Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (Додатки до Правил)
Мінпаливенерго України; Наказ, Норми, Перелік [...] від 25.07.2006258
Документ zc143-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.12.2012, підстава - z2020-12

__________
Примітки:

1. К, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР.


2. Вимірювання проводяться для:
косинусних конденсаторів під час капітального ремонту, але не рідше ніж один раз на 8 років, якщо інше не передбачене інструкцією підприємства-виробника;
конденсаторів зв’язку та відбору потужностей - за результатами огляду та за необхідності;
подільників напруги - під час капітального ремонту обладнання або розподільної установки (РУ);
конденсаторів подовжньої компенсації - у перші 2 роки експлуатації - щорічно, у подальшому - один раз на 3 роки.

Таблиця 4. Акумуляторні батареї

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Перевірка ємності відформованої АБ

К, П

Ємність, яка приведена до температури 20°С, повинна відповідати даним підприємства-виробника

У разі зниження ємності батареї до значення 70 % від номінальної її необхідно відновити. За неможливості відновлення батарея підлягає заміні.
Визначення фактичного значення ємності АБ електростанції - не рідше одного разу на 2 роки, підстанції - за необхідності.
Перевірка напруги АБ поштовховими струмами - щорічно

2. Перевірка густини електроліту в кожному елементі батареї відкритого типу

К, М

Густина електроліту в кожному елементі для повністю зарядженої батареї в кінці зарядження та в режимі постійного підзарядження, приведена до температури 20°С, повинна бути:
для акумуляторів типу СК (1,205 ± 0,005) г/см-3;
для акумуляторів типу СН (1,24 ± 0,005) г/см-3.
Густина електроліту в кінці розрядження у справних акумуляторів повинна бути не менше ніж 1,145 г/см-3 для акумуляторів типу С (СК) та 1,15 г/см-3 для СН.
Для інших типів батарей густина електроліту повинна відповідати даним підприємства-виробника

Температура електроліту під час зарядження не повинна перевищувати 40°С для акумуляторів типу СК і 45°С для акумуляторів типу СН

3. Хімічний аналіз електроліту

К, М

Вимоги до сірчаної кислоти і електроліту наведені в таблиці 8 додатка 2 до цих Правил

Проводиться один раз на рік за пробами, взятими з контрольних елементів

4. Вимірювання значення напруги кожного елемента батареї

К, М

Значення напруги елементів, що відстають, в кінці контрольного розряду не повинні відрізнятися більше ніж на 2 % від середньо-арифметичного значення напруги решти елементів, а кількість елементів, що відстають, не повинна перевищувати 3 % від їх загальної кількості.
Значення напруги кожного елемента батареї, що працює в режимі підзарядження, повинно бути 2,2 ± 0,05 В

Значення напруги в кінці розряду встановлюється у стандарті або технічних умовах на акумулятор (батарею) конкретного типу

5. Вимірювання значення опору ізоляції батареї

К, М

Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж:
15 кОм за напруги 24 В;
25 кОм за напруги 48 В;
30 кОм за напруги 60 В;
50 кОм за напруги 100 В;
100 кОм за напруги 220 В


6. Вимірювання висоти осаду (шламу) у кожному елементі батареї

М

Між поверхнею осаду і нижнім краєм позитивних пластин повинен бути вільний простір не менше ніж 10 мм


7. Перевірка працездатності АБ на підстанціях, ТЕС та ВРУ електростанцій в режимах поштовхових струмів

М

Значення напруги на виводах АБ за вимкнутого підзарядного агрегату та розрядки батареї протягом не більше ніж 5с найбільшою можливою силою струму (кратністю не більше ніж 2,5 значення сили струму одногодинної розрядки) не повинно знижуватися більше ніж на 0,4 В на один елемент від напруги в момент, що передує поштовху струму. Результати вимірювання порівнюють з попередніми

Рекомендується виконувати один раз на рік. Перевірка виконується тільки на тих енергооб’єктах, де є споживачі, які можуть викликати потужні поштовхові навантаження на АБ

__________
Примітки:

1. К, П та М проводяться у терміни, установлені системою ТОР, при цьому хімічний аналіз електроліту проводиться один раз на рік.


2. Визначення фактичної ємності АБ електростанції - не рідше одного разу на 2 роки, підстанції - за необхідності.


3. Інші перевірки (щільність, осад, вимірювання значення напруги тощо) - згідно з місцевими інструкціями.


4. Перевірка напруги АБ поштовховими струмами - щорічно.

