Документ z2211-13, перша редакція — Прийняття від 10.12.2013
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

4. Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) в усіх звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

XII. Організація обліку фізичних осіб - платників податків у контролюючих органах

1. Функції реєстрації та обліку фізичних осіб - платників податків у Державному реєстрі в контролюючому органі здійснюють відповідні підрозділи згідно із затвердженою структурою такого органу, що утворюються в Міндоходів України та його територіальних органах.

2. Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків у Державному реєстрі, їх оновлення, архівування, відновлення та захист від несанкціонованого доступу.

3. Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком фізичних осіб - платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

4. Застосування форм документів, які не передбачені цим Положенням, не допускається.

5. Журнали, передбачені цим Положенням, ведуться у паперовому та електронному вигляді.

Сторінки в паперових журналах повинні мати наскрізну нумерацію, журнал має бути прошнурованим та скріпленим печаткою контролюючого органу.

Електронні журнали ведуться виключно засобами програмного забезпечення, встановленого Міндоходів України.

ХIІІ. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків

1. Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється Міндоходів України на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці за формою № 1ДР.

Міндоходів України надає Обліковій картці реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації Облікової картки в Державному реєстрі, і надсилає відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків до контролюючого органу за місцем реєстрації фізичної особи, за місцем проживання фізичної особи, за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування фізичної особи.

2. Структура реєстраційного номера облікової картки платника податків:

XXXXXNNNNK, де:

XXXXX - порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження може бути надано два і більше порядкових номерів);

NNNN - порядковий номер Облікової картки;

K - контрольний розряд.

3. При внесенні змін до даних, що вносяться до Державного реєстру з Облікової картки за формою № 1ДР та/або Заяви за формою № 5ДР, реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється.

4. Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України відповідно до пункту 12 розділу VII цього Положення.

5. Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно Міндоходів України.

Директор Департаменту
розвитку ІТ, електронних
сервісів та обліку платниківО.В. Теньков
Додаток 1
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 3 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про права та обов’язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

На виконання статей 8 та 12 Закону України "Про захист персональних даних" та статті 17 розділу І, статей 63 та 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України повідомляємо Вам про права та обов’язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Кожний громадянин має право ознайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею (стаття 32 Конституції України).

Платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами (стаття 17 розділу І Податкового кодексу України).

Усі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (стаття 63 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр. Про проведення державної реєстрації фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, інформує територіальний орган (стаття 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України).

Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (стаття 63 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України).

Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (стаття 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України).Додаток 2
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 1 розділу VII)

ОБЛІКОВА КАРТКА
фізичної особи - платника податків


Додаток 3
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 10 розділу VII)

КАРТКА
платника податківДодаток 4
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 12 розділу VІІ)

ФОРМА
даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вноситься до паспорта громадянина України

Розмір 70 х 40 ммДодаток 5
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 13 розділу VІІ)

ДОВІДКА
про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податківДодаток 6
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 15 розділу VІІ)

ЖУРНАЛ
видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

№ з/п

Дата видачі документа про реєстрацію та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала картку

Документ, що посвідчує особу, його серія, номер

Підпис особи, яка отримала картку

Прізвище, ім’я, по батькові законного представника чи уповноваженої особи

Документ, що посвідчує законного представника чи уповноважену особу, його серія, номер

Прізвище та ініціали особи, яка видала картку

Підпис особи, яка видала картку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10__________
Примітка.


Графи 7, 8 заповнюються, якщо картку видано законному представнику чи уповноваженій особі або одному з батьків неповнолітньої особи (усиновителю, опікуну, піклувальнику).
Додаток 7
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 16 розділу VІІ)

ЖУРНАЛ
видачі довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків

№ з/п

Дата видачі довідки

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала довідку

Документ, що посвідчує особу, його серія, номер

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, що змінився

Діючий реєстраційний номер облікової картки платника податків

Підпис особи, яка отримала довідку

Прізвище та ініціали особи, яка видала довідку

Підпис особи, яка видала довідку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 8
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 1 розділу VІІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податківДодаток 9
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 8 розділу VІІІ)

ФОРМА
відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, що вноситься до паспорта громадянина України

Розмір 70 х 40 ммДодаток 10
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 10 розділу VІІІ)

ЖУРНАЛ
обліку Повідомлень за формою № 1П / Заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

№ з/п

Дата подання Повідомлення/ Заяви

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подала Повідомлення/ Заяву

Серія та номер паспорта

Прізвище та ініціали посадової особи, яка прийняла Повідомлення/ Заяву

Підпис посадової особи, яка прийняла Повідомлення/ Заяву

Дата внесення відмітки до паспорта

Підпис фізичної особи, яка отримала відмітку в паспорті

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 11
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 1 розділу ІХ)

ЗАЯВА
про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податківДодаток 12
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 1 розділу ІХ)

ЗАЯВА
про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспортаДодаток 13
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 4 розділу Х)

ЗАЯВА


Додаток 14
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 6 розділу Х)

ВІДОМОСТІ
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків


Додаток 15
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 6 розділу Х)

ВІДОМОСТІ
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела виплачених доходів та утриманих податківДодаток 16
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 8 розділу Х)

ЖУРНАЛ
надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої надаються відомості

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Документ, що посвідчує особу, його серія, номер

Період, за який надано відомості

Прізвище, ім’я, по батькові законного представника чи уповноваженої особи

Документ, що посвідчує законного представника чи уповноважену особу, його серія, номер

Підпис особи, яка отримала відомості

Прізвище та ініціали особи, яка видала відомості

Підпис особи, яка видала відомості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10__________
Примітка.


У графі 3 зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта); графи 6, 7 заповнюються, якщо відомості з Державного реєстру видано законному представнику чи уповноваженій особі.вгору