Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (Додатки до Правил)
Мінпаливенерго України; Наказ, Норми, Перелік [...] від 25.07.2006258
Документ zc143-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.12.2012, підстава - z2020-12

__________
Примітки:


1. К, П, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР, виходячи з місцевих умов і режиму експлуатації установок, але не рідше ніж: К - один раз на 12 років, П або М - один раз на 6 років.


2. Перевірки та вимірювання, зазначені в пунктах 1, 6, 9 та 10 цієї таблиці, слід проводити у терміни, наведені у даних пунктах цієї таблиці.


3. Міжремонтні перевірки та вимірювання (М), зазначені в пунктах 4 та 5 цієї таблиці, проводяться не рідше ніж один раз на 3 роки.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 905 від 16.11.2012}

Директор Департаменту з питань електроенергетики

С.Я.Меженний
Додаток 2
до Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів

ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ,
які використовуються при проведенні випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів

Таблиця 1. Види, обсяг і періодичність вимірювань та випробувань трансформаторів

Періодичність вимірювань і випробувань

Обсяг вимірювань і випробувань (згідно з таблицею 1 додатка 1 до цих Правил)

маслонаповнені трансформатори

трансформатори сухі

на напругу до 35 кВ, потужністю до 6,3 МВА

на напругу 110 кВ і вище; власних потреб 10 МВА і більше, усіх напруг; 35 кВ, 10 МВА і більше

Під час приймально-здавальних випробувань (першого увімкнення) і після капітального ремонту з розбиранням активної частини

2; 3; 6-9; 11; 15; 17; 22

2-4; 6-13; 15-19; 20; 21; 22

3; 5; 6-8; 17

Два рази на рік, П (хроматографічний контроль газів, які розчинені в маслі)

-

15.1

-

Щорічно, П

10; 15*

10; 12; 15*

-

Не менше ніж один раз на 3 роки (додатковий обсяг до щорічних), П

3; 15**

3; 4; 15; 18; 20

3

Не менше ніж один раз на 6 років (додатковий обсяг до періодичних на 3 роки), П

6; 19

6; 9

6

Через 12 років*** після введення до експлуатації (додатковий обсяг до періодичних на 6 років), К

2; 20

2; 16****; 19; 21

5

__________
* Контроль масла з бака контактора РПН (або щорічна заміна масла).
** Контроль масла з бака трансформаторів потужністю, більшою ніж 630 кВА.
*** Для визначення необхідності проведення капітального ремонту трансформаторів з урахуванням результатів вимірювань, випробувань і оцінювання стану трансформатора за умовами роботи, результатами огляду з розкриттям ідентичних трансформаторів.
**** Проводять у трансформаторах на напругах 110 кВ і вище потужністю 63 МВА і більше під час першого увімкнення, після протікання через обмотки трансформатора струму короткого замикання (КЗ), що становить 0,7 і більше від розрахункового значення сили струму КЗ трансформатора, допустимого стандартом (ТУ), і у разі визначення необхідності капітального ремонту.

Таблиця 2. Обсяг перевірки ізоляції обмоток трансформаторів після капітального ремонту та заливання масла

Трансформатори

Обсяг перевірки

Нормативне значення

Комбінація умов, наведених у попередній колонці, достатніх для вмикання трансформатора

Додаткові вказівки

1

2

3

4

5

1. На напругу до 35 кВ

1. Відбір проби масла

1. Характеристика масла (в обсязі скороченого аналізу) - у нормі

Комбінація умов 1, 2

1. Для трансформаторів потужністю до 1000 кВА замість проведення скороченого аналізу масла допускається визначати тільки значення її пробивної напруги

2. Вимірювання опору ізоляції R60

2. Значення опору ізоляції R60 не менше вказаного в таблиці 4 цього додатка та пункті 3 таблиці 1 додатка 1 до цих Правил

2. Проби масла повинні відбиратися не раніше ніж через 12 годин після його заливання в трансформатор

2. На напругу 110 кВ -150 кВ

1. Відбір проби масла

1. Характерис-тика масла (в обсязі скороченого аналізу) - у нормі.

