Документ z2193-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.08.2016, підстава - z1115-16

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.12.2013  № 760/1031


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2013 р.
за № 2193/24725

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 621 від 18.07.2016}

Про затвердження Порядку взаємодії органів Міністерства доходів і зборів України та органів Державної казначейської служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів Міністерства доходів і зборів України та органів Державної казначейської служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 25 квітня 2002 року № 74/194 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня 2002 року за № 436/6724 (зі змінами);

наказ Державного казначейства України, Державної митної служби України від 31 липня 2002 року № 150/417 "Про затвердження Порядку взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та Державної митної служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2002 року за № 660/6948 (зі змінами).

3. Координаційно-моніторинговому департаменту Міністерства доходів і зборів України (Санжаревська І.С.), Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Інформаційно-комунікаційному департаменту Міністерства доходів і зборів України (Семченко О.В.) та Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційних веб-порталах Міністерства доходів і зборів України та Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра доходів і зборів України Клименка О.В., першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Міністр доходів
і зборів України


О.В. Клименко

Міністр фінансів України

Ю.В. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів
і зборів України,
Міністерства фінансів України
04.12.2013  № 760/1031


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2013 р.
за № 2193/24725

ПОРЯДОК
взаємодії органів Міністерства доходів і зборів України та органів Державної казначейської служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446.

Цей Порядок регламентує взаємовідносини органів Міністерства доходів і зборів України (далі - органи Міндоходів) та органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями і встановлюється з метою забезпечення повноти надходжень до бюджетів та здійснення в межах повноважень контролю за надходженнями до бюджетів податків і зборів та інших платежів, у тому числі контролю за погашенням заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі.

2. Для забезпечення повноти надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів згідно з класифікацією доходів бюджету органи Міндоходів відповідно до порядків, встановлених чинним законодавством щодо казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного та місцевих бюджетів, до 01 грудня кожного року подають відповідним органам Казначейства в електронному вигляді списки платників податків, які перебувають на податковому обліку в кожному районі (місті), за:

юридичними особами та їх філіями;

фізичними особами - підприємцями.

Списки платників податків, у тому числі включених до Реєстру великих платників податків відповідно до законодавства України (далі - Реєстр), повинні містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника податків, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган Міндоходів і мають відмітку у паспорті), коди класифікації доходів бюджету.

У разі виникнення змін у списках платників податків, у тому числі включених до Реєстру, органи Міндоходів протягом двох тижнів від виникнення зазначених змін подають доповнення до первинних списків.

У разі виникнення змін у складі та/або розташуванні органів Міндоходів такі органи протягом двох тижнів з дня виникнення зазначених змін подають відповідну інформацію до Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України).

3. Після прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік та затвердження місцевих бюджетів у разі зміни переліку видів надходжень, що зараховуються до державного та місцевих бюджетів, в органах Казначейства відкриваються (перевідкриваються) рахунки для зарахування доходів бюджетів, надходжень в частині повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими радами) або під державні (місцеві) гарантії (далі - рахунки за надходженнями), у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

4. Інформація про реквізити відкритих (перевідкритих) рахунків за надходженнями, операції на яких здійснюватимуться не раніше 10 робочих днів від дати їх відкриття (перевідкриття), надається органами Казначейства відповідним органам Міндоходів, Казначейством України - Міністерству доходів і зборів України (далі - Міндоходів) (у частині рахунків, відкритих на балансі Казначейства України) протягом 3 робочих днів з дня відкриття (перевідкриття) рахунків за надходженнями.

Інформація про відповідність символу звітності коду класифікації доходів бюджету подається Казначейством України до Міндоходів протягом 3 робочих днів з дня відкриття (перевідкриття) рахунків за надходженнями.

Інформація про перенесення залишків коштів на нові рахунки з обліку надходжень бюджетів подається Казначейством України - Міндоходів протягом 5 робочих днів з дня відкриття (перевідкриття) рахунків за надходженнями.

5. Територіальні органи Міндоходів повідомляють реквізити аналітичних рахунків платникам податків.

