Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (Додатки до Правил)
Мінпаливенерго України; Наказ, Норми, Перелік [...] від 25.07.2006258
Документ zc143-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.12.2012, підстава - z2020-12

Таблиця 34. Пробивні напруги розрядників за частоти 50 Гц

Тип розрядника

Середньоквадратичне значення пробивної напруги за частоти 50 Гц, кВ

не менше

не більше

РВН-1V1

2,1

2,8

РВП-3, РВО-3

9

11

РВП-6, РВО-6

16

19

РВП-10, РВО-10

26

30,5

Таблиця 35. Геометричні параметри трубчастих розрядників

Виконання

Довжина зовніш-нього іскрового проміжку, мм

Довжина внутрішнього іскрового проміжку, мм

Початковий діаметр дугогасного каналу, не більше ніж, мм

Кінцевий діаметр дугогасного каналу, не більше ніж, мм

РТФ-3-03-5УХЛ1

10

75

8

11,0

РТФ-6-0,5-10УХЛ1

20

150

10

14,0

РТФ-10-0,2-1УХЛ1

25

225

10

14,0

РТФ-10-0,5-5УХЛ1

25

150

10

14,0

РТФ-35-0,5-2,5УХЛ1

130

250

10

14,0

РТФ-35-1-5УХЛ1

130

200

10

15,7

РТФ-35-2-10УХЛ1

130

220

16

22,0

РТФ-110-0,5-2,5УХЛ

450

450

12

18,0

РТФ-110-1-5УХЛ1

450

450

20

28,0

РТВ-10-0,5-2,5У1*

15(10)

60

6

9,0

РТВ-10-2-10У1*

15(10)

60

10

14,0

РТВ-20-2-10У1

40

100

10

14,0

РТВ-35-2-10У1

100

140

10

16,0

РТВС-110-0,5-5УХЛ1

400

343

22

31,0

__________
* У дужках зазначено величину зовнішнього іскрового проміжку розрядників у разі використання їх у мережах 6 кВ.

Таблиця 36. Граничні значення tgδ основної ізоляції обмоток трансформаторів струму в експлуатації (за t = 20°С та напруги 10 кВ)

Виконання ТС

Граничні значення tgδ, %, ізоляції трансформаторів струму на напругу, кВ

35

60 - 110

150

ТС з паперово-масляною ізоляцією і обмоткою кільцевого виконання

4,5

3,5

2,5

Елегазові ТС (типу ТОГ)

-

0,5

1,5

Таблиця 37. Випробна напруга частоти 50 Гц для вимірювальних трансформаторів

Тип ізоляції

Значення випробної напруги, кВ, для вимірювальних трансформаторів з номінальною напругою, кВ

0,4-0,6

3

6

10

15

20

24

27

35

Керамічна

-

24

32

42

55

65

75

80

95

Інші

-

21,6

28,8

37,8

49,5

58,5

67,5

72

85,5

Таблиця 38. Випробна напруга частоти 50 Гц для комірок КРУ, КРУЗ

Номінальна напруга, КРУ, КРУЗ, кВ

Значення випробної напруги, кВ, для виготовлення комірок

з фарфоровою ізоляцією

з ізоляцією елементів з твердих органічних матеріалів

6

32

28,8

10

42

37,8

15

55

49,5

20

65

58,5

Таблиця 39. Допустимі значення опору постійному струму контактів КРУ і КРУЗ

Найменування контактів

Номінальне значення сили струму, А

Максимально допустиме значення опору

1. Контакти збірних шин, вибірково

-

Значення опору відрізка шин у місці контактного з’єднання не має перевищувати більше ніж у 1,2 раза значення опору відрізка шин тієї самої довжини без контакту

2. Втичні контакти первинного кола*, вибірково

Допустимі значення опору контактів наведено в інструкціях підприємства-виробника. У випадках, коли значення опору контактів не наведено в інструкціях підприємства-виробника, для контактів з нижченаведеним номінальним значенням сили струму, значення опору має бути не більше ніж, мкОм:

400
600
900
1200
2000

75
60
50
40
33

3. Роз’ємні контакти вторинного силового кола (лише контакти ковзного типу), вибірково

-

Не більше ніж 4000 мкОм

__________
* Вимірювання виконують, якщо дозволяє конструкція КРУ (КРУЗ).

Таблиця 40. Найменші значення опору ізоляції обмоток електродвигунів потужністю до 5000 кВт, які пройшли капітальний ремонт з заміною обмоток

Температура обмотки,°С

Значення опору ізоляції R60, МОм, за номінальної напруги обмотки, кВ

3-3,15

6-6,3

10-10,5

10

30

60

100

20

20

40

70

30

15

30

50

40

10

20

35

50

7

15

25

60

5

10

17

75

3

6

10

Таблиця 41. Допустимі значення опору ізоляції

Випробний елемент

Періодичність вимірювання

Значення напруги мегаомметра, кВ

Допустимі значення опору ізоляції, МОм

Примітка

Обмотка статора

К, Т*

0,5/1,0/2,5**

Для електродвигунів, які знаходяться в експлуатації, допустимі значення опору ізоляції R60 і коефіцієнт аб-сорбції не нормуються, але їх тре-ба враховувати у разі вирішення питання про необхідність їх сушіння

Під час експлуатації визначення коефіцієнта абсорбції R60 / R15 обов'язкове лише для електродвигунів на напругу, вищу ніж 3 кВ, або потужністю, більшою ніж 1000 кВт

Обмотка ротора

К, Т*

За вимогами підприємства-виробника, але не вища ніж 1,0

Не нормується

Вимірювання проводять в синхронних електродвигунах, електродвигунах з фазним ротором на напругу 3 кВ і вище або потужністю, більшою ніж 1000 кВт

