагогічний патронаж

Педагогічний патронаж - це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Перепідготовка (Всі визначення терміна — 5)

Перепідготовка - освіта дорослих, спрямована на професійне навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Підвищення кваліфікації (Всі визначення терміна — 6)

Підвищення кваліфікації - набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Професійна кваліфікація (Всі визначення терміна — 2)

Професійна кваліфікація - це визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Професійний стандарт (Всі визначення терміна — 4)

Професійний стандарт - це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Психолого-педагогічний супровід (Всі визначення терміна — 2)

Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Психолого-педагогічні послуги (Всі визначення терміна — 2)

Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Результати навчання (Всі визначення терміна — 5)

Результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Рівень освіти

Рівень освіти - завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми, сукупністю компетентностей, які визначені, як правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Розумне пристосування

Розумне пристосування - запровадження, якщо це потрібно в конкретному випадку, необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з іншими особами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Самоплагіат

Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Сертифікація педагогічних працівників

Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Система освіти (Всі визначення терміна — 4)

Система освіти - сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти - це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Спеціалізація (Всі визначення терміна — 4)

Спеціалізація - профільна спеціалізована підготовка з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Спеціалізована освіта

Спеціалізована освіта - це освіта мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування, яка може здобуватися в рамках формальної, неформальної, інформальної освіти, спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності під час навчання у безперервному інтегрованому освітньому процесі на кількох або всіх рівнях освіти та потребує раннього виявлення і розвитку індивідуальних здібностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Спеціальні закони

Спеціальні закони - закони України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту"

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Списування

Списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Спортивна освіта

Спортивна освіта передбачає засвоєння освітньої програми з відповідного виду спорту з метою набуття комплексу професійних компетентностей у галузі фізичної культури і спорту, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи, поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту та здобувається одночасно з середньою, професійною (професійно-технічною), фаховою передвищою чи вищою освітою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Стажування (Всі визначення терміна — 10)

Стажування - набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Суб'єкт освітньої діяльності

Суб’єкт освітньої діяльності - фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Універсальний дизайн у сфері освіти

Універсальний дизайн у сфері освіти - дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Фабрикація

Фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Фальсифікація

Фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Формальна освіта

Формальна освіта - це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Хабарництво

Хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Якість освіти

Якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Якість освітньої діяльності (Всі визначення терміна — 5)

Якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017


вгору