Документ z2176-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.10.2018, підстава - z1020-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2013  № 837


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2013 р.
за № 2176/24708

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 380 від 31.07.2018} 

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081 “Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями” (із змінами), від 26 червня 2013 року № 450 “Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень” та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність до чинного законодавства і вдосконалення порядку забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 30 листопада 2011 року № 737, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 24/20337 (із змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П.В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Центрального комітету
профспілки працівників
Збройних Сил України

Д.Т. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
03.12.2013  № 837


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2013 р.
за № 2176/24708

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

1. Пункт 1.1 розділу І після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

“порядку виплати грошової компенсації деяким категоріям військовослужбовців за піднайом (найом) ними жилих приміщень;”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати абзацами сьомим -дев’ятим відповідно.

2. У розділі VII:

1) у пункті 7.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

“проект договору оренди житла, який укладається між орендодавцем та командиром військової частини, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства, підписаний орендодавцем і попередньо погоджений з КЕВ (КЕЧ) району;”;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“Після підписання сторонами договір про оренду житла разом з копіями документів, указаних у цьому пункті, завіреними у встановленому законодавством порядку, передаються в КЕВ (КЕЧ) району для реєстрації. Договір оренди житла між орендодавцем та командиром військової частини реєструється в журналі обліку договорів оренди жилих приміщень (додаток 31 до цієї Інструкції), який ведеться в КЕВ (КЕЧ) району.”;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“Оплата оренди жилих приміщень здійснюється в безготівковій формі в межах кошторисних призначень, затверджених для цих потреб, бюджетних асигнувань за відповідною бюджетною програмою військовослужбовцям, а також курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які перебувають у шлюбі, за місцем виплати їм грошового забезпечення.”;

2) абзац другий пункту 7.4 викласти в такій редакції:

“Розмір орендної плати (без урахування вартості комунальних послуг, які військовослужбовець сплачує за рахунок власних коштів) не може перевищувати розміри, визначені в таблиці:”;

3) абзац перший пункту 7.6 викласти в такій редакції:

“7.6. Оплата оренди жилих приміщень розпочинається з дати фактичного заселення, але не раніше дати, визначеної договором, укладеним відповідно до чинного законодавства, і припиняється:”.

3. Доповнити Інструкцію після розділу VІІ новими розділами VIII, ІХ такого змісту:

“VІІІ. Порядок та розмір виплати грошової компенсації деяким категоріям військовослужбовців Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень

8.1. Грошова компенсація за піднайом (найом) жилого приміщення (далі - грошова компенсація) виплачується:

особам офіцерського складу у разі, коли вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо військова частина не орендує для них та членів їх сімей житло;

курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї, у разі ненадання їм жилої площі в сімейних гуртожитках, відсутності таких гуртожитків та жилого приміщення за місцем проходження ними військової служби (навчання).

8.2. Грошова компенсація особам, зазначеним у пункті 8.1 цього розділу, виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірах, що не перевищують:

у місті Києві - 2 мінімальні заробітні плати;

у містах Сімферополі, Севастополі та обласних центрах - 1,5 мінімальні заробітні плати;

в інших населених пунктах - 1 мінімальну заробітну плату.

Військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.

Конкретний розмір грошової компенсації на відповідний рік визначається щороку в наказі Міністерства оборони України про бюджетну політику, виходячи з наявного фінансового ресурсу, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України для цієї виплати на відповідний бюджетний період за пропозиціями ГКЕУ ЗС України.

8.3. Виплата грошової компенсації особам офіцерського складу та курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які перебувають у шлюбі, здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених для цих потреб, за місцем проходження військової служби (навчання) або у разі відсутності за місцем проходження військової служби (навчання) фінансового органу за місцем виплати їм грошового забезпечення.