Термоіндикатори із з'єднувальними проводами

К

0,25

Не нормується


Підшипники

К

1,0

Не нормується

Вимірювання проводять в електродвигунах на напругу 3 кВ і вище, підшипники яких мають ізоляцію відносно корпусу. Вимірювання проводять відносно фундаментної плити за повністю зібраних маслопроводів. В експлуатації вимірювання проводять під час ремонтів з вийманням ротора

__________
* Вимірюють під час поточних ремонтів, якщо для цього не потрібно проводити спеціальні демонтажні роботи.
** Значення опору ізоляції вимірюють за номінального значення напруги обмотки до 0,5 кВ мегаомметром на 0,5 кВ; за номінального значення напруги обмотки в межах 0,5 кВ - 1 кВ - мегаомметром на 1,0 кВ, а за номінального значення напруги, вищого ніж 1 кВ, - мегаомметром на 2500 В.

Таблиця 42. Випробні напруги частоти 50 Гц для обмоток електродвигунів змінного струму

Випробний елемент

Значення потужності електродвигуна, кВт

Номінальне значення напруги електродвигуна, кВ

Значення випробної напруги, кВ

1

2

3

4

Обмотка статора

40 і більше та електродвигуни відповідальних механізмів*Менше ніж 40

0,4 і нижче
0,5
0,66
2,0
3,0
6,0
10,0

0,66 і нижче

1,0
1,5
1,7
4,0
5,0
10,0
16,0

1,0

Обмотка ротора синхронних електродвигунів, призначених для безпосереднього пуску, з обмоткою збудження, замкнутою на резистор або джерело живлення

-

-

1,0

Обмотка ротора електродвигуна з фазним ротором

-

-

1,5 Uрот**, але не менше ніж 1,0

Резистор кола гасіння поля***

-

-

2,0

Реостати, пускорегулювальні резистори

-

-

1,5 Uрот**, але не менше ніж 1,0

__________
* Випробування проводять під час капітального ремонту (без зміни обмоток) відразу після зупинки електродвигуна до його очищення від забруднення.
** Uрот - значення напруги на кільцях за розімкнутого нерухомого ротора і повної напруги на статорі.
*** Випробують в синхронних електродвигунах.

Таблиця 43. Максимально допустима вібрація підшипників і електродвигунів

Синхронна частота обертання, хв-1

3000

1500

1000

750 і нижче

Допустима амплітуда вібрації підшипників, мкм

30

60

80

95

Таблиця 44. Випробна напруга частоти 50 Гц для ізоляції машин постійного струму

Випробний елемент

Значення випробної напруги, кВ

Примітка

Обмотка

1,2

Для машин потужністю більшою ніж 3 кВт

Бандажі якоря

1,0

Те саме

Реостати, пускорегулювальні резистори

1,0

Ізоляцію можна випробувати разом з ізоляцією кіл збудження

Таблиця 45. Норма відхилення значень опору постійному струму

Випробний елемент

Норма

Примітка

Обмотка збудження

Значення опорів обмоток не повинні відрізнятися від попередніх вимірювань або паспортних значень більше ніж на 2 %


Обмотка якоря (між колекторними пластинами)

Значення виміряного опору не повинні відрізнятися один від одного більше ніж на 10 %, за винятком випадків, зумовлених схемою з'єднання


Реостати, пускорегулювальні резистори

Значення виміряного опору не повинні відрізнятися від попередніх вимірювань або паспортних даних більше ніж на 10%. Не повинно бути обриву кіл

Вимірювання проводять на кожному відгалуженні. Цілісність кіл перевіряють мегаомметром

Таблиця 46. Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв повітряних ліній

Найменування електроустановки

Характеристика електроустановки і заземлювального об’єкта

Величина, що вимірюється

Значення опору, Ом, не більше

1

2

3

4

1. ПЛ напругою понад 1 кВ

1.1. Опори залізобетонні, металеві та дерев’яні, на яких підвішений трос або встановлені пристрої грозозахисту; опори залізобетонні та металеві ПЛ напругою 35 кВ і такі ж опори ПЛ напругою 3 кВ - 20 кВ у населеній місцевості, а також заземлювачі електрообладнання, установленого на опорах ПЛ 110 кВ і вище*

Опір заземлювача за питомого опору ґрунту, Ом·м:


до 100

10

більше 100 до 500

15

більше 500 до 1000

20

більше 1000 до 5000

30

більше 5000

6·10-3ρ**

1.2. Заземлювачі електрообладнання на опорах ПЛ напругою 3 кВ - 35 кВ

Опір заземлювача

Згідно з пунктом 2.1 таблиці 47 цього додатка

1.3. Опори залізобетонні та металеві ПЛ напругою 6 (10) кВ у ненаселеній місцевості

Опір заземлювача за значення питомого опору ґрунту, Ом·м:


до 1000

Забезпечується природною провідністю підземної частини опори

більше 1000

500

1.4. Розрядники та захисні проміжки на підходах ПЛ до підстанцій з обертовими машинами

Опір заземлювача

5

2. ПЛ напругою до 1 кВ

2.1. Опори із повторними заземлювачами PEN- провідника в мережах з глухозаземленою нейтраллю***

Спільний опір всіх повторних заземлювачів, приєднаних до PEN- провідника кожної лінії (опір кожного повторного заземлювача) для мереж напругою


660/380 В

5 (15)

380/220 В

10 (30)

220/127 В

20 (60)

2.2. Заземлювач грозозахисту

Опір заземлювача (для всіх ρ)

30вгору