Таблиця 5. Кабельні лінії

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Визначення відсутності обривів оболонок і жил кабелів та фазування кабельних ліній (КЛ)

К,П

Виконують до початку високовольтних випробувань, після монтажу, перемонтажу муфт або перез’єднання жил кабелю (за необхідності)

Обов’язковим є вимірювання перехідного опору електричного контакту між наконечником і жилою кабелю

2. Вимірювання значення опору ізоляції:

К, П

Тривалість вимірювання 1 хв.

Вимірювання проводять мегаомметром на напругу 2500 В до і після випробувань підвищеною напругою.
Мета випробування - встановити відсутність КЗ в кабелі

а) кабелі напругою понад 1 кВ


Значення опору ізоляції не нормується (порівнюється з попереднім значенням).

б) кабелі напругою до 1 кВ


Значення опору ізоляції повинно бути не нижче ніж 0,5 МОм

3. Випробування підвищеною напругою:

К, П


Випробування кабелів напругою до 1 кВ може проводитися мегаомметром на напругу 2500 В протягом 1 хв.
Дозволяється проводити випробування ізоляції кабелів напругою 110 кВ - 150 кВ шляхом увімкнення КЛ на номінальну напругу. Тривалість випробування визначають за згодою споживача і підприємства-виробника, але не більше ніж 24 год.
У період випробування кожної фази, періодично і на останній хвилині випробування за показами міліамперметра визначають значення струму витоку. Якщо під час випробування струм витоку наростатиме або з’являться поштовхи струму, то тривалість випробування слід збільшити у два рази. Абсолютне значення струму витоку не є бракувальним показником. КЛ із задовільною ізоляцією мають стабільні значення струму витоку: КЛ з паперовою ізоляцією напругою до 10 кВ - 300 мкА, напругою 20 кВ - 35 кВ - 800 мкА, за коефіцієнта асиметрії по фазах до 2,5. Для коротких КЛ (довжиною до 100 м) напругою 3 кВ - 10 кВ без з’єднувальних муфт допустимі значення струму витоку не повинні перевищувати 2 мкА - 3 мкА на 1 кВ значення випробної напруги. При цьому коефіцієнт асиметрії струмів витоку по фазах не повинен перевищувати 8-10 за умови, що абсолютні значення струму не перевищують допустимі.
За наявності в мережі 6 кВ - 35 кВ засобів неперервного діагностування стану ізоляції силових кабелів під робочою напругою (наприклад, за частковими пробоями) випробування кабелів можуть проводитися лише у разі незадовільних результатів їх контролю під робочою напругою.
Допускається розпорядженням технічного керівника споживача за погодженням з електропередавальною організацією (основним споживачем) встановлювати інші значення випробної напруги та періодичності випробувань:
для живильних КЛ з кількістю з’єднувальних муфт, більшою ніж 10 на 1 км довжини;
для КЛ напругою 6 кВ - 35 кВ з терміном експлуатації більше ніж 15 років;
для кабелів, які підлягають реконструкції та виведенню з роботи в найближчі 5 років.
Позапланові випробування проводяться після проведення ремонтних робіт на КЛ

а) випробування випрямленою напругою


Значення випробної випрямленої напруги приймають згідно з таблицею 9 додатка 2 до цих Правил, з урахуванням місцевих умов роботи силових КЛ.
Тривалість випробування в процесі експлуатації 5 хв.

б) випробування змінною напругою наднизької частоти 0,1 Гц спеціальної форми „косинусний прямокутник”

К, П

Значення випробної змінної напруги наведені в таблиці 10 додатка 2 до цих Правил.
Тривалість випробування в процесі експлуатації 15 хв.
Ці випробування рекомендується проводити замість випробування підвищеною випрямленою напругою (особливо для кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену) на підставі аналізу технічної можливості, за рішенням технічного керівника споживача.

в) періодичність випробувань підвищеною напругою


Періодичність випробування КЛ встановлюється відповідно до таблиці 11 додатка 2 до цих Правил.

4. Контроль ступеня осушення вертикальних ділянок кабелю

М

Різниця нагрівання між окремими точками не повинна перевищувати 2°С - 3°С з урахуванням температури зовнішнього повітря. Періодичність контролю визначають на підставі рекомендації підприємства-виробника кабельної продукції

Виконують для кабелів напругою 20 кВ - 35 кВ, ізоляцію яких просочено в’язкою сполукою, згідно із СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509, вимірюванням і порівнянням температури нагрівання оболонок у різних точках вертикального відрізка кабелю

5. Вимірювання значення блукаючих струмів у КЛ

М

Під час експлуатації КЛ вимірюють значення потенціалів і струму на оболонках кабелів у контрольних точках, а також параметри електрозахисту