Грошова компенсація виплачується, починаючи з дня реєстрації поданого у встановленому порядку рапорту особи офіцерського складу (курсанта) на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла (додаток 42 до цієї Інструкції):

особам офіцерського складу - за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира (начальника) військової частини;

курсантам - за місцем проходження військової служби (навчання) згідно з наказом керівника вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

8.4. Для отримання грошової компенсації та визначення її розміру особа офіцерського складу (курсант) разом з рапортом (додаток 42 до цієї Інструкції) подає командиру військової частини (начальнику вищого військового навчального закладу) такі документи:

копії паспортів військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

копії облікової картки фізичної особи - платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають із ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;

Ф-3;

довідку квартирно-експлуатаційного органу про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (для осіб офіцерського складу) (додаток 43 до цієї Інструкції);

копію завіреної підписом командира військової частини та печаткою військової частини довідки (додаток 4 до цієї Інструкції) про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення військовослужбовцем з попереднього місця проходження військової служби, виданої КЕВ (КЕЧ) району (для осіб офіцерського складу);

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (за наявності).

8.5. Для ведення обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень, та перевірки документів, наданих військовослужбовцями разом із рапортом на отримання цієї грошової компенсації, командирами військових частин призначаються посадові особи з числа особового складу фінансових органів, до функціональних обов’язків (посадових інструкцій) яких включаються зазначені завдання.

8.6. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї за місцем проходження військової служби жилого приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площею, що відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством;

нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби.

8.7. Особи офіцерського складу повинні повідомляти військову частину, а курсанти - вищий військовий навчальний заклад чи військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу про зміни у складі сім’ї, що впливають на розмір виплати грошової компенсації, протягом десяти днів з дня їх настання. Якщо про такі зміни повідомлено пізніше, грошова компенсація виплачується з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця про такі зміни.

У разі отримання (придбання) військовослужбовцем або членами його сім’ї житла за місцем проходження служби військовослужбовець зобов’язаний у триденний строк письмово повідомити про це військову частину, а курсант - вищий військовий навчальний заклад чи військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу.

Якщо військовослужбовець (курсант) не повідомив про зміни у складі сім’ї або отримання (придбання) житла, питання щодо повернення суми отриманої грошової компенсації за піднайом (найом) житла вирішуються в судовому порядку.

8.8. Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) військовослужбовцем жилого приміщення;

виключення зі списків особового складу військової частини (за винятком військовослужбовців, направлених у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки);

вибуття особи офіцерського складу у закордонне відрядження разом із сім’єю.

8.9. На кожного військовослужбовця за місцем виплати йому грошової компенсації оформлюється облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення (додаток 44 до цієї Інструкції), яка обліковується в журналі обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла (додаток 45 до цієї Інструкції), який зберігається у фінансовому органі військової частини протягом трьох років після його закінчення. Облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення (додаток 44 до Інструкції) зберігається у фінансовому органі військової частини протягом трьох років після припинення виплати військовослужбовцю (курсанту) зазначеної компенсації.

При розформуванні військової частини облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення (додаток 44 до цієї Інструкції) та журнал обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла (додаток 45 до цієї Інструкції) передаються правонаступнику цієї військової частини, а в разі його відсутності - до архіву.

ІХ. Фінансування витрат на оренду житла та компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень

9.1. Видатки на оренду житла та компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, які передбачені кошторисом МО України на квартирно-експлуатаційне забезпечення.

9.2. Планування витрат на оренду житла та компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень, призначення коштів і їх перерахування відповідним розпорядникам коштів, а також складання та подання фінансової та бухгалтерської звітності здійснюються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Планування видатків на оренду житла та компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень здійснюється на підставі даних, які надають до ГКЕУ ЗС України відповідні розпорядники коштів двічі на рік - станом на 01 січня та 01 липня, за формою, яка визначається та доводиться до них ГКЕУ ЗС України.

9.3. Фінансування витрат на оренду житла та компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень здійснюється відповідними розпорядниками коштів у межах асигнувань, затверджених кошторисами та планами асигнувань загального та спеціального фондів Державного бюджету України.

