Документ z2244-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.01.2014. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
20.12.2013  № 1031


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2013 р.
за № 2244/24776

ЗМІНИ
до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

1. У розділі ІІ:

1) пункт 2.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.3 - 2.16 вважати відповідно пунктами 2.2 - 2.15;

2) у пункті 2.5:

абзац другий після слів «для отримання дозволу(ів) ЄКМТ» доповнити словом та цифрою «(додаток 1)»;

в абзаці третьому слова «анкету для отримання дозволу(ів)» замінити словами та цифрою «анкету про участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ (додаток 2)»;

3) після пункту 2.12 доповнити розділ новими пунктами 2.13 - 2.15 такого змісту:

«2.13. Остаточна кількість дозволів ЄКМТ у розрізі автомобільних перевізників визначається Комісією з розподілу з урахуванням даних про кількість штрафних балів по кожному учаснику конкурсу за порушення законодавства, допущені автомобільними перевізниками - учасниками конкурсу під час виконання міжнародних перевезень вантажів протягом трьох кварталів поточного року, за такою формулою:

де

-

остаточна кількість дозволів ЄКМТ відповідної категорії (Євро-4, Євро-5 та вищої категорії екологічної безпеки), що розподіляється серед автомобільних перевізників;


-

кількість автомобілів відповідної категорії (Євро-4, Євро-5 та вищої категорії екологічної безпеки), що заявлено перевізником для участі в конкурсі;


P

-

кількість дозволів ЄКМТ відповідної категорії (Євро-4, Євро-5 та вищої категорії екологічної безпеки), що розподіляється серед автомобільних перевізників;


-

штрафні бали автомобільного перевізника, кількість яких визначається як сума всіх штрафних балів автомобільного перевізника;


n

-

кількість автомобільних перевізників - учасників конкурсу.

2.14. За допущені автомобільним перевізником порушення нараховуються такі штрафні бали:

порушення строків, зазначених у пункті 5.3 розділу V цього Порядку (0,5 штрафного бала);

інші порушення вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень при виконанні автомобільними перевізниками міжнародних перевезень вантажів з використанням дозволів ЄКМТ (за наявності відповідного повідомлення компетентного органу іноземної держави, на території якої було здійснено порушення) (0,2 штрафного бала за кожне порушення).

Штрафні бали застосовуються за кожне порушення окремо та складаються в загальне число.

Якщо після проведення розрахунків за формулою, наведеною в пункті 2.13 цього розділу, автомобільними перевізниками - учасниками конкурсу отримано однаковий результат, перевага надається тому автомобільному перевізнику - учаснику конкурсу, у якого більша ефективність використання дозволів ЄКМТ за I-III квартали поточного року.

2.15. Розподіл прав роботи країн здійснюється за такою формулою:

де

-

остаточна кількість прав роботи відповідної країни, що розподіляється автомобільним перевізникам та не може перевищувати остаточну кількість дозволів ЄКМТ, що розподіляється серед автомобільних перевізників;


-

кількість прав роботи відповідної країни, заявлена автомобільним перевізником;


-

остаточна кількість дозволів ЄКМТ відповідної категорії (Євро-4, Євро-5 та вищої категорії екологічної безпеки), що розподіляється серед автомобільних перевізників;


-

кількість перевезень, виконаних автомобільним перевізником територією країни, право роботи якої розподіляється, за I-III квартали поточного року. Кількістю перевезень є сума рейсів, виконаних територією країни, право роботи якої розподіляється, за дозволами ЄКМТ, та кількість використаних дозволів країн, право роботи яких розподіляється, за попередній період;


-

кількість прав країни, право роботи якої розподіляється серед автомобільних перевізників;


n

-

кількість автомобільних перевізників - учасників конкурсу.».

У зв’язку з цим пункти 2.13 - 2.15 вважати відповідно пунктами 2.16 - 2.18;

1) пункт 2.17 викласти в такій редакції:

«2.17. У разі неотримання автомобільним перевізником дозволу(ів) ЄКМТ у 10-денний строк з дня затвердження розподілу дозволів ЄКМТ та/або добровільної відмови автомобільного перевізника від дозволу(ів) ЄКМТ протягом поточного року Комісія з розподілу готує проект перерозподілу залишку дозволів ЄКМТ (за наявності поданих заяв автомобільних перевізників щодо участі в перерозподілі дозволів ЄКМТ), який затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.».

2. Доповнити Порядок додатками 1 та 2, що додаються.

Директор Департаменту
автомобільного транспорту


Д.В. Петухов
Додаток 1
до Порядку проведення конкурсу
та видачі дозвільних документів
Європейської Конференції
Міністрів Транспорту
(пункт 2.5)

ЗАЯВА
про участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ


Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу
та видачі дозвільних документів
Європейської Конференції
Міністрів Транспорту
(пункт 2.5)

АНКЕТА
про участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТвгору