Використання джерел іонізуючого випромінювання

Використання джерел іонізуючого випромінювання — один з окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що включає такі види робіт з джерелами іонізуючого випромінювання: експлуатація, технічне обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонт, налагоджування, проведення випробовувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність; введення та виведення з експлуатації установок, що містять джерела іонізуючого випромінювання; монтаж та демонтаж, зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення), отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання

Державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання — внесення до Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання інформації про джерела іонізуючого випромінювання, вироблені на території України або ввезені чи вивезені через державний кордон України, а також про власників таких джерел, фізичних і юридичних осіб, за якими вони закріплені на правах господарського відання або оперативного управління чи перебувають у їх володінні або користуванні на інших підставах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Діяльність у сфері використання ядерної енергії

Діяльність у сфері використання ядерної енергії — діяльність, у процесі якої використовуються додаткові джерела іонізуючого випромінювання, дія зазначеного випромінювання поширюється на додаткові групи людей або змінюється система напрямів випромінювання від існуючих джерел, у зв'язку з чим підвищується доза чи ймовірність опромінювання людей або кількість людей, які опромінюються.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Документи дозвільного характеру

Документи дозвільного характеру — ліцензії, дозволи, у тому числі окремі дозволи, сертифікати про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Експлуатуюча організація (оператор)

Експлуатуюча організація (оператор) — призначена державою юридична особа, яка провадить діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів; забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, фізичний захист ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів на всіх етапах їх життєвого циклу і несе відповідальність за ядерну шкоду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Етапи життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів

Етапи життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів — вибір майданчика, проектування, будівництво, експлуатація, закриття.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Етапи життєвого циклу ядерної установки

Етапи життєвого циклу ядерної установки — вибір майданчика, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Життєвий цикл ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів

Життєвий цикл ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів — сукупність взаємопов'язаних процесів поступових змін стану ядерної установки або сховища починаючи з вибору майданчика для їх розміщення і закінчуючи поверненням майданчика до загальногосподарського використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Ліцензіат (Всі визначення терміна — 45)

Ліцензіат — суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, якому в установленому законодавством порядку видано ліцензію на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Ліцензія на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

Ліцензія на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії — документ дозвільного характеру, виданий уповноваженим органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що засвідчує право ліцензіата на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії за умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Ліцензування (Всі визначення терміна — 16)

Ліцензування — видача, внесення змін, переоформлення, зупинення дії та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій; ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатами умов провадження ліцензованої діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки і фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; видача розпоряджень про усунення порушень умов провадження ліцензованої діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки — центральний орган виконавчої влади, спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України здійснювати державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Переоформлення ліцензії

Переоформлення ліцензії — видача органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки ліцензії на новому бланку на заміну чинної з урахуванням умов, на підставі яких була видана чинна ліцензія, та змін, що стали підставою для її переоформлення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Радіоактивні матеріали (Всі визначення терміна — 8)

Радіоактивні матеріали — будь-які матеріали, що містять радіонукліди, в яких питома активність, а також сумарна активність у разі їх перевезення перевищують межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Реакторна установка (Всі визначення терміна — 3)

Реакторна установка — установка та пов'язані з нею системи, важливі для безпеки, під час експлуатації яких відбувається керована ланцюгова ядерна реакція поділу для отримання кінцевого продукту (потоку нейтронів, електроенергії, радіоактивних ізотопів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Сертифікат про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів

Сертифікат про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів — документ, що підтверджує відповідність організаційних заходів та технічних засобів, важливих для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів, вимогам норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії

Суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії (далі — суб'єкт діяльності) — зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа (підприємство, установа чи організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа — підприємець, яка провадить чи заявила про намір провадити діяльність у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом установлені вимоги обов'язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012


вгору