Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав"
Постанова Кабінету Міністрів України; Стандарт від 10.09.20031440

База оцінки майна

База оцінки — комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають певному виду вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються мета оцінки та умови використання її результатів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Бізнес

Бізнес — певна господарська діяльність, яка провадиться або планується для провадження з використанням активів цілісного майнового комплексу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Вартість відтворення

Вартість відтворення — визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Вартість заміщення

Вартість заміщення — визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Вартість ліквідації майна

Вартість ліквідації — вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, що вичерпав корисність відповідно до своїх первісних функцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Вартість майна (Всі визначення терміна — 2)

Вартість — еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Вартість реверсії щодо оцінки майна

Вартість реверсії — вартість об'єкта оцінки, яка прогнозується на період, що настає за прогнозним.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Вартість у використанні щодо майна

Вартість у використанні — вартість, яка розраховується виходячи із сучасних умов використання об'єкта оцінки і може не відповідати його найбільш ефективному використанню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Вихідні дані щодо оцінки майна

Вихідні дані — документи, в яких містяться характеристики об'єкта оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Грошовий потік

Грошовий потік — сума прогнозованих або фактичних надходжень від діяльності (використання) об'єкта оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Дата оцінки майна

Дата оцінки — дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка майна та визначається його вартість.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Дисконтування

Дисконтування — визначення поточної вартості грошового потоку з урахуванням його вартості, яка прогнозується на майбутнє.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Дійсна вартість майна для цілей страхування

Дійсна вартість майна для цілей страхування — вартість відтворення (вартість заміщення) або ринкова вартість майна, визначені відповідно до умов договору страхування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Економічний (зовнішній) знос майна

Економічний (зовнішній) знос — знос, зумовлений впливом соціально-економічних, екологічних та інших факторів на об'єкт оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Залишкова вартість заміщення (відтворення)

Залишкова вартість заміщення (відтворення) — вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу (для нерухомого майна — з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки при її існуючому використанні (прав, пов'язаних із земельною ділянкою).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Знос (знецінення) майна

Знос (знецінення) — втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна. Знос за ознаками його виникнення поділяють на фізичний, функціональний та економічний (зовнішній). Фізичний та функціональний знос може бути таким, що технічно усувається, і таким, що не усувається, або усунення його є економічно недоцільним.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав

Ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав — встановлення відповідності об'єкта оцінки наявним вихідним даним та інформації про нього.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Інвестиційна вартість майна (Всі визначення терміна — 2)

Інвестиційна вартість — вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Ймовірна сума грошей

Ймовірна сума грошей — найбільша сума грошей, яку може отримати продавець та може погодитися сплатити покупець.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Капіталізація (Всі визначення терміна — 4)

Капіталізація — визначення вартості об'єкта оцінки на підставі очікуваного доходу від його використання. Капіталізація може здійснюватися із застосуванням ставки капіталізації (пряма капіталізація) або ставки дисконту (непряма капіталізація чи дисконтування).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Контрольна знижка щодо оцінки майна

Контрольна знижка — зменшення вартості об'єкта оцінки через відсутність права контролю або їх меншого обсягу порівняно з вартістю об'єктів, які характеризуються правами контролю в більшому обсязі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Контрольна надбавка щодо оцінки майна

Контрольна надбавка — збільшення вартості об'єкта оцінки через наявність більших прав контролю порівняно з вартістю об'єктів, які характеризуються правами контролю в меншому обсязі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Ліквідаційна вартість майна (Всі визначення терміна — 3)

Ліквідаційна вартість — вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Метод оцінки майна

Метод оцінки — спосіб визначення вартості об'єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Методичні підходи щодо оцінки майна

Методичні підходи — загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтуються на основних принципах оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Надлишкове майно (Всі визначення терміна — 2)

Надлишкове майно — майно, що не використовується у господарській діяльності підприємства і максимальна цінність якого досягається внаслідок відчуження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Необ'єктивна оцінка майна

Необ'єктивна оцінка — оцінка, яка ґрунтується на явно неправдивих вихідних даних, навмисно використаних оцінювачем для надання необ'єктивного висновку про вартість об'єкта оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Непрофесійна оцінка майна

Непрофесійна оцінка — оцінка, проведена з порушенням кваліфікаційних вимог, що визначаються законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Нерухоме майно (нерухомість) (Всі визначення терміна — 9)

Нерухоме майно (нерухомість) — земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозривно пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що згідно із законодавством належить до нерухомого майна.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Неякісна (недостовірна) оцінка

Неякісна (недостовірна) оцінка — оцінка, проведена з порушенням принципів, методичних підходів, методів, оціночних процедур та (або) на основі необґрунтованих припущень, що доводиться шляхом рецензування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Об'єкти оцінки