6. Головні управління Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) до 11 год. 00 хв. дня, що настає за звітним, передають:

1) управлінням (відділенням) Казначейства України в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення для подальшої передачі державним податковим інспекціям у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - територіальні органи Міндоходів) такі документи:

"Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" і "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами" (глава 2 додатка 1);

відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами", в електронному вигляді (глава 3 додатка 1) або її паперову копію (додаток 2 до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики);

відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету", в електронному вигляді (глава 3 додатка 1) або її паперову копію (додаток 2);

відомість розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу", в електронному вигляді (глава 4 додатка 1) або її паперову копію (додаток 3);

2) головним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Міндоходів (далі - головні управління Міндоходів):

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями та з аналітичних рахунків, на яких відображена інформація про надходження у гривневому еквіваленті іноземної валюти, зарахованої на рахунки Казначейства України, відкриті в установах банків, отримані від Казначейства України, у вигляді технологічного файла @B (глава 1 додатка 1);

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями у вигляді технологічного файла @B (глава 1 додатка 1);

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями у вигляді технологічного файла @B, за винятком інформації про надходження від платників податків, які знаходяться на обліку у Міжрегіональному головному управлінні Міндоходів - Центральному офісі з обслуговування великих платників (далі - ЦО) та у спеціалізованих державних податкових інспекціях Міндоходів (далі - СДПІ) (глава 1 додатка 1);

"Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" і "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами" (глава 2 додатка 1);

"Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" і "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами", за винятком інформації про надходження від платників податків, які знаходяться на обліку у ЦО та СДПІ (глава 2 додатка 1);

відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами", в електронному вигляді (глава 3 додатка 1) або її паперову копію (додаток 2 до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики);

відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету", в електронному вигляді (глава 3 додатка 1) або її паперову копію (додаток 2);

відомість розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу", в електронному вигляді (глава 4 додатка 1) або її паперову копію (додаток 3);

виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (глава 5 додатка 1);

виписки з рахунків за надходженнями до державного бюджету митних платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів за правилами формування найменувань файлів для головних управлінь Міндоходів (додаток 4);

3) ЦО та СДПІ:

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями та з аналітичних рахунків, на яких відображена інформація про надходження в гривневому еквіваленті іноземної валюти, зарахованої на рахунки Казначейства України, відкриті в банках, що містять інформацію про надходження, зараховані в Казначействі України, від платників податків, які знаходяться на обліку у ЦО та СДПІ, у вигляді технологічного файла @B (глава 1 додатка 1);

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями, що містять інформацію про надходження від платників податків, які знаходяться на обліку у ЦО та СДПІ, у вигляді технологічного файла @B (глава 1 додатка 1);

"Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" і "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами", в яких відображена інформація про надходження від платників податків, які знаходяться на обліку у ЦО та СДПІ (глава 2 додатка 1);

виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (глава 5 додатка 1).

7. Казначейство України у день, що настає за звітним, формує та передає:

1) Міндоходів:

до 11 год. 00 хв.:

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями та з аналітичних рахунків, на яких відображена інформація про надходження в гривневому еквіваленті іноземної валюти, зарахованої на рахунки Казначейства України, відкриті в банках, у вигляді технологічного файла @B (глава 1 додатка 1);

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями та з аналітичних рахунків, на яких відображена інформація про надходження в гривневому еквіваленті іноземної валюти, зарахованої на рахунки Казначейства України, відкриті в банках, що містять інформацію про надходження від платників податків, які знаходяться на обліку в ЦО та СДПІ, у вигляді технологічного файла @B (глава 1 додатка 1);

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями Головних управлінь Казначейства, що містять інформацію про надходження від платників податків, які знаходяться на обліку в ЦО та СДПІ, у вигляді технологічного файла @B (глава 1 додатка 1);

до 13 год. 00 хв.:

"Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" Казначейства України та Головних управлінь Казначейства (глава 2 додатка 1);

"Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" Казначейства України та Головних управлінь Казначейства, в яких відображена інформація про надходження від платників податків, які знаходяться на обліку в ЦО та СДПІ (глава 2 додатка 1);

"Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами" в розрізі бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (глава 2 додатка 1);

"Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами" Головних управлінь Казначейства, в яких відображена інформація про надходження від платників податків, які знаходяться на обліку в ЦО та СДПІ (глава 2 додатка 1);

2) до 11 год. 00 хв. Головним управлінням Казначейства для подальшої передачі відповідним головним управлінням Міндоходів:

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями та з аналітичних рахунків, на яких відображена інформація про надходження в гривневому еквіваленті іноземної валюти, зарахованої на рахунки Казначейства України, відкриті в банках, у вигляді технологічного файла @B (глава 1 додатка 1);

3) до 11 год. 00 хв. Головним управлінням Казначейства для подальшої передачі ЦО та СДПІ:

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями та з аналітичних рахунків, на яких відображена інформація про надходження в гривневому еквіваленті іноземної валюти, зарахованої на рахунки Казначейства України, відкриті в банках, що містять інформацію про надходження від платників податків, які знаходяться на обліку в ЦО та СДПІ, у вигляді технологічного файла @B (глава 1 додатка 1).

