Аграрна біржа

Аграрна біржа — юридична особа, створена згідно із Законом України "Про товарну біржу", яка підпадає під регулювання норм такого закону і статей 279-282 Господарського кодексу України (з урахуванням особливостей, визначених цим Законом) та надає послуги суб'єктам господарювання з укладення біржових договорів (контрактів) щодо сільськогосподарської продукції, товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних, а також з проведення розрахунково-клірингової діяльності за ними.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Аграрний ринок

Аграрний ринок — сукупність правовідносин, пов'язаних з укладенням та виконанням цивільно-правових договорів щодо сільськогосподарської продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Аграрний фонд (Всі визначення терміна — 2)

Аграрний фонд є державною спеціалізованою установою, уповноваженою Кабінетом Міністрів України провадити цінову політику в агропромисловій галузі економіки України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Базовий актив (Всі визначення терміна — 8)

Базовий актив — вартісний вираз права на придбання або продаж окремого об'єкта державного цінового регулювання на строкових умовах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Біржовий рахунок

Біржовий рахунок — пасивно-активний рахунок, відкритий у розрахунково-кліринговій системі біржі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Державна аграрна інтервенція

Державна аграрна інтервенція — продаж або придбання сільськогосподарської продукції на організованому аграрному ринку з метою забезпечення цінової стабільності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Державний інтервенційний фонд

Державний інтервенційний фонд — фонд, який формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій, заставних, форвардних і ф'ючерсних закупівель та використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Дериватив (Всі визначення терміна — 7)

Дериватив — стандартний документ, що відповідає визначенню, наведеному у Податковому кодексі України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Заставна закупівля

Заставна закупівля — зарахування до державного інтервенційного фонду об'єкта державного цінового регулювання — предмета застави у разі, коли бюджетна позика та/або плата за її використання не були погашені у строк, передбачений договором.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Індексне страхування

Індексним вважається страхування ризику втрати врожаю окремої сільськогосподарської культури у відношенні до усереднених натуральних показників її врожайності на визначеній території за попередні п'ять маркетингових періодів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.01.2012

Комплексне страхування

Комплексне страхування — страхування на випадок знищення або пошкодження об'єкта внаслідок певного переліку (комплексу) несприятливих подій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.01.2012

Максимальна інтервенційна ціна

Максимальна інтервенційна ціна

5.1. Визначення терміну максимальної інтервенційної ціни

5.1.1. Максимальна інтервенційна ціна метричної одиниці окремого об'єкта державного цінового регулювання є ціновим індикатором, який:

а) є підставою для прийняття рішення про здійснення товарної інтервенції;

б) використовується для планування витрат споживачів такого об'єкта в Україні та з іншими цілями, визначеними цим Законом.

5.1.2. Максимальна інтервенційна ціна окремого об'єкта державного цінового регулювання на визначений період цінового регулювання затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Маркетинговий період

Маркетинговий період — період, який розпочинається з місяця, у якому починає поставлятися (продаватися) окремий вид продукції рослинництва відповідного врожаю, та закінчується останнім числом місяця, що передує місяцю, в якому починає поставлятися (продаватися) такий самий вид продукції рослинництва наступного врожаю. Для інших видів сільськогосподарської продукції маркетинговий період дорівнює одному бюджетному (фінансовому) року.

З метою фінансового та бюджетного планування маркетинговий період має бути кратним повному календарному місяцю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Мінімальна інтервенційна ціна

Мінімальна інтервенційна ціна

4.1. Визначення терміну мінімальної інтервенційної ціни

4.1.1. Мінімальна інтервенційна ціна метричної одиниці окремого об'єкта державного цінового регулювання є ціновим індикатором, який:

а) є підставою для прийняття рішення про здійснення фінансової інтервенції;

б) використовується для планування доходів продавців такого об'єкта в Україні та з іншими цілями, визначеними цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Місцеві потреби щодо сільськогосподарської продукції

Місцеві потреби — потреби територіальної громади в обсягах сільськогосподарської продукції для їх споживання бюджетними установами та організаціями, утримання яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету у межах власних або делегованих повноважень такої територіальної громади.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Моніторинг аграрного ринку