Об'єкти оцінки — майно та майнові права, які підлягають оцінці. Об'єкти оцінки класифікують за різними ознаками, зокрема, об'єкти оцінки в матеріальній та нематеріальній формі, у формі цілісного майнового комплексу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Об'єкти оцінки у матеріальній формі

Об'єкти оцінки у матеріальній формі — нерухоме майно (нерухомість) та рухоме майно.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Об'єкти оцінки у нематеріальній формі

Об'єкти оцінки у нематеріальній формі — об'єкти оцінки, які не існують у матеріальній формі, але дають змогу отримувати певну економічну вигоду. До об'єктів у нематеріальній формі належать фінансові інтереси (частки (паї, акції), опціони, інші цінні папери та їх похідні, векселі, дебіторська і кредиторська заборгованість тощо), а також інші майнові права.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Об'єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу (цілісний майновий комплекс)

Об'єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу (цілісний майновий комплекс) — об'єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб'єкти господарської діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Оціночна вартість (Всі визначення терміна — 4)

Оціночна вартість — вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Оціночні процедури щодо майна

Оціночні процедури — дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Подібна угода щодо оцінки майна

Подібна угода — цивільно-правова угода, предметом якої є подібне майно і яка має спільні ознаки з угодою, для укладення якої проводиться оцінка.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Подібне майно (Всі визначення терміна — 2)

Подібне майно — майно, що за своїми характеристиками та (або) властивостями подібне до об'єкта оцінки і має таку саму інвестиційну привабливість.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Поточна вартість

Поточна вартість — вартість, приведена у відповідність із цінами на дату оцінки шляхом дисконтування або використання фактичних цін на дату оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Право контролю щодо оцінки майна

Право контролю — повноваження, отримані згідно із законодавством або відповідною угодою, які впливають на стратегію та/або дають змогу вирішувати питання управління певним підприємством. Права контролю враховуються під час проведення оцінки шляхом застосування контрольної надбавки або контрольної знижки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Принципи оцінки майна

Принципи оцінки — покладені в основу методичних підходів основні правила оцінки майна, які відображають соціально-економічні фактори та закономірності формування вартості майна.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Прямі збитки

Прямі збитки — поточна вартість витрат на відтворення, заміщення або відшкодування ринкової вартості об'єкта оцінки без урахування неотриманих майбутніх вигод.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Ринкова вартість майна (Всі визначення терміна — 2)

Ринкова вартість — вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Рухоме майно (Всі визначення терміна — 5)

Рухоме майно — матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Спеціалізоване майно

Спеціалізоване майно — майно, що, як правило, не буває самостійним об'єктом продажу на ринку і має найбільшу корисність та цінність у складі цілісного майнового комплексу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Спеціальна вартість майна

Спеціальна вартість — сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об'єкті оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Ставка дисконту

Ставка дисконту — коефіцієнт, що застосовується для визначення поточної вартості виходячи з грошових потоків, які прогнозуються на майбутнє, за умови їх зміни протягом періодів прогнозування. Ставка дисконту характеризує норму доходу на інвестований капітал та норму його повернення в післяпрогнозний період, відповідно до якої на дату оцінки покупець може інвестувати кошти у придбання об'єкта оцінки з урахуванням компенсації всіх своїх ризиків, пов'язаних з інвестуванням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Ставка капіталізації (Всі визначення терміна — 5)

Ставка капіталізації — коефіцієнт, що застосовується для визначення вартості об'єкта виходячи з очікуваного доходу від його використання за умови, що дохід передбачається незмінним протягом визначеного періоду в майбутньому. Ставка капіталізації характеризує норму доходу на інвестований капітал (власний та/або позиковий) і норму його повернення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Строк експозиції щодо оцінки майна

Строк експозиції — строк, протягом якого об'єкт оцінки може бути виставлений для продажу на ринку з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною і тривалість якого залежить від співвідношення попиту та пропонування на подібне майно, кількості потенційних покупців, їх купівельної спроможності та інших факторів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Фізичний знос майна

Фізичний знос — знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей об'єкта оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Функціональний знос майна

Функціональний знос — знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних функціональних (споживчих) характеристик об'єкта оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Ціна майна (Всі визначення терміна — 3)

Ціна — фактична сума грошей, сплачена за об'єкт оцінки або подібне майно.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013

Чистий операційний дохід (Всі визначення терміна — 3)

Чистий операційний дохід — прогнозована сума надходжень від використання об'єкта оцінки після вирахування усіх витрат, пов'язаних з отриманням цієї суми.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.04.2013


вгору