8. Щомісяця, не пізніше третього робочого дня місяця, що настає за звітним, Казначейство України надає Міндоходів уточнений "Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" станом на 1-е число.

Щомісяця, не пізніше 12-го числа місяця, що настає за звітним, Казначейство України надає Міндоходів уточнений "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами" в розрізі бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

9. Після введення в дію системи дистанційного обслуговування клієнтів "Клієнт казначейства - Казначейство" інформація, зазначена в пунктах 6-8 цього Порядку, формується органами Міндоходів за допомогою зазначеної системи.

10. Казначейство України щомісяця до 10-го числа місяця, що настає за звітним, надає Міндоходів інформацію в паперовому вигляді щодо зарахування коштів в іноземній валюті на погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, в розрізі боржників, територій та кодів бюджетної класифікації.

11. Щомісяця, не пізніше 4-го числа місяця, що настає за звітним, органи Казначейства проводять звірку доходів за кодами класифікації доходів бюджету з відповідними органами Міндоходів на підставі "Звітів про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" і "Звітів про виконання місцевих бюджетів за доходами" та відомостей розподілу коштів станом на 1-е число місяця, що настає за звітним. За результатами звірки складається акт звірки за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Казначейство України та Міндоходів проводять звірки надходжень платежів, контроль за справлянням яких покладено на Міндоходів, до державного бюджету та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя щомісяця, не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним. Зазначені звірки проводяться на підставі "Звітів про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" і "Звітів про виконання місцевих бюджетів за доходами". За результатами складається акт звірки надходжень платежів до державного та місцевих бюджетів за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

Щомісяця, не пізніше 5-го числа місяця, що настає за звітним, Міндоходів проводить з Казначейством України звірку надходжень до державного бюджету митних платежів в іноземній валюті в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та кодів валюти станом на 1-е число місяця, що настає за звітним, результати якої оформлюються актом звірки надходження до державного бюджету митних платежів в іноземній валюті за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку.

Акти звірок оформлюються у 2-х примірниках:

перший - для Казначейства України;

другий - для Міндоходів.

12. Довідник адміністративно-територіальних одиниць України (додаток 8) у електронному вигляді надається Казначейством України Міндоходів. У разі виникнення змін у довіднику адміністративно-територіальних одиниць України Казначейство України протягом двох тижнів надає Міндоходів оновлений файл довідника адміністративно-територіальних одиниць України.

У разі внесення змін до переліку територіальних органів Міндоходів протягом трьох робочих днів з дня виникнення зазначених змін Міндоходів надає відповідну інформацію Казначейству України.

13. Щомісяця, до кінця місяця, що настає за звітним, територіальні органи Казначейства надають у паперовому вигляді відповідним територіальним органам Міндоходів інформацію про стан простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, в порядку, встановленому законодавством.

14. Щомісяця, до кінця місяця, що настає за звітним, територіальні органи Казначейства надають у паперовому вигляді відповідним територіальним органам Міндоходів подання за формою згідно з додатком 1 до Порядку обліку заборгованості, в тому числі простроченої, перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками/фінансовою допомогою, наданими Міністерством фінансів у 1993-1998 роках, нарахування пені та списання безнадійної заборгованості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 174, щодо:

простроченої заборгованості перед державним бюджетом за бюджетними позичками, фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, на суму заборгованості з основного боргу, відсотків та пені, нарахованої на таку заборгованість, станом на 1-е число поточного місяця у національній валюті з обов’язковим зазначенням кодів бюджетної класифікації, на які повинні зараховуватись суми простроченої заборгованості за кожним її видом;

простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, заборгованості з основного боргу, відсотків, плати за надання гарантій та пені, нарахованої на таку заборгованість, станом на 1-е число поточного місяця у національній валюті та валюті кредиту з обов’язковим зазначенням кодів бюджетної класифікації, на які повинні зараховуватись суми простроченої заборгованості за кожним її видом.

Органами Казначейства оформлюються подання на стягнення з боржників простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, облік якої здійснюють органи Казначейства, крім заборгованості, яка обліковується як безнадійна, та/або за ліквідованими боржниками, або за боржниками, по яких прийнято рішення вищими спеціалізованими судами, Верховним Судом України щодо відмови у стягненні заборгованості.

