Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції
Міндоходів України; Наказ, Звіт, Форма [...] від 11.11.2013669
Документ z2190-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.03.2016, підстава - z0187-16

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.11.2013  № 669


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2013 р.
за № 2190/24722

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 8 від 18.01.2016}

Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Звіту про контрольовані операції;

Порядок складання Звіту про контрольовані операції.

2. Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н.Є.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.) доопрацювати програмне забезпечення для приймання Звіту про контрольовані операції засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису і його автоматизованої обробки у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.

Міністр

О.В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваЮ. КолобовМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
11.11.2013  № 669

ЗВІТ
про контрольовані операції

Директор Департаменту
координації нормотворчої
та методологічної роботи
з питань оподаткування
Н.Є. Привалова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
11.11.2013  № 669


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2013 р.
за № 2190/24722

ПОРЯДОК
складання Звіту про контрольовані операції

І. Загальні положення

1.1. Звіт про контрольовані операції (далі - Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України зобов’язані подавати Звіт до Міністерства доходів і зборів України.

1.2. Звіт подається до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

1.3. У разі якщо платником податків виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки, недоліки, такий платник податків має право подати уточнюючий Звіт.

1.4. Звіт складається із заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатка.

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною (сторонами) контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану(і) операцію(ї).

1.5. Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій, загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним з яких відповідає вартісному критерію контрольованих операцій згідно з підпунктом 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

1.6. Числові показники заповнюються у такому форматі:

грошові показники зазначаються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами, крім графи 17 додатка, яка заповнюється у валюті контракту/договору;

кількісні показники ваги товару зазначаються на основі ваги «нетто» - у кілограмах. У разі неможливості вираження кількості у кілограмах допускається вираження у додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри тощо) з обов’язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту. Якщо предметом контрольованої операції є виконання робіт, послуг, зазначається кількість таких операцій відповідно до первинних документів. У випадках, коли контрактом передбачено виконання комплексу робіт, послуг, який передбачає декілька різних операцій, зазначається кількість цих операцій з відповідним заповненням відомостей щодо них;

показники дат заповнюються у цифровому форматі: число/місяць/рік.

II. Порядок заповнення заголовної частини Звіту

2.1. Відповідно до типу звіту «звітний», «уточнюючий» у розділі «Тип звіту: звітний, уточнюючий» графи 1 проставляється знак «Х».

2.2. У графі 2 зазначається повне найменування (П.І.Б.) платника податків згідно з реєстраційними документами.

2.3. У графі 3 зазначається код платника податків за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та основний код економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання від 11 жовтня 2010 року № 457.

2.4. До відповідних підрозділів графи 4 «мобільний телефон», «факс» та «E-mail» інформація вноситься за бажанням платника податків.

ІII. Порядок заповнення основної частини Звіту

3.1. Графа 1 заповнюється автоматично залежно від кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій, загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним з яких відповідає вартісному критерію згідно з підпунктом 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

3.2. У графі 2 зазначається повне найменування (П.І.Б.) особи - сторони контрольованої операції, як воно зазначено у контракті/договорі. У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

3.3. У графі 3 зазначається код особи - сторони контрольованої операції.

Для резидента:

юридичної особи - код за ЄДРПОУ;

фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Для нерезидента - код у країні його реєстрації. За наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому.

3.4. У графі 4 зазначається статус особи - сторони контрольованої операції залежно від країни реєстрації: «резидент» - позначка «Р», «нерезидент» - позначка «Н».

3.5. У графі 5 зазначається вартісний показник загальної суми здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду, який відповідає вартісному критерію згідно з підпунктом 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

3.6. У графі 6 зазначається вартісний показник загальної суми здійснених контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду.

IV. Порядок заповнення додатка до Звіту

4.1. Додаток до Звіту (далі - Додаток) є невід’ємною частиною Звіту, що заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції.

