Про освіту
Закон України від 23.05.19911060-XII

Автономія вищого навчального закладу (Всі визначення терміна — 3)

Автономія вищого навчального закладу - це самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації наукових досліджень, освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, передбачених цим Законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Асистентура-стажування

Асистентура-стажування проводиться в університетах, академіях, інститутах і є основною формою підготовки науково-педагогічних, творчих і виконавських фахівців мистецького спрямування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Вища освіта (Всі визначення терміна — 6)

Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами ступенів вищої освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Вищі навчальні заклади (Всі визначення терміна — 2)

Вищими навчальними закладами є: університет, академія, інститут, коледж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Вищими навчальними закладами є: технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія, університет та інші.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Вчені звання

Вчені звання

1. Вченими званнями є:

старший науковий співробітник;

доцент;

професор.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Дошкільна освіта (Всі визначення терміна — 4)

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, дошкільних навчальних закладах у взаємодії з сім'єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, дошкільних навчальних закладах у взаємодії з сім'єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Дошкільні навчальні заклади

Дошкільними навчальними закладами є:

дошкільні навчальні заклади (ясла);

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);

дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;

будинки дитини;

дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу;

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу;

дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Загальна середня освіта (Всі визначення терміна — 4)

Загальна середня освіта

Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.05.2011

Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, мовними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Заклади післядипломної освіти

Заклади післядипломної освіти

1. До закладів післядипломної освіти належать:

академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення, навчально-курсові комбінати;

підрозділи вищих навчальних закладів (філіали, факультети, відділення та інші);

професійно-технічні навчальні заклади;

науково-методичні центри професійно-технічної освіти;

відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах.

2. Заклади післядипломної освіти можуть працювати за очною, вечірньою, заочною формами навчання, мати філіали і вести науково-дослідну роботу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами

Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами - це документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, визначає перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг і засобів для розвитку дитини, який розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків чи інших законних представників дитини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.07.2017

Інклюзивне навчання (Всі визначення терміна — 4)

Інклюзивне навчання - це система освітніх послуг, що забезпечує реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, а також їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство. Психолого-педагогічна, корекційно-розвиткова та інша допомога особам з особливими освітніми потребами в системі освіти надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням їхніх потреб, визначених в індивідуальній програмі розвитку особи з особливими освітніми потребами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.07.2017

Інтернатура

Інтернатура проводиться в університетах, академіях, інститутах і є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Клінічна ординатура

Клінічна ординатура проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових установах і є формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, які пройшли підготовку в інтернатурі та/або резидентурі за відповідною лікарською спеціальністю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Лікарська резидентура

Лікарська резидентура проводиться в університетах, академіях, інститутах і є формою спеціалізації лікарів-спеціалістів за певними лікарськими спеціальностями виключно на відповідних клінічних кафедрах для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста згідно з переліком лікарських спеціальностей, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Наукова діяльність у системі вищої освіти

Наукова діяльність у системі вищої освіти включає виконання науково-дослідних робіт, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Наукові ступені

Наукові ступені

1. Науковими ступенями є:

кандидат наук;

доктор наук.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота є складовою частиною підготовки фахівців і здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-виробничі підрозділи, об'єднання, асоціації, технологічні парки, центри нових інформаційних технологій, науково-технічної творчості та інші формування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Національна рамка кваліфікацій (Всі визначення терміна — 3)

Національна рамка кваліфікацій - це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Освіта (Всі визначення терміна — 6)

Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Освіта — основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Освітні рівні

В Україні встановлюються такі освітні рівні

початкова загальна освіта;

базова загальна середня освіта;

повна загальна середня освіта;

професійно-технічна освіта;

базова вища освіта;

повна вища освіта.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Освітньо-кваліфікаційні рівні

В Україні встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні

кваліфікований робітник;

молодший спеціаліст;

бакалавр;

спеціаліст, магістр.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Особа з особливими освітніми потребами (Всі визначення терміна — 4)