Щодо заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, яка обліковується як безнадійна, та/або за ліквідованими боржниками, або за боржниками, по яких прийнято рішення вищими спеціалізованими судами, Верховним Судом України щодо відмови у стягненні заборгованості, органи Казначейства щомісяця, до кінця місяця, що настає за звітним, надають у паперовому вигляді відповідним територіальним органам Міндоходів інформацію згідно з цим пунктом.

Про вжиті заходи щодо стягнення простроченої заборгованості територіальні органи Міндоходів щокварталу та за підсумками року не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують відповідні територіальні органи Казначейства з наданням копій документів (постанови, ухвали, рішення суду тощо).

У разі ліквідації, реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), зміни місцезнаходження боржника відповідні територіальні органи Міндоходів у місячний строк інформують у паперовому вигляді територіальні органи Казначейства.

Директор Координаційно-
моніторингового департаменту
Міністерства доходів
і зборів України
І.С. Санжаревська

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку взаємодії органів
Міністерства доходів і зборів України
та органів Державної казначейської
служби України в процесі виконання
державного та місцевих бюджетів
за доходами та іншими надходженнями
(пункт 6)

ДОМОВЛЕНОСТІ
про імена транспортних файлів та опис їх структур

1. Технологічні @B-файли.

2. "Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" і "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами".

3. Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311, та відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3321.

4. Відомість розподілу коштів до бюджету, які надійшли на рахунки 3421.

5. Виписка з рахунків.

1. Відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями

1. Відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями формуються у вигляді файла @B (далі - файл @B).

2. Файли @B формуються органом Казначейства, у якому відкрито рахунки за надходженнями. Зазначені файли @B, сформовані в розрізі районів області, надсилаються: Міндоходів та відповідному головному управлінню Міндоходів для подальшої передачі відповідним територіальним (районним) органам Міндоходів.

3. Усі файли @B мають однотипну структуру і складаються із:

службового рядка;

рядка заголовка (табл. 1);

інформаційних рядків (табл. 2).

Усі рядки (службовий рядок, рядок заголовка та інформаційні рядки) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - CRLF. Службовий рядок призначений для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина (100 байтів, разом з CRLF - 102 байти) заповнюється пропусками та CRLF.

Таблиця 1

Структура рядка заголовка файла @B

№ з/п

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

Найменування файла

С

12

1-12

2

Дата та час створення файла

D

10

13-22

3

Кількість інформаційних рядків у файлі

N

6

23-28

4

Резерв

C

166

29-194

5

CRLF

B

2

195-196

Таблиця 2

Структура інформаційного рядка файла @B

№ з/п

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

Код банку А

N

9

1-9

2

Рахунок клієнта банку А

N

14

10-23

3

Код банку Б

N

9

24-32

4

Рахунок клієнта банку Б

N

14

33-46

5

Ознака "дебет/кредит" платежу

C

1

47-47

6

Сума платежу

N

16

48-63

7

Вид документа

N

2

64-65

8

Номер (операційний) платежу

C

10

66-75

9

Валюта платежу

N

3

76-78

10

Дата платіжного документа

D

6

79-84

11

Дата надходження документа в банк А

D

6

85-90

12

Найменування платника (клієнта А)

C

38

91-128

13

Найменування одержувача (клієнта Б)

C

38

129-166

14

Призначення платежу

C

160

167-326

15

Допоміжні реквізити

C

60

327-386

16

Код призначення платежу

C

3

387-389

17

Спосіб заповнення реквізитів 14-16

C

2

390-391

18

Ідентифікаційний код клієнта А

C

14

392-405

19

Резерв

C

14

406-419

20

Ідентифікатор документа

N

9

420-428

21

Дата прийняття документа в АРМ-2 СЕП

D

6

429-434

22

Дата зарахування коштів на рахунок Б

D

6

435-440

23

CRLF

B

2

441-442

Назва технологічного файла @B, у якому міститься інформація про надходження до державного та місцевих бюджетів, що надається Головними управліннями Казначейства до відповідних головних управлінь Міндоходів:

@BGZTMDN.XXX - районний та обласний рівні,

де

@ - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються органам Міндоходів;

B - функціональний підтип файла;

G - ознака виду бюджету:

0 - державний бюджет;

1 - місцевий бюджет;

2 - державний та місцеві бюджети;

Z - ознака зведеного/територіального бюджету:

0 - зведений за територією (регіоном);

1 - територіальний;

T- формат звіту:

0 - DBF;

1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника TL_TERRA.DBF.