9.4. З метою своєчасного та повного отримання коштів розпорядники коштів здійснюють аналіз стану використання виділених коштів, уточнюють потребу в коштах на наступний місяць та до 20 числа кожного місяця подають заявки до ГКЕУ ЗС України. Заявки повинні містити обґрунтування потреби в коштах та детальні розрахунки. Заявки підписуються командиром (начальником) військової частини (установи, організації), начальником фінансового органу та посадовою особою, яка наказом командира (начальника) визначена відповідальною за зазначений напрямок. Форми заявок визначаються та доводяться ГКЕУ ЗС України.

9.5. Одночасно з поданням фінансової та бухгалтерської звітності до Департаменту фінансів Міністерства оборони України розпорядники коштів подають звітні документи про стан виконання заходів з оренди житла та виплати компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень і використання бюджетних асигнувань на зазначені цілі до ГКЕУ ЗС України. Форми звітних документів визначаються та доводяться ГКЕУ ЗС України. У разі необхідності ГКЕУ ЗС України можуть бути визначені й інші строки подання зазначеної звітності.”.

У зв’язку з цим розділи VІІІ - ХІ вважати розділами Х - ХІІІ відповідно.

4. У розділі Х:

абзац дев’ятий пункту 10.8 викласти в такій редакції:

“житлова комісія обирається строком на 1 рік. Загальні збори військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, можуть переобирати житлову комісію, голову житлової комісії та будь-якого члена житлової комісії до досягнення граничного строку повноважень;”;

абзац дев’ятий пункту 10.12 викласти в такій редакції:

“не рідше одного разу на місяць приймати з особистих питань військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей. У прийомі громадян з особистих питань, крім голови житлової комісії, беруть участь заступник голови житлової комісії та секретар житлової комісії. Службові документи, підготовлені за результатами прийому громадян з особистих питань, від імені житлової комісії підписують голова житлової комісії та (або) секретар житлової комісії;”.

5. Розділ ХІІ доповнити новим пунктом такого змісту:

“12.5. Контроль за правильністю та законністю витрат на оренду житла та компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень здійснюється органами державного фінансового контролю та контрольно-ревізійними органами МО України.”.

6. Доповнити Інструкцію додатками 42-45, що додаються.

Тимчасово виконуюча
обов’язки начальника
Головного
квартирно-експлуатаційного
управління
Збройних Сил України


Я.О. Грузинська
Додаток 42
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями
(пункт 8.3)

РАПОРТ
на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла


Додаток 43
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями
(пункт 8.4)

ДОВІДКАДодаток 44
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями
(пункт 8.9)

ОБЛІКОВА КАРТКА № _______
виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення

Військова частина

______________________________

                   (найменування військової частини)

військовослужбовцю

______________
     (військове звання)

___________________________
               (прізвище, ім’я та по батькові)


______________
     (військове звання)

___________________________
              (прізвище, ім’я та по батькові)


______________
   (військове звання)

___________________________
              (прізвище, ім’я та по батькові)

Наказ про призначення на посаду від __________ номер наказу _____

Наказ про вступ в посаду від __________ номер наказу __________

склад сім’ї: станом на

_______________________
                       (дата)

_____________________ осіб
               (кількість)

станом на

_______________________
                       (дата)

_____________________ осіб
               (кількість)

станом на

_______________________
                       (дата)

_____________________ осіб
               (кількість)

Розмір виплати складає _____ грн. ____ коп. ____________ (сума словами)

Дата нарахування

Нараховано

Виплачено

Номер відомості

*Підпис бухгалтера

__________________
             (підпис)

__________________________
     (прізвище, ім’я та по батькові)

__________
*Підпис бухгалтера ставиться під час проведення щорічних звірок.Додаток 45
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями
(пункт 8.9)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла
_____________________________________________
(найменування військової частини)

№ з/п

Дата та вхідний номер рапорту

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця, членів його сім’ї

Перелік документів, доданих до рапорту

Номер облікової картки на отримання грошової компенсації за піднайом житла

Примітка

1

2

3

4

5

6

Командир військової частини

Особа, відповідальна за ведення журналу

__________________
                (підпис)

__________________
                (підпис)

М. П.
вгору