Про професійну (професійно-технічну) освіту
Закон України від 10.02.1998103/98-ВР

Державний стандарт професійно-технічної освіти (Всі визначення терміна — 3)

Державний стандарт професійно-технічної освіти — це сукупність державних вимог до змісту професійно-технічної освіти, рівня кваліфікації випускника професійно-технічного навчального закладу, основних обов'язкових засобів навчання та освітнього рівня вступників.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Державний стандарт професійно-технічної освіти - це сукупність державних вимог до змісту професійно-технічної освіти, рівня кваліфікації випускника професійно-технічного навчального закладу та освітнього рівня вступників

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Допрофесійна підготовка (Всі визначення терміна — 2)

Допрофесійна підготовка — це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Інклюзивне професійне (професійно-технічне) навчання

Інклюзивне професійне (професійно-технічне) навчання - система освітніх послуг для здобуття професії або професійних навичок особами з особливими освітніми потребами, гарантованих державою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2018

Навчальна програма з навчального предмета (Всі визначення терміна — 2)

Навчальна програма з навчального предмета — документ, що визначає зміст знань і умінь.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Навчальна програма з навчального предмета - документ, що визначає зміст знань і умінь

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Навчальна програма з професійно-практичної підготовки (Всі визначення терміна — 2)

Навчальна програма з професійно-практичної підготовки — це документ, що визначає зміст професійних знань, умінь, навичок та способи і методи їх формування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Навчальна програма з професійно-практичної підготовки - це документ, що визначає зміст професійних знань, умінь, навичок та способи і методи їх формування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Навчальний план підготовки кваліфікованого робітника (Всі визначення терміна — 2)

Навчальний план підготовки кваліфікованого робітника - це документ, що визначає освітній рівень вступника, цілі навчання, перелік обов'язкових навчальних предметів, механізм міжпредметних зв'язків, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційної атестації, вимоги до основних обов'язкових засобів навчання та планований рівень кваліфікації випускника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Навчальний план підготовки кваліфікованого робітника — це документ, що визначає освітній рівень вступника, цілі навчання, перелік обов'язкових навчальних предметів, механізм міжпредметних зв'язків, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційної атестації, вимоги до основних обов'язкових засобів навчання та планований рівень кваліфікації випускника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (Всі визначення терміна — 2)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу — це сукупність вимог, що визначають його професійні знання, уміння та навички, що розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти на основі кваліфікаційних характеристик професій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.08.2012

Первинна професійна підготовка (Всі визначення терміна — 3)

Первинна професійна підготовка - це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Первинна професійна підготовка — це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Первинна професійна підготовка - це здобуття професійної (професійно-технічної) освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2018

Перепідготовка робітників (Всі визначення терміна — 4)

Перепідготовка робітників - це професійне (професійно-технічне) навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2018

Перепідготовка робітників - це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Перепідготовка робітників — це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Підвищення кваліфікації робітників (Всі визначення терміна — 4)

Підвищення кваліфікації робітників - це професійне (професійно-технічне) навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2018

Підвищення кваліфікації робітників - це професійно-технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Підвищення кваліфікації робітників — це професійно-технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Професійна (професійно-технічна) освіта (Всі визначення терміна — 2)

Професійна (професійно-технічна) освіта є складовою системи освіти України. Професійна (професійно-технічна) освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійна (професійно-технічна) освіта здобувається у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2018

Професійна (професійно-технічна) освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2018

Професійне (професійно-технічне) навчання

Професійне (професійно-технічне) навчання - складова професійної (професійно-технічної) освіти. Професійне (професійно-технічне) навчання передбачає формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності, перспектив її кар’єрного зростання впродовж життя

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2018

Професійний стандарт (Всі визначення терміна — 4)

Професійний стандарт - затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх компетентності, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування професійних кваліфікацій. Професійні стандарти співвідносяться з рівнями національної і галузевих рамок кваліфікацій і групуються за галузевими ознаками

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Професійно-технічна освіта (Всі визначення терміна — 4)

Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Професійно-технічне навчання (Всі визначення терміна — 2)

Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Професійно-технічне навчання — складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Професійно-технічний навчальний заклад (Всі визначення терміна — 5)

Професійно-технічний навчальний заклад — це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Професійно-технічний навчальний заклад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Слухач професійно-технічного навчального закладу (Всі визначення терміна — 2)

Слухач професійно-технічного навчального закладу — це особа, зарахована до цього закладу на навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Слухач професійно-технічного навчального закладу - це особа, зарахована до цього закладу на навчання за програмами професійно-технічного навчання, у тому числі перепідготовки чи підвищення кваліфікації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Учень професійно-технічного навчального закладу (Всі визначення терміна — 2)

Учень професійно-технічного навчального закладу - це випускник основної або старшої загальноосвітньої школи, зарахований до професійно-технічного навчального закладу на навчання за програмами первинної професійної підготовки. Учню професійно-технічного навчального закладу видається учнівський квиток

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Учень професійно-технічного навчального закладу — це випускник основної або старшої загальноосвітньої школи, зарахований до професійно-технічного навчального закладу на навчання за програмами професійно-технічної освіти. Учню професійно-технічного навчального закладу видається учнівський квиток.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012


вгору