Моніторинг аграрного ринку — система регулярних спостережень на аграрному ринку, що здійснюється протягом маркетингового періоду шляхом збирання, оброблення, аналізу та висвітлення інформації про ціни попиту і обсяги товарних пропозицій на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки з метою характеристики поточного стану ринку, прогнозування та підготовки пропозицій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Негайна поставка

Негайна поставка (далі — спот) — поставка товару на організованому аграрному ринку на умовах, що передбачають передання у власність або розпорядження такого товару контрагенту протягом п'яти робочих днів, наступних за днем укладення відповідного цивільно-правового договору, при виконанні таким контрагентом його умов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Обставини непереборної сили (Всі визначення терміна — 5)

Обставини непереборної сили — обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов'язаного з несплатою їх вартості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Організований аграрний ринок

Організований аграрний ринок — сукупність правовідносин, пов'язаних з укладенням та виконанням цивільно-правових договорів, предметом яких є сільськогосподарська продукція, за стандартизованими умовами та реквізитами біржових договорів (контрактів) і правилами Аграрної біржі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Продовольча безпека

Продовольча безпека — захищеність життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу людини до продуктів харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ризики організованого аграрного ринку

Ризики організованого аграрного ринку — ризики невиконання умов біржових договорів (контрактів), які поділяються на системні та стандартні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Системний аграрний ризик

Системний аграрний ризик — ризик масового невиконання умов біржових договорів (контрактів), що виникає внаслідок дії обставин непереборної сили, який неможливо забезпечити як біржовими гарантіями, так і заходами державного цінового регулювання, визначеними цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Сільськогосподарська продукція (Всі визначення терміна — 12)

Сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) — товари, зазначені у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Стандартний аграрний ризик

Стандартний аграрний ризик — ризик, що не є системним та забезпечується системою біржових гарантій та/або заходами державного цінового регулювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Тимчасове адміністративне регулювання цін

Тимчасове адміністративне регулювання цін (далі — адміністративне регулювання) — комплекс адміністративних заходів, спрямованих на упередження чи зупинку спекулятивного або узгодженого встановлення цін продавцями та/або покупцями об'єктів державного цінового регулювання на організованому аграрному ринку, яке не може бути виправлено за стандартними процедурами державних інтервенцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Товарна інтервенція

Товарна інтервенція — продаж сільськогосподарської продукції при зростанні цін на організованому аграрному ринку понад максимальний рівень, що здійснюється з метою досягнення рівня рівноваги, у тому числі шляхом продажу товарних деривативів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Торгова (біржова) сесія

Торгова (біржова) сесія — період часу, який розпочинається від моменту відкриття біржових торгів та закінчується моментом їх закриття.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Торгова секція

Торгова секція — частина Аграрної біржі, де об'єктом біржової торгівлі виступають товарні деривативи (крім форварду) або об'єкти державного цінового регулювання, призначені для їх експорту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Умови поставки

Умови поставки — умови, визначені відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" чинної редакції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2004

Фінансова інтервенція

Фінансова інтервенція — придбання сільськогосподарської продукції при падінні спотових цін на організованому аграрному ринку нижче мінімального рівня, яка здійснюється з метою досягнення рівня рівноваги, у тому числі шляхом придбання товарних деривативів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Фонд аграрних страхових субсидій України

Фонд аграрних страхових субсидій України (далі — ФАСС) є державною спеціалізованою установою, яка створюється для надання страхових субсидій виробникам сільськогосподарської продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.01.2012

Франшиза (Всі визначення терміна — 3)

Франшиза — частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.01.2012

Ціна попиту

Ціна попиту — ціна, офіційно заявлена покупцем, яка зумовлює безвідкличну пропозицію придбати заявлений товар на умовах споту, форварду або ф'ючерсу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ціна пропозиції (Всі визначення терміна — 2)

Ціна пропозиції — ціна, офіційно заявлена продавцем (товаровиробником), яка зумовлює безвідкличну пропозицію продажу заявленого товару.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ціна рівноваги

Ціна рівноваги (фіксінг) — ціна, яка встановлюється внаслідок досягнення рівноваги між ціною пропозиції та ціною попиту і зазначається у зареєстрованому біржовому договорі (контракті).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013


вгору