Небезпечними з точку зору корозії, викликаної блукаючими струмами, вважають відрізки КЛ в анодних і знакозмінних зонах у випадках, якщо:
кабелі з металевою оболонкою прокладено в ґрунтах з середньою та низькою корозійною активністю (питомий опір ґрунту більший ніж 20 Омм) за середньодобової щільності струму витоку в ґрунт, більшої ніж 0,15 мА/дм-2;
кабелі з металевою оболонкою прокладено в ґрунтах з високою корозійною активністю (питомий опір ґрунту менший ніж 20 Ом·м) за будь-якої середньодобової щільності струму витоку в землю;
кабелі мають незахищену металеву оболонку, зруйновану броню і зруйновані захисні покриття;
відрізок КЛ використовують у вигляді сталевого трубопроводу кабелів високого тиску незалежно від агресивності навколишнього ґрунту та видів ізоляційних покриттів на ньому.
У споживача мають бути розроблені місцеві інструкції з антикорозійного захисту КЛ

6. Визначення хімічної корозії КЛ

М

Оцінку корозійної активності ґрунтів і природних вод рекомендується здійснювати за даними хімічного аналізу середовища або методом втрати ваги металу згідно з місцевими інструкціями

Проводиться, якщо має місце пошкодження кабелів корозією і немає відомостей про корозійні умови траси. Корозійну активність ґрунтів оцінюють по відношенню до алюмінієвих і стальних оболонок кабелів згідно з нормами та методами визначення агресивності середовища відносно алюмінієвої та стальних оболонок електричних кабелів (ГКД 34.20.507)

7. Вимірювання значення навантаження і перевантаження КЛ

М

Значення навантаження і переван-таження кабелів мають відповідати вимогам цих Правил і вимогам підприємств-виробників

Необхідно проводити в період максимального навантаження лінії

8. Вимірювання температури КЛ

М

Температура кабелів не повинна перевищувати допустимих значень

Вимірюють згідно із вказівкою місцевих інструкцій на відрізках траси, на яких можливі перегрівання кабелів, за допомогою приладів інфрачервоної техніки

9. Випробування пластмасової оболонки (шланга) кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену підвищеною випрямленою напругою

К, П

Випробується випрямленою напругою 5 кВ.
Випрямлену напругу прикладають між металевою оболонкою (екраном) і землею.
Тривалість випробування 1 хв.

Випробування проводять через рік після введення до експлуатації, а надалі - через кожні 3 роки.
Випробування доцільно також виконувати для кабелів усіх типів ізоляції, які мають пластмасову оболонку для оцінювання її цілісності

10. Вимірювання сили струму розподілу між одножильними кабелями

М

Нерівномірність значень сили струму розподілу між одножильними кабелями має бути не більшою ніж 10% (особливо, якщо це може призвести до перевантаження окремих фаз).
Виконують за результатами контрольних вимірювань сили струму та в разі різкої зміни режимів роботи мережі


__________
Примітки:

1. Періодичність випробувань КЛ наведена в таблиці 11 додатка 2 до цих Правил.


2. Випробування масла з маслонаповнених кабелів - через рік після введення до експлуатації, далі - через 3 роки, а в подальшому - один раз на 6 років.

Таблиця 6. Повітряні лінії електропередавання

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Перевірка охоронних зон повітряних ліній (ПЛ)

П, М

Перевірка траси ПЛ:
ширина просіки;
висота дерев і кущів під ПЛ та біля просіки;
протипожежний стан траси.
Вимоги до просіки повинні відповідати вимогам ПУЕ. Періодичність оглядів визначається виробничими інструкціями

Згідно з вимогами СОУ-Н ЕЕ 20.502 та Правил охорони електричних мереж на ПЛ з неізольованими проводами перевірку проводять не рідше одного разу на 3 роки. Вимірювання висоти дерев та кущів під проводами - за необхідності

2. Контроль опор та їх елементів:

К, П, Ма) контроль положення опор


Допустимі значення відхилення опор та їх елементів наведено в таблиці 12 додатка 2 до цих Правил.


б) контроль заглиблення опор у ґрунті


Заглиблення залізобетонних опор у ґрунт повинно відповідати проектним рішенням.
Перевірку необхідно провести на 20 % проміжних опор та на всіх складних опорах.


в) контроль стану фундаментів опор


Допуски на розміщення збірних фундаментів наведені в таблиці 13 додатка 2 до цих Правил.
Перевірку необхідно провести на 2 - 3 % від загальної кількості опор.
Дефекти та тріщини фундаментів і відхилення розміщення анкерних болтів не повинні перевищувати значень, наведених у СОУ-Н ЕЕ 20.502 та ГКД 34.20.503


г) контроль відтяжок опор


Значення тяжіння при відхиленні опор у межах допустимого не повинно відрізнятися від проектного більше ніж на 20 %.
Зменшення перерізу троса відтяжки не повинно перевищувати 10 %.