Назва технологічного файла @B, що містить інформацію про надходження до державного та місцевих бюджетів, за винятком надходжень від великих платників податків, а також інформацію про надходження від великих платників податків, яка надається Головними управліннями Казначейства до відповідних головних управлінь Міндоходів:

@В3ББMDS.TTT,

де

@B - фіксоване ім'я файла;

3 - ознака СДПІ;

ББ - код території (01-28);

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

S - ознака звіту (1- надходження від великих платників податків, 2 - все, крім надходжень від великих платників);

TTT - код території з довідника TL_TERRA.DBF.

Назва технологічних файлів @B та назва архіву, що містить інформацію про надходження до державного та місцевих бюджетів, які надаються Казначейством України Головним управлінням Казначейства:

Назва технологічного файла @B:

@B11QKMD._XX,

де

@B - фіксоване ім'я файла;

11QK - електронний ідентифікатор банку;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

XX - ідентифікатор області.

Назва архіву в ARJ форматі:

F@DDMMXX.ARJ,

де

F@ - фіксоване ім’я файла,

DD - день;

MM - місяць;

XX - ідентифікатор області.

Назва технологічного файла @B, що містить інформацію про надходження до державного та місцевих бюджетів від великих платників податків, яка надається Казначейством України Головним управлінням Казначейства:

@В328MDS.9ББ,

де

@B - фіксоване ім'я файла;

3 - ознака СДПІ;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

S - ознака звіту (1 - тільки по надходженнях від великих платників);

ББ - код території (01-28).

Назва технологічного файла @B, що містить інформацію по надходженнях до державного та місцевих бюджетів від великих платників податків, сформованого Головними управліннями Казначейства, що надається Казначейством України Міндоходів:

@В3ББMDS.TTT,

де

@B - фіксоване ім'я файла;

3 - ознака СДПІ;

ББ - код території (01-28);

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

S - ознака звіту (1 - тільки по надходженнях від великих платників податків);

TTT - код території з довідника TL_TERRA.DBF.

4. Правила заповнення реквізитів та їх формати відповідають документу "Опис інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) НБУ". Перекази між видами надходжень відображаються двома окремими записами, а саме: збільшення надходжень за одним аналітичним рахунком та зменшення за іншим або навпаки.

5. У разі списання коштів з бюджетного рахунку клієнтом банку А виступає власник бюджетного рахунку, з якого списано кошти. Реквізит 2 в цьому разі заповнюється "пропусками".

2. "Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" і "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами"

1. "Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" і "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами" (у тому числі в яких відображена інформація про надходження від платників податків, що знаходяться на обліку в ЦО та СДПІ, і за винятком інформації про надходження від платників податків, що знаходяться на обліку в ЦО та СДПІ) формуються органами Казначейства, в яких відкриті рахунки за надходженнями, і надсилаються в dbf-форматі до відповідних органів Міндоходів, ЦО та СДПІ.

2. Файли у форматі DBF складаються з інформаційних рядків згідно з табл. 3.

Таблиця 3

Структура інформаційного рядка файлів "Звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" і "Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами"

№ з/п

Найменування реквізиту

Реквізит

Тип даних

1

Дата

DT

D(8)

2

Код території

KO

C(3)

3

Група

GR

C(1)

4

Символ звітності

S230

C(3)

5

Код бюджетної класифікації

KOD

C(8)

6

Надходження за день

T060

N(16)

7

Надходження наростаючим підсумком з початку року

T020

N(16)

3. Указані файли мають таку назву:

FTGZTMDN.X00,

де

FT - фіксоване ім'я звіту;

G - ознака виду бюджету:

0 - державний бюджет;

1 - місцевий бюджет;

Z - ознака зведеного/територіального бюджету:

0 - зведений за територією (регіоном);

1 - територіальний;

2 - надходження від великих платників податків, зведений за територією (регіоном);

3 - надходження від великих платників податків по території;

4 - без надходжень від великих платників податків, зведений за територією (регіоном);

5 - без надходжень від великих платників податків територіальний;

T - формат звіту:

0 - DBF;

1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

X - код регіону (таблиця 4).