Комбінація умов 1-3


2. Вимірювання опору ізоляції R60

2. Значення опору ізоляції R60 не менше вказаного в пункті 3 таблиці 1 додатка 1 до цих Правил.

3. Вимірювання tgδ ізоляції

3. Значення tgδ не перевищують даних, наведених в пункті 4 таблиці 1 додатка 1 до цих Правил

Таблиця 3. Схеми вимірювання характеристик ізоляції трансформаторів

Послідовність вимірювань

Двообмоткові трансформатори

Триобмоткові трансформатори

обмотки, на яких проводять вимірювання

заземлювані частини трансформатора

обмотки, на яких проводять вимірювання

заземлювані частини трансформатора

1

НН

Бак, ВН

НН

Бак, СН, ВН

2

ВН

Бак, НН

СН

Бак, НН, ВН

3

(ВН + НН)*

Бак

ВН

Бак, НН, СН

4

-

-

(ВН + СН)*

Бак, НН

5

-

-

(ВН + СН+ НН)*

Бак

* Вимірювання є обов'язковими тільки для трансформаторів потужністю 16 МВ.А і більше.

__________
Примітка.

ВН, СН і НН - відповідно обмотки вищої, середньої та нижчої напруг.

Таблиця 4. Найменші допустимі значення опору ізоляції R60 обмоток трансформатора на напругу до 35 кВ потужністю до 10 МВА після капітального ремонту

Температура обмотки, °С

10

20

30

40

50

60

70

Значення R60, МОм

450

300

200

130

90

60

40

__________
Примітка.

Значення R60 відносяться до всіх обмоток даного трансформатора

Таблиця 5. Значення випробних напруг частоти 50 Гц для обмоток сухих трансформаторів

Клас напруги трансформатора, кВ

До 0,69

3

6

10

15

20

Значення випробної напруги, кВ

2,7

9

14,4

21,6

33,3

45,0

__________
Примітка.

Тривалість випробування - 1 хвилина.

Таблиця 6. Граничнодопустимі значення показників якості трансформаторного масла

Найменування показника

Значення показника якості масла

після заливання в обладнання і перед вводом в експлуатацію

експлуатаційного

1

2

3

1. Значення пробивної напруги, кВ, для трансформаторів, апаратів і вводів на напругу, не менше ніж:
до 15 кВ

25

20

від 15 кВ до 35 кВ, крім трансформаторів власних потреб

30

25

від 15 кВ до 35 кВ для трансформаторів власних потреб

35/30

30/25

від 60 кВ до 110 кВ

45/40

40/35

150 кВ

50/45

45/40

2. Вміст механічних домішок за візуальним визначенням

Відсутній

Відсутній

3. Кислотне число, мг КОН/г масла, не більше ніж

0,01

0,1*; 0,25**

4. Вміст водорозчинних кислот, мгКОН/г масла, не більше ніж:для силових трансформаторів потужністю понад 630 кВА, герметичних вводів та вимірювальних трансформаторів

Відсутній

0,014

для негерметичних вводів та вимірювальних трансформаторів

Відсутній

0,03

5. Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче ніж

135

***

6. Тангенс кута діелектричних втрат за температури 70°С / 90°С, %, для силових та вимірювальних трансформаторів, вводів на напругу 35 кВ - 150 кВ, не більше ніж

0,7

10/15

7. Вміст вологи, не більше, % маси (г/т): для трансформаторів з азотним і плівковим захистом, герметичних трансформаторів струму та герметичних вводів

0,001 (10)

0,002 (20)

для ТН 110 кВ - 150 кВ типу НКФ

0,0015 (15)

0,0025 (25)

для решти обладнання усіх категорій

0,0025 (25)

****

8. Вміст газу для герметичного обладнання не більше, % об’єму

0,2

2

* Заміна сорбенту в термосифонних або адсорбційних фільтрах.
** Регенерація або заміна масла.
*** Зниження не більше ніж на 5°С від попереднього значення, але не більше ніж на 15°С з початку експлуатації.
**** Відсутнє, якщо немає вимог підприємства-виробника визначати кількісно.