Порядковий номер Додатка має збігатися з порядковим номером, зазначеним у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту. Кількість додатків має дорівнювати останньому порядковому номеру особи - сторони контрольованої операції, зазначеної у цій графі.

4.2. Додаток містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про контрольовані операції, відомості про які наведено в основній частині Звіту. Загальний показник всіх контрольованих операцій, зазначений у графі 22 Додатка, має збігатися з показником, зазначеним у графі 6 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту у рядку відповідної особи.

4.3. У розділі Додатка «Тип звіту: звітний, уточнюючий» відповідно до типу звіту «звітний», «уточнюючий», зазначеного у відповідному розділі графи 1 заголовної частини Звіту, проставляється знак «Х».

4.4. У розділі Додатка «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції» у відповідних рядках заповнюються:

1) «Повне найменування (П.І.Б.)» - повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові), як воно зазначено у договорі (контракті);

2) «Назва країни, в якій зареєстрована особа» - найменування країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2012 року № 373;

3) «Код країни» - код країни відповідно до цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2012 року № 373;

4) «Код» - повинен збігатися з кодом, зазначеним у графі 3 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту;

5) «Код операції, віднесеної до контрольованої» - зазначається код відповідно до додатка 1 до цього Порядку. У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх операцій;

6) «Код пов’язаності особи» зазначається код відповідно до додатка 2 до цього Порядку. Заповнюється у разі проставлення у рядку «Код операції, віднесеної до контрольованої»: 010, 020, 021, 022, 023. У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх операцій. При заповненні у рядку «Код операції, віднесеної до контрольованої» 030 проставляється «000».

У разі заповнення «Коду пов’язаності особи»: 501-503, 505-507, 509, 510 разом з Додатком надається інформація про пов’язаність осіб, що заповнюється за встановленою формою, в якій зазначається номер Додатка, до якого вона надається.

У графі 3 інформації про пов’язаність осіб відсоток володіння корпоративними правами проставляється у цифровому форматі.

У графі 12 інформації про пов’язаність осіб у відповідній колонці проставляється знак «Х».

4.5. У розділі «Відомості про контрольовані операції» зазначаються деталізовані відомості про всі операції, які визнаються контрольованими відповідно до норм підпункту 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, та особу, інформація про яку зазначена у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції».

4.6. Графа 1 заповнюється автоматично.

4.7. У графі 2 зазначається код найменування операції відповідно до додатка 3 до цього Порядку. У разі виконання операції, найменування якої не зазначено у додатку 3 до цього Порядку, проставляється код 036 - «Інші операції, які не підпадають під коди 001-035».

4.8. У графі 3 наводиться опис предмета операції відповідно до первинних документів.

4.9. У графі 4 зазначається код типу предмета операції відповідно до додатка 4 до цього Порядку.

4.10. У графі 5 зазначається код предмета операції за Державним класифікатором продукції та послуг, затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання від 11 жовтня 2010 року № 457.

4.11. У графі 6 зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції з товарами. В іншому випадку у графі проставляється «0».

4.12. У графі 7 зазначається код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 27 лютого 2013 року № 69, у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому випадку у графі проставляється «0».

4.13. У графах 8 та 9 зазначається інформація про договір (контракт), згідно з яким здійснювалась контрольована операція.

4.14. У графі 10 зазначається код сторони та назви операції відповідно до додатка 5 до цього Порядку. У разі відсутності потрібного найменування сторони операції проставляється код 045 - «Інше найменування сторони».

4.15. У графі 11 зазначається код країни походження предмета операції відповідно до цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2012 року № 373. Якщо країна походження невідома, проставляється «0» -«невідомо».

4.16. У графі 12 зазначаються умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил «Інкотермс». При здійсненні товарних операцій з резидентами графа заповнюється у разі використання у договорі (контракті) правил «Інкотермс». Якщо правила «Інкотермс» не використовувались, у графі зазначається «0».

4.17. У графі 13 зазначається торговельна марка предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності торговельної марки предмета операції у графі зазначається «0».