Таблиця 4

Код області

Розташування

Код регіону

1

Автономна Республіка Крим

L

2

Вiнницька

A

3

Волинська

B

4

Днiпропетровська

C

5

Донецька

D

6

Житомирська

E

7

Закарпатська

F

8

Запорiзька

G

9

Iвано-Франкiвська

H

10

Київська

J

11

Кіровоградська

K

12

Луганська

M

13

Львiвська

N

14

Миколаївська

O

15

Одеська

P

16

Полтавська

Q

17

Рiвненська

R

18

Сумська

S

19

Тернопiльська

T

20

Харкiвська

U

21

Херсонська

V

22

Хмельницька

W

23

Черкаська

X

24

Чернiвецька

Z

25

Чернiгiвська

Y

26

м.Київ

I

27

м.Севастополь

9

28

ДКСУ

8

4. "Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" і "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами" (у тому числі в яких відображена інформація про надходження від платників податків, що знаходяться на обліку у ЦО та СДПІ) передаються Казначейством України до Міндоходів в dbf-форматі за структурою, визначеною у пункті 2 цієї глави.

Назви файлів звітів про надходження від платників податків, що знаходяться на обліку в ЦО та СДПІ, описано у пункті 3 цієї глави.

"Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" і "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами" надаються з назвою, описаною у пунктах 5 та 6 цієї глави.

5. "Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями", що передається Казначейством України до Міндоходів, має таку назву:

F412r_dd.kmm,

де

F412r - фіксоване ім’я звіту;

dd - звітний день;

k - літера, яка ідентифікує область (таблиця 5);

mm - місяць.

Таблиця 5

№ з/п

Найменування області

Літера k

№ з/п

Найменування області

Літера k

1

Автономна Республіка Крим

L

15

Одеська

P

2

Вінницька

A

16

Полтавська

Q

3

Волинська

B

17

Рівненська

R

4

Дніпропетровська

C

18

Сумська

S

5

Донецька

D

19

Тернопільська

T

6

Житомирська

E

20

Харківська

U

7

Закарпатська

F

21

Херсонська

V

8

Запорізька

G

22

Хмельницька

W

9

Івано-Франківська

H

23

Черкаська

X

10

Київська

J

24

Чернівецька

Z

11

Кіровоградська

K

25

Чернігівська

Y

12

Луганська

M

26

м.Київ

I

13

Львівська

N

27

м.Севастополь

9

14

Миколаївська

O

28

ДКСУ

8

6. "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами", що передається Казначейством України до Міндоходів, має таку назву:

TXRMMMDD.DBF,

де

TXRM - фіксоване ім’я звіту;

MMDD - дата створення файла (місяць, день).

3. Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311, та відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3321

1. Файли відомості розподілу платежів, які надійшли на рахунок 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами" (3321"Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету"), формуються органом Казначейства, в якому відкриті рахунки за надходженнями, і надсилаються до відповідного органу Міндоходів.

2. Указані файли мають таку назву:

N2GZTMDN.XXX,

де

N2 - ідентифікатор форми;

G - ознака виду бюджету:

0 - державний бюджет (для рахунків 3311);

1 - місцевий бюджет (для рахунків 3321);

Z - ознака зведеного/територіального бюджету:

0 - зведений за територією (регіоном);

1 - територіальний;

T - формат звіту:

0 - DBF;

1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника TL_TERRA.DBF.

4. Відомість розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3421

1. Файли відомості розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу", формуються органом Казначейства, в якому відкриті рахунки за надходженнями, і надсилаються до відповідного органу Міндоходів.

2. Указані файли мають таку назву:

2MGZTMDN.XXX,

де

2M - ідентифікатор форми;

G - ознака виду бюджету:

0 - державний бюджет;

1 - місцевий бюджет (для рахунків 3421);

Z - ознака зведеного/територіального бюджету:

0 - зведений за територією (регіоном);

1 - територіальний;

T - формат звіту:

0 - DBF;

1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника TL_TERRA.DBF.

5. Виписка з рахунків

1. Файли виписок з рахунків формуються органом Казначейства, в якому відкриті рахунки за надходженнями, і надсилаються до відповідного органу Міндоходів.

2. Указані файли мають таку назву:

VPGZTMDN.XXX,

де

VP - фіксований ідентифікатор форми;

G - ознака виду бюджету:

0 - державний бюджет;

1 - місцевий бюджет;

Z - ознака зведеного/територіального бюджету:

0 - зведений за територією (регіоном);

1 - територіальний;

T - формат звіту:

0 - DBF;

1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

ХХХ - номер території з довідника TL_TERRA.DBF.Додаток 2
до Порядку взаємодії органів
Міністерства доходів і зборів України
та органів Державної казначейської
служби України в процесі виконання
державного та місцевих бюджетів
за доходами та іншими надходженнями
(пункт 6)

_________________________________
       (найменування органу Казначейства)

_________________________________
                          (назва бюджету)


ВІДОМІСТЬ
розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету",

за __________________
(число, місяць, рік)

(грн, коп.)