__________
Примітка.


У чисельнику (пункти 1 та 6 таблиці 6 цього додатка) приведене значення показника для електричного обладнання, яке планувалося ввести в експлуатацію з 01.01.1999, а в знаменнику - введеного в експлуатацію до 01.01.1999.

Таблиця 7. Випробна напруга частоти 50 Гц ізоляції напівпровідникових перетворювачів

Значення найбільшої робочої напруги, В

Значення випробної напруги, кВ

До 24

0,5

Від 25 до 60

1,0

Від 61 до 200

1,5

Від 201 до 500

2

Понад 500

2,5 Uроб + 1, але не більше ніж 3

__________
Примітка.

Uроб - середньоквадратичне значення напруги кола, що випробується.

Таблиця 8. Норми на характеристики сірчаної кислоти та електроліту для акумуляторних батарей

Показник

Норма на сірчану кислоту

Норма для електроліту

вища категорія якості

перша категорія якості

свіжорозведена кислота для заливання в акумулятори

електроліт із працюючого акумулятора

1

2

3

4

5

1. Масова частка сірчаної кислоти (Н2SO4), %

92 - 93

92 - 94

-

2. Масова частка заліза (Fe), %, не більше

0,005

0,006

0,004

0,008

3. Масова частка нелеткого залишку після прожарювання, %, не більше

0,02

0,03

-

4. Масова частка оксидів азоту (N2O3), %, не більше

0,00003

0,00015

0,00005

-

5. Масова частка марганцю (Mn), %, не більше

0,00005

-

6. Масова частка суми важких металів у перерахуванні на свинець (Pb), %, не більше

0,01

-

-

7. Масова частка міді (Cu), %, не більше

0005

-

8. Масова частка речовин, які відновлюють КMnO4, см-3 розчину з 1,5 КMnO4 = 0,01 моль/дм-3, не більше

4,5

-

-

9. Зовнішній вигляд

Прозора

10. Інтенсивність забарвлення (визначається колориметричним способом), мл

0,6

1,0

11. Густина за температури 20°С, г/см-3

1,83 - 1,84

1,83 - 1,84

1,18 ± 0,005

1,2 - 1,21

__________
Примітка.


Для дистильованої води дозволена наявність тих же домішок, які допускаються для акумуляторної кислоти, але в концентраціях менших у 10 разів.

Таблиця 9. Випробна випрямлена напруга для силових кабелів

Значення випробної напруги, кВ, для силових кабелів на номінальну напругу, кВ

До 1

2

3

6

10

15

20

30

35

110

150

Кабелі з паперовою ізоляцією

2,5

6*-12

9*-18

18*-36

30*-60

-

50*-100

-

70*-140

285

350

Кабелі з ізоляцією із зшитого поліетилену

-

5

7,5

15

24

35

48

70*-72

70*-80

-

-

Кабелі з пластмасовою ізоляцією (крім кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену)

2,5**

5

7,5

18*-36

30*-60

-

50*-100

-

70*-140

285

-

Кабелі з гумовою ізоляцією

-

4***

6***

12***

20***

-

-

-

-

-

-

__________
* Значення випробної напруги є мінімально допустимим, яке встановлюється на підставі технічної можливості за рішенням технічного керівника споживача.
** Обов’язкове лише для кабелів електричних станцій, підстанцій і розподільних пристроїв. Для решти кабелів дозволена заміна перевіркою мегаомметром на напругу 2500 В.
*** У разі дрібних ремонтів, не пов’язаних з перемонтажем кабелю, ізоляцію перевіряють тільки мегаомметром на напругу 2500 В.
**** Випробування випрямленою напругою кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену проводяться тільки у разі прокладення нових кабелів, а також після їх ремонту (монтажу різного виду муфт).вгору