Особа з особливими освітніми потребами - це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення права на освіту, сприяння розвитку особистості, поліпшення стану здоров’я та якості життя, підвищення рівня участі у житті громади

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.07.2017

Перепідготовка (Всі визначення терміна — 5)

Перепідготовка - професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією працівниками, які здобули первинну професійну підготовку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Підвищення кваліфікації (Всі визначення терміна — 6)

Підвищення кваліфікації - підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Післядипломна освіта (Всі визначення терміна — 4)

Післядипломна освіта - це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або професійно-технічної освіти (професії) та практичного досвіду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Позашкільна освіта (Всі визначення терміна — 4)

Позашкільна освіта та виховання є частиною структури освіти і спрямовуються на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Позашкільна освіта та виховання здійснюються навчальними закладами, сім'єю, трудовими колективами, громадськими організаціями, товариствами, фондами і грунтуються на принципі добровільності вибору типів закладів, видів діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Позашкільна освіта та виховання

Позашкільна освіта та виховання є частиною структури освіти і спрямовуються на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Позашкільні навчальні заклади (Всі визначення терміна — 2)

До позашкільних навчальних закладів належать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

До позашкільних навчальних закладів належать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Професійне навчання працівників робітничим професіям

Професійне навчання працівників робітничим професіям включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і може здійснюватися безпосередньо у роботодавця або організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, а працівників, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів і фахівців, - перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення кваліфікації і може організовуватися на договірних умовах у вищих навчальних закладах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Професійно-технічна освіта (Всі визначення терміна — 4)

Професійно-технічна освіта

Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Професійно-технічні навчальні заклади (Всі визначення терміна — 2)

До професійно-технічних навчальних закладів належать:

професійно-технічне училище відповідного профілю;

професійне училище соціальної реабілітації;

вище професійне училище;

професійний ліцей;

професійний ліцей відповідного профілю;

професійно-художнє училище;

художнє професійно-технічне училище;

вище художнє професійно-технічне училище;

училище-агрофірма;

вище училище-агрофірма;

училище-завод;

центр професійно-технічної освіти;

центр професійної освіти;

навчально-виробничий центр;

центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;

навчально-курсовий комбінат;

навчальний центр;

інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

До професійно-технічних навчальних закладів належать:

професійно-технічне училище відповідного профілю;

професійне училище соціальної реабілітації;

вище професійне училище;

професійний ліцей;

професійний ліцей відповідного профілю;

професійно-художнє училище;

художнє професійно-технічне училище;

вище художнє професійно-технічне училище;

училище-агрофірма;

вище училище-агрофірма;

училище-завод;

центр професійно-технічної освіти;

центр професійної освіти;

навчально-виробничий центр;

центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;

навчально-курсовий комбінат;

навчальний центр;

інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Самоосвіта громадян

Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Середні навчальні заклади (Всі визначення терміна — 2)

Середні навчальні заклади

Основним видом середніх навчальних закладів є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: перший — початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, другий — основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, третій — старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Основним видом середніх навчальних закладів є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: перший - початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, другий - основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, третій - старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Система освіти (Всі визначення терміна — 4)

Система освіти складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Система освіти складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Спеціалізація (Всі визначення терміна — 4)

Спеціалізація - профільна спеціалізована підготовка з метою набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Стажування (Всі визначення терміна — 10)

Стажування - набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Структура освіти

Структура освіти включає: дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту; аспірантуру; докторантуру; самоосвіту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Учасники навчально-виховного процесу (Всі визначення терміна — 3)

Учасниками навчально-виховного процесу є:

діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти;

керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють, батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу;

представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Учасниками навчально-виховного процесу є:

діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти;

керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють, батьки — вихователі дитячих будинків сімейного типу;

представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Форми післядипломної освіти

Форми післядипломної освіти:

професійне навчання працівників робітничим професіям;

асистентура-стажування;

інтернатура;

лікарська резидентура;

клінічна ординатура тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015


вгору