Вимірювання проводиться згідно з СОУ-Н ЕЕ 20.502

ґ) контроль дефектів залізобетонних опор і приставок


Розміри тріщин, наскрізних отворів і значення прогинів стійок опор повинні відповідати вимогам НД. Граничні значення прогинів та розміри дефектів залізобетонних стояків і приставок наведені у таблиці 14 додатка 2 до цих Правил.


д) контроль прогинів та корозійного зношення металоконструкцій опор


Граничні значення допусків для прогинів елементів металевих опор та металевих деталей залізобетонних опор ПЛ напругою 35 кВ і вище становлять:
траверса опори 1:300 від довжини траверси;
стояк або підкіс металевої опори 1:750 від довжини стояка, але не більше 20 мм;
поясні кутники металевих опор 1:750 від довжини елемента.
Відношення зменшеного перерізу металевого елемента (за рахунок корозії) до проектного значення перерізу не повинно бути менше ніж:
0,9 для несучих елементів;
0,8 для ненесучих елементів;
0,7 для косинок.


е) контроль дерев’яних деталей опор


Вимірюються глибина та розміри зовнішнього і внутрішнього загнивання деталей опор

Контроль проводиться згідно з СОУ-Н ЕЕ 20.502 та ГКД 34.20.503

3. Контроль проводів, грозозахисних тросів та лінійної арматури:

К, П, Ма) вимірювання відстаней від проводів і тросів


Відстані від проводів і тросів до поверхні землі та до різних об’єктів і споруд повинні відповідати вимогам ПУЕ.


б) контроль стріл провисання проводів


Стріла провисання не повинна відрізнятися від передбаченої проектом більше ніж на 5 %.
Різниця стріл провисання між проводами різних фаз не повинна перевищувати 10 % від проектного значення стріли провисання.


в) контроль перерізів проводів та грозозахисних тросів


Допустиме зменшення площі перерізу проводів і грозозахисних тросів приймається у відповідності до СОУ-Н ЕЕ 20.502.


г) контроль з’єднань проводів та грозозахисних тросів


Проводиться згідно з таблицею 7 цього додатка

Тепловізійний контроль проводиться згідно з СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007

4. Контроль грозозахисних тросів з умонтованим волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ)

П, М

Контроль відстаней від ОКГТ до проводів, стану заземлювальних спусків арматури ОКГТ і відсутності пошкоджень кабелю в місцях кріплення затискачів


5. Контроль ліній напругою до 1 кВ із самоутримними ізольованими проводами

К, М

Контроль стану ізоляції проводів, підтримувальних затискачів і захисних кожухів на з’єднувальних та відгалужувальних затискачах.
Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж 0,5 МОм на 1 км

Вимірювання опору ізоляції проводиться між фазними жилами та між фазними і додатковими жилами мегаомметром на напругу 1000 В

6. Контроль ізоляторів та ізолювальних підвісок

К, М

Контроль фарфорових ізоляторів проводиться згідно з таблицею 8 цього додатка.
Розподіл напруги між підвісними фарфоровими ізоляторами гірлянд ПЛ напругою 35 кВ - 110 кВ наведений в таблиці 15 додатка 2 до цих Правил.
Тепловізійний контроль проводиться згідно з СОУ-Н ЕЕ 20.577. Контроль скляних ізоляторів проводиться зовнішнім оглядом

Контроль ізоляторів під робочою напругою проводиться за допомогою вимірної штанги або штангою з постійним іскровим проміжком

7. Перевірка заземлювальних пристроїв

П, К, М

Проводиться згідно з таблицею 25 цього додатка


8. Перевірка трубчастих розрядників і захисних проміжків

К, М

Проводиться згідно з таблицею 18 цього додатка


9. Перевірка обмежувачів перенапруги

К, М

Проводиться згідно з таблицею 17 цього додатка


10. Контроль симетричності ємностей фаз ПЛ напругою 6 кВ - 35 кВ


ПЛ напругою до 35 кВ, які вводяться, перевіряються на симетричність ємностей їх фаз відносно землі. Допустиме значення несиметрії визначається умовами введення в роботу дугогасних реакторів, ком- пенсації ємнісного струму однофазного замикання нормованому значенню напруги несиметрії U0

Проводиться також після робіт на ПЛ, які могли призвести до порушення симетричності ємностей

__________
Примітки:

К, П, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР.