4.18. У графі 14 зазначається виробник предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності інформації про виробника у графі зазначається «0».

4.19. У графах 15-16 «Дата здійснення операцій» зазначається однакова дата - дата переходу прав власності на товари або дата складення акта чи іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

4.20. Якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів (контрактів), які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2-14, 17, 19-20, 23-26 розділу «Відомості про контрольовані операції» Додатка, дані про такі операції зазначаються в одному рядку сумарно. При цьому у графі 15 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а в графі 16 відображається дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році.

При застосуванні цього пункту у графі 21 проставляється позначка «Х».

4.21. У графі 17 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції (без ПДВ) у валюті договору (контракту), зазначена у первинних документах.

4.22. У графі 18 «Кількість» зазначається кількість предметів операції.

4.23. У графі 19 «Одиниця виміру» зазначається код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року № 8.

4.24. У графі 20 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378);

4.25. У графі 21 «Курс валюти» зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України (далі - валютний курс):

у разі здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами відповідно до валютного курсу в митній декларації;

у разі здійснення зовнішньоекономічних операцій з надання/отримання робіт (послуг) - відповідно до валютного курсу, на дату виконання (надання) робіт, послуг.

4.26. У графі 22 «Загальна вартість операції (без ПДВ)» зазначається загальна вартість, виходячи з кількості, ціни одиниці та валютного курсу (значення графи 17 х на значення графи 18 х на значення графи 21).

У випадку застосування особливостей, визначених у пункті 4.20 цього розділу, використовується валютний курс за правилами ведення податкового обліку операцій з іноземною валютою у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

4.27. У графі 23 «Код підстави для визнання ціни операції звичайною» зазначається код відповідно до додатка 6 до цього Порядку.

4.28. У графі 24 зазначається код методу визначення ціни у контрольованих операціях відповідно до додатка 7 до цього Порядку. У разі використання комбінації двох і більше методів зазначаються всі коди обраних методів (через кому).

4.29. У графі 25 зазначається код джерела інформації для визначення звичайної ціни у контрольованій операції відповідно до додатка 8 до цього Порядку.

4.30. У графі 26 зазначається ціна, за якою відповідна операція відображена в податковому обліку платника податків.

Директор Департаменту
координації нормотворчої
та методологічної роботи
з питань оподаткування
Н.Є.Привалова
Додаток 1
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(підпункт 5 пункту 4.4)

КОДИ
операцій, віднесених до контрольованих

Код

Найменування

010

Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами

020

Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік

021

Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які застосовують спеціальні режими оподаткування, станом на початок податкового (звітного) року

022

Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до Податкового кодексу України, станом на початок податкового (звітного) року

023

Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року

030

Операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижче, ніж в Україні, або операції, однією зі сторін яких є нерезидент, який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсотків нижчою, ніж в Україні
Додаток 2
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(підпункт 6 пункту 4.4)

КОД
пов’язаності осіб

Код

Ознака

501

Юридичні особи - у разі якщо одна з таких осіб безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

502

Фізична та юридична особа - у разі якщо фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

503

Юридичні особи - у разі якщо одна і та сама особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами таких юридичних осіб і розмір частки корпоративних прав у кожній юридичній особі становить 20 і більше відсотків

504

Юридична особа і особа, що має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

505

Юридичні особи, одноособові виконавчі органи яких призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу)

506

Юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради призначено (обрано) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу)

507

Юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради становлять одні й ті самі фізичні особи

508

Юридична особа та фізична особа - у разі здійснення фізичною особою повноважень одноособового виконавчого органу такої юридичної особи

509

Юридичні особи, в яких повноваження одноособового виконавчого органу здійснює одна й та сама особа

510

Фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, малолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування
Додаток 3
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 4.7)

КОДИ
найменування операцій

Код

Найменування

001

Агентський договір

002

Доручення

003

Дарування

004

Договір авторського замовлення

005

Кредит, позика

006

Комісія

007

Комерційна концесія

008

Комерційна субконцесія

009

Купівля-продаж

010

Ліцензійний договір

011

Субліцензійний договір

012

Опціон

013

Форвардний

014

Ф’ючерсний

015

Перевезення

016

Підряд

017

Субпідряд

018

Рента

019

Фінансовий лізинг (орендна операція)