Код класифікації доходів бюджету

Надходження

Відрахування до бюджетів

за день

з початку року

обласний

районний

бюджет місцевого самоврядування

загальна сума надходжень

сума до розподілу (за вирахуванням повернень)

загальна сума надходжень

сума до розподілу (за вирахуванням повернень)

відсоток

за день

з початку року

відсоток

за день

з початку року

відсоток

за день

з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Усього за видом
Усього за видом
Усього

Додаток 3
до Порядку взаємодії органів
Міністерства доходів і зборів України
та органів Державної казначейської
служби України в процесі виконання
державного та місцевих бюджетів
за доходами та іншими надходженнями
(пункт 6)

_________________________________
       (найменування органу Казначейства)

_________________________________
                          (назва бюджету)


ВІДОМІСТЬ
розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу",

за __________________
(число, місяць, рік)

(грн, коп.)

Найменування отримувача коштів

Код класифікації доходів бюджету

Надходження

Відрахування

за день

з початку року

відсоток

за день

з початку року

1

2

3

4

5

6

7

Надійшло
у тому числі:
х

х

х

до Пенсійного фонду України

х

х

х
до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

х

х

х
до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

х

х

х
до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

х

х

х
до місцевого бюджету

х

х

х
Усього


Додаток 4
до Порядку взаємодії органів
Міністерства доходів і зборів України
та органів Державної казначейської
служби України в процесі виконання
державного та місцевих бюджетів
за доходами та іншими надходженнями
(підпункт 2 пункту 6)

ПРАВИЛА
формування найменувань файлів для головних управлінь Міндоходів

Для ідентифікації банківських установ використовується трибайтний ідентифікатор формату Rxx,

де

R - ідентифікатор адміністративного регіону України, де розташована згадана установа;

xx - унікальний ідентифікатор установи в межах даного адміністративного регіону.

Rxx збігається з останніми трьома байтами електронного ідентифікатора установи в ЕП НБУ.

Файли виписок з рахунків формуються органом Казначейства, у якому відкрито рахунки за надходженнями, і надсилаються до відповідного органу Міндоходів.

Імена файлів-виписок, що надаються органам Міндоходів, мають таку назву:

MV0RxxMD.Ynn,

де

M - ознака належності файла до задачі, константа;

V - тип файла, константа;

0 - константа;

Rxx - ідентифікатор установи;

MD - дата формування файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

Y - остання цифра року;

nn - порядковий номер файла протягом дня.

Файли нумеруються, починаючи з 1.

__________
Примітка.

Нумерація в 36-знаковій системі числення - 0, 1, 2, 3, ... 9, A, B, C ... Z.
Додаток 5
до Порядку взаємодії органів
Міністерства доходів і зборів України
та органів Державної казначейської
служби України в процесі виконання
державного та місцевих бюджетів
за доходами та іншими надходженнями
(пункт 11)

АКТ ЗВІРКИ
надходжень до _____________
                                          (вид бюджету)

бюджету ______________________________________
                               (найменування територіального органу Міндоходів)

та _________________________________________
                (назва органу Казначейства)

станом на _______________ 20__ р.
       (число, місяць)

(грн, коп.)

Код класифікації доходів бюджету

За даними територіального органу Міндоходів

За даними органу Казначейства

Розбіжності (гр.4 - гр.7)

Причини розбіжностей

без СДПІ

СДПІ

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

….


Усього надходжень

Відповідальна особа
територіального органу Міндоходів


______
(підпис)


_________________
(ініціали, прізвище)

Відповідальна особа органу ЦО/СДПІ Міндоходів

______
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Відповідальна особа органу Казначейства

______
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)
Додаток 6
до Порядку взаємодії органів
Міністерства доходів і зборів України
та органів Державної казначейської
служби України в процесі виконання
державного та місцевих бюджетів
за доходами та іншими надходженнями
(пункт 11)

АКТ ЗВІРКИ
надходжень платежів до ______________ бюджету
                                      (вид бюджету)

станом на _______________ 20__ р.
       (число, місяць)

(грн, коп.)

