Про оцінку земель
Закон України від 11.12.20031378-IV

Бонітування ґрунтів (Всі визначення терміна — 3)

Бонітування ґрунтів — порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, що мають сталий характер і суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Валовий дохід (Всі визначення терміна — 3)

Валовий дохід — сукупні грошові надходження, які очікуються від реалізації прав на земельну ділянку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Вартість земельної ділянки

Вартість земельної ділянки — еквівалент цінності земельної ділянки, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Дата оцінки земельної ділянки

Дата оцінки земельної ділянки — дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка земельної ділянки та визначається її вартість. Для нормативної грошової оцінки земельної ділянки — дата, вказана в технічній документації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Економічна оцінка земель (Всі визначення терміна — 3)

Економічна оцінка земель — оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва у сільському та лісовому господарствах і як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Експертна грошова оцінка земельних ділянок

Експертна грошова оцінка земельних ділянок — результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Земельна ділянка (Всі визначення терміна — 10)

Земельна ділянка — частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Земельні поліпшення (Всі визначення терміна — 2)

Земельні поліпшення — зміна якісних характеристик земельної ділянки внаслідок розташування в її межах будинків, будівель, споруд, об'єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем, багаторічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також внаслідок господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Капіталізація (Всі визначення терміна — 4)

Капіталізація — визначення вартості об'єкта оцінки на підставі чистого операційного або рентного доходу від його використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Метод оцінки

Метод оцінки — спосіб визначення вартості об'єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Непрофесійна оцінка земель

Непрофесійна оцінка земель — оцінка, проведена з порушенням кваліфікаційних вимог, що визначаються цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок (Всі визначення терміна — 4)

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок — капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Оціночні процедури щодо оцінки земельної ділянки

Оціночні процедури — дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку земельної ділянки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Рентний дохід (земельна рента) (Всі визначення терміна — 2)

Рентний дохід (земельна рента) — дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Ціна земельної ділянки

Ціна земельної ділянки — фактична сума грошей, сплачена за перехід прав на земельну ділянку або на подібну до неї земельну ділянку від продавця до покупця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Чистий операційний дохід щодо земельних ділянок

Чистий операційний дохід — різниця між прогнозованою сумою надходжень від використання земельної ділянки та операційними витратами, пов'язаними з одержанням валового доходу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012


вгору