020

Оперативний лізинг (орендна операція)

021

Зворотний лізинг

022

Виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань, проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг

023

Виконання консультаційних, консалтингових, аудиторських, юридичних та інших подібних робіт, послуг

024

Надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних та інших подібних робіт, послуг

025

Виконання інших робіт, послуг, які не підпадають під коди 022-024

026

Договір поставки

027

Договір поруки

028

Договір страхування

029

Договір перестрахування

030

Договір експедиційний, транспортування, перевезення

031

Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування

032

Договір факторингу

033

Договір зберігання

034

Інші фінансові послуги

035

Інші банківські послуги

036

Інші операції, які не підпадають під коди 001-035
Додаток 4
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 4.9)

КОДИ
типу предмета операції

Код

Найменування

1

Товар

2

Робота

3

Послуга
Додаток 5
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 4.14)

КОД
сторони та назви операції

Код

Найменування сторони

Код та назва операції

001

Агент

001

Агентський договір

002

Суб’єкт, якого представляє агент

003

Повірений

002

Доручення

004

Довіритель

005

Дарувальник

003

Дарування

006

Обдаровуваний

007

Виконавець

004

Договір авторського замовлення

008

Замовник

009

Кредитодавець

005

Кредит, позика

010

Кредитор

011

Позичальник

012

Комісіонер

006

Комісія

013

Комітент

014

Правоволоділець

007

Концесія

015

Користувач

016

Субкористувач

008

Субконцесія

015

Користувач

017

Продавець

009

Купівля-продаж

018

Покупець

019

Ліцензіат

010

Ліцензійний договір

020

Ліцензіар

019

Ліцензіат

011

Субліцензійний договір

021

Субліцензіат

017

Продавець

012

Опціон

018

Покупець

017

Продавець

013

Форвардний договір

018

Покупець

017

Продавець

014

Ф’ючерсний договір

018

Покупець

022

Перевізник

015

Перевезення

023

Відправник

024

Підрядник

016

Підряд

008

Замовник

025

Генеральний підрядник

017

Субпідряд

026

Субпідрядник

027

Платник ренти

018

Рента

028

Одержувач ренти

029

Лізингодавець

019

Фінансовий лізинг (орендна операція)

030

Лізингоодержувач

029

Лізингодавець

020

Оперативний лізинг (орендна операція)

030

Лізингоодержувач

029

Лізингодавець

021

Зворотний лізинг (орендна операція)

030

Лізингоодержувач

007

Виконавець

022

Договір на виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань, проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг

031

Отримувач

008

Замовник

007

Виконавець

023

Договір на виконання консультаційних, аудиторських, юридичних, інших подібних робіт, послуг

031

Отримувач

008

Замовник

007

Виконавець

024

Договір надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних, інших подібних робіт, послуг

031

Отримувач

008

Замовник

007

Виконавець

025

Інші роботи, послуги, які не підпадають під коди 022-024

031

Отримувач

008

Замовник

032

Постачальник

026

Договір поставки

018

Покупець

017

Продавець

033

Поручитель

027

Поруки

010

Кредитор

034

Боржник

035

Страховик

028

Страхування

036

Страхувальник

037

Перестраховик

029

Перестрахування

036

Страхувальник

035

Страховик

044

Експедитор

030

Договір експедиційний, транспортування, перевезення

041

Клієнт

022

Перевізник

038

Фрахтівник

031

Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування

039

Фрахтувальник

022

Перевізник

023

Відправник

040

Фактор

032

Договір факторингу

041

Клієнт

034

Боржник

042

Зберігач

033

Договір зберігання

043

Поклажодавець

045

Інше найменування сторони

034

Інші фінансові послуги

035

Інші банківські послуги

036

Інші операціївгору