Назва платежу

Код класифікації доходів бюджету

За даними Міністерства доходів і зборів України

За даними Державної казначейської служби України

Відхилення

Примітка

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8
Всього надходжень
Міністерство доходів і зборів УкраїниЗаступник Міністра

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

________________________________________
(керівник структурного підрозділу)

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

________________________________________
(посада відповідальної особи)

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Державна казначейська служба УкраїниЗаступник Голови

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

________________________________________
(керівник структурного підрозділу)

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

________________________________________
(посада відповідальної особи)

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)
Додаток 7
до Порядку взаємодії органів
Міністерства доходів і зборів України
та органів Державної казначейської
служби України в процесі виконання
державного та місцевих бюджетів
за доходами та іншими надходженнями
(пункт 11)

АКТ ЗВІРКИ
надходження до державного бюджету митних платежів в іноземній валюті

станом на _______________________ 20__ р.
(число, місяць)

Назва платежу

Код класифікації доходів бюджету

Перераховано органами Міндоходів до державного бюджету

Повернуто

Всього надійшло до державного бюджету (з урахуванням повернень)

Примітка

в іноземній валюті

сума в гривневому еквіваленті, грн

в іноземній валюті

сума в гривневому еквіваленті, грн

в іноземній валюті

сума в гривневому еквіваленті, грн (гр.5-гр.8)

код валюти

сума

код валюти

сума

код валюти

сума (гр.4-гр.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всього

х

х

х


х

х


х

хМіністерство доходів і зборів України

Державна казначейська служба України

Заступник Міністра

______
(підпис)

_________________
(ініціали,
прізвище)

Заступник
Голови


_____
(підпис)


_______
(ініціали,
прізвище)

__________________
(керівник структурного
підрозділу)

______
(підпис)

________________
(ініціали,
прізвище)

____________
(керівник
структурного
підрозділу)

_____
(підпис)

_____________
(ініціали,
прізвище)

_________________
(посада
відповідальної особи)

______
(підпис)

_______________
(ініціали,
прізвище)

__________
(посада
відповідальної особи)

_____
(підпис)

_____________
(ініціали,
прізвище)
Додаток 8
до Порядку взаємодії органів
Міністерства доходів і зборів України
та органів Державної казначейської
служби України в процесі виконання
державного та місцевих бюджетів
за доходами та іншими надходженнями
(пункт 12)

ДОВІДНИК
адміністративно-територіальних одиниць України

Довідник адміністративно-територіальних одиниць України має таку структуру та містить інформацію:

Зміст

Назва поля

Формат

Примітка

1

Порядковий номер бюджету в межах області

ID_KEY

C3


2

Код бюджету згідно з кодуванням Казначейства України

KT

C10


3

Код бюджету згідно з кодуванням Міністерства фінансів України

MF

C11


4

Код області

OBL

C2


5

Код міста або району в цій області

TW_RN

C2


6

Код району в місті обласного підпорядкування або селищної ради в районі області

SR_PG

C2


7

Код села або селища, підпорядкованого району міста обласного підпорядкування

SELO

C2


8

Код типу населеного пункту

TYPE

C1

Може приймати такі значення:
0 - область; 1 - місто обласного підпорядкування; 2 - район міста обласного підпорядкування; 3 - район області; 4 - міста, підпорядковані району області; 5 - селища, підпорядковані району міста або району області; 6 - сільські ради, підпорядковані районам області; 7 - село; 8 - додаткова ознака

9

Номер відповідного територіального органу Казначейства, який обслуговує територію

RVDK_NUM

C2

Кодується відповідно до довідника номерів органів Казначейства, який застосовується в АС "КАЗНА"

10

Номер відповідного територіального органу Міндоходів, який обслуговує територію

DPI_NUM

C2

Кодується відповідно до довідника номерів органів Міністерства доходів і зборів, який застосовується в АС "КАЗНА"

11

Код за ЄДРПОУ відповідного територіального органу Казначейства, який обслуговує територію

OKPO

C14


12

Назва бюджетної території російською мовою

NR

C80


13

Назва бюджетної території українською мовою

NU

C80


14

Найменування відповідного територіального органу Казначейства, який обслуговує бюджетну територію

RVDK_NAME

C80


15

Найменування відповідного територіального органу Міндоходів, який обслуговує бюджетну територію

DPI_NAME

C80


16

Ознака відкриття рахунків для головних управлінь Міндоходів

GU

C2


17

Найменування відповідного головного управління Міндоходів, яке обслуговує територію

GU_NAME

C255


Назва довідника: TL_TERRA.DBF.вгору