Періодичність перевірки елементів ПЛ:
перевірка загнивання деталей дерев’яних опор: перший раз - через 6 років після введення ПЛ в експлуатацію, а в подальшому - не рідше ніж один раз на 3 роки, а також перед підйомом на опору і перед заміною деревини;
перевірка стану антикорозійного покриття металевих опор, траверз, металевих наголовників залізобетонних підножників, анкерних болтів відтяжок, відтяжок в цілому та тросів з вибірковим розкриттям ґрунту - не рідше ніж один раз на 6 років;
перевірка стану залізобетонних опор і приставок - не рідше ніж один раз на 6 років;
перевірка електричної міцності підвісних ізоляторів (крім скляних, стрижневих і штирьових) штангою або іншим способом - в перший рік експлуатації і в подальшому - не рідше ніж один раз на 6 років. Якщо ПЛ контролюється тепловізором, то перевірку один раз на 6 років дозволено не проводити;
перевірка стану болтових з’єднань проводів ПЛ напругою 35 кВ і вище електричними вимірами - один раз на 6 років. Електричні виміри з’єднань проводів, які виконані зварюванням, скруткою, обтиском і опресовуванням, проводити не потрібно. Якщо ПЛ контролюється тепловізором, то перевірку один раз на 6 років дозволено не проводити;
вимірювання опору заземлення опор і тросів, а також повторних заземлювань нульового проводу - згідно з таблицею 25 цього додатка;
вимірювання опору петлі «фаза-нуль» на ПЛ напругою 0,4 кВ - під час прийняття в експлуатацію, після підключення нових споживачів, але не рідше ніж один раз на 6 років.

Таблиця 7. Контактні з’єднання збірних та з’єднувальних шин, проводів і грозозахисних тросів

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Перевірка болтових контактних з’єднань:

К

Періодичність контролю - не рідше одного разу на 6 років.

Проводиться вибірково на 2 % - 3 % з’єднань.

а) контроль затягування болтів


Перевірка проводиться згідно з інструкцією з їх монтажу (відповідно до типу застосовуваних затискачів).


б) вимірювання перехідних опорів


На ПЛ опір ділянки проводу із з’єднувачем не повинен перевищувати більше ніж у 2 рази опір ділянки проводу без з’єднувача такої ж довжини; для з’єднувачів на підстанції співвідношення вимірюваних опорів повинно бути не більшим ніж 1,2

Вимірювання опору болтових контактних з’єднань проводиться:
на ПЛ напругою 35 кВ і вище з неізольованим проводом;
на шинах і струмопроводах з номінальною силою струму 1000 А і вище;
на шинах ВРУ 35 кВ і вище.
У разі задовільних результатів тепловізійного контролю вимірювання перехідних опорів можна не проводити

2. Контроль зварних контактних з’єднань:

Ка) виконаних із застосуванням термітних патронів


У зварному з’єднанні не повинно бути:
перепалення зовнішньої повивки проводу або порушення зварки на згині;
усадкових раковин у місці зварювання глибиною більше ніж 1/3 значення діаметра проводу з алюмінію, сплавів або міді, глибиною більше ніж 6 мм для сталеалюмінієвих проводів перерізом 150-600 мм-2.


б) жорстких збірних та з’єднувальних шин


У зварному з’єднанні не повинно бути тріщин, пропалень кратерів, непроварення зварного шва більше ніж 10% його довжини за глибини, більшої ніж 15% товщини зварюваного металу. Сумарне значення непроварень, підрізів, газових пор і вольфрамових включень у шви зварюваних алюмінієвих шин повинно бути не більше ніж 15% товщини зварюваного металу


3. Контроль опресованих контактних з’єднань

К

Діаметр і довжина опресованої частини затискача повинні відповідати технологічним вказівкам з монтажу. На поверхні затискача не повинно бути тріщин, корозії та механічних пошкоджень

Стальне осердя опресованого з’єднувального затискача не повинно зміщуватися відносно симетричного положення більше ніж на 15% довжини частини проводу, який пресується

4. Контроль контактних з’єднань з овальними з’єднувальними затискачами

К

Розміри з’єднувальних затискачів повинні відповідати технологічним вказівкам з їх монтажу. На поверхні затискачів не повинно бути тріщин, механічних пошкоджень, а на сталевих з’єднувальних затискачах - корозії

Кількість витків скрутки затискачів сталеалюмінієвих і мідних проводів, що скручуються, повинна бути не менше ніж чотири і не більше ніж чотири з половиною витків, а для затискачів типу СОАС-95-3 у разі з’єднання проводів марки АЖ 70/39 - не менше п’яти і не більше п’яти з половиною витківвгору