Документ z2142-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.08.2017, підстава - z0930-17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2012  № 1370


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2012 р.
за № 2142/22454

Про затвердження Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 1233 від 27.10.2014
№ 17 від 14.01.2016
№ 948 від 03.07.2017}

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1354 "Про затвердження Порядку надання навчальному закладу статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю" та з метою упорядкування штатів та штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові штатні нормативи спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю (далі - навчальний спортивний заклад), що додаються.

2. Керівникам навчальних спортивних закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише у межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

3. Керівникам навчальних спортивних закладів привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 948 від 03.07.2017}

4. Державній службі молоді та спорту (Сафіуллін Р.С.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

6. Цей наказ набирає чинності з 1 вересня 2013 року.

Міністр

Д.В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Заступник Міністра соціальної політики України -
керівник апарату

Заступник керівника Спільного
представницького органу профспілок
Заступник Голови ФПУ

Перший заступник голови Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Голова ЦК профспілки працівників
освіти та науки


С.О. Рибак


В.М. КоломієцьС.М. КондрюкО.В. Мирошниченко


Г.Ф. Труханов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
03.12.2012 № 1370


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2012 р.
за № 2142/22454

ТИПОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

1. Типові штатні нормативи спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю (далі - навчальний спортивний заклад) поширюються на:

середня загальноосвітня школа-інтернат і ліцей-інтернат спортивного профілю - загальноосвітні навчальні заклади II і III ступеня, які забезпечують здобуття учнями відповідно базової та повної загальної середньої освіти і поглиблену спортивну підготовку;

училище спортивного профілю - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації за спеціальностями галузі знань "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини", і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

коледж спортивного профілю - вищий навчальний заклад другого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації за напрямами або за спеціальностями галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини», і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Штатний розпис Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного (код згідно із ЄДРПОУ 02125315) розробляється і затверджується в індивідуальному порядку в межах фонду оплати праці, затвердженого в установленому порядку.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1233 від 27.10.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 17 від 14.01.2016}

2. Типові штатні нормативи навчального спортивного закладу визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць) у цих закладах.

3. Штатний розпис навчального спортивного закладу розробляється в межах затвердженого засновником фонду оплати праці, з дотриманням вимог, передбачених цими Типовими штатними нормативами, з урахуванням типу навчального спортивного закладу, його структурних підрозділів, контингенту учнів (студентів), кількості класів, груп, режиму роботи, площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд.

3.1. Типові штатні нормативи
середніх загальноосвітніх шкіл-інтернатів
та ліцеїв-інтернатів спортивного профілю

Найменування посади

Нормативна чисельність (максимальна)

Умови введення

Адміністративний персонал

Директор

1

На навчальний спортивний заклад

Заступник директора з навчальної роботи

0,5

При кількості 6-9 класів

1

При кількості 10-20 класів

1,5

При кількості 21 і більше класів

Заступник директора з виховної роботи

1

При кількості більше 10 класів

Заступник директора з адміністративно-господарчої роботи

1

При контингенті 200 і більше учнів. При цьому посада завідувача господарства не вводиться

Директор (завідувач) філії

1

На навчальний спортивний заклад у разі наявності філії

Завідувач господарства

1

При контингенті до 200 учнів

Завідувач складу

1

За наявності складу для зберігання інвентарю та обладнання при контингенті понад 250 учнів

Завідувач спортивного комплексу

1

На спортивний комплекс, що складається з двох та більше спортивних споруд (нерухомого майна, призначеного для занять фізичною культурою і спортом)

Педагогічні та інші працівники

Вчителі, викладачі


Кількість вчителів, викладачів визначається відповідно до робочого навчального плану

Вчителі зі спорту (тренери-викладачі)


Кількість вчителів зі спорту (тренерів-викладачів) на спортивному відділенні визначається відповідно до навчального плану з виду спорту. Посада старшого тренера з виду спорту вводиться 1 на спортивне відділення у разі, якщо під його керівництвом працює не менше трьох штатних вчителів зі спорту (тренерів-викладачів)

Методист

1

До навчальної частини на кожні 6 класів

Методист

1

Не більше 2 штатних одиниць на спортивне відділення

Методист

0,5

До виховної частини при контингенті до 250 учнів включно

1

До виховної частини при контингенті понад 250 учнів

Вихователь

1

На клас до 25 учнів включно. Посада вводиться для роботи групи залежно від загальної кількості годин роботи групи, виходячи з норми на ставку 30 годин на тиждень

Практичний психолог, соціальний педагог


Посади практичного психолога, соціального педагога вводяться за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку не більше однієї ставки кожної посади на навчальний спортивний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів)

Педагог-організатор

0,5

При кількості 5-7 класів

1

При кількості 8-15 класів

2

При кількості 16 та більше класів

Головний бухгалтер

1

На навчальний спортивний заклад, який веде самостійний баланс

Заступник головного бухгалтера

1

На філію або територіально відокремлене спортивне відділення

Бухгалтер

0,5

При контингенті до 250 учнів включно

1

При контингенті понад 250 учнів

0,5

Додатково при наявності їдальні або гуртожитку

Економіст

1

При контингенті понад 250 учнів

Юрисконсульт

0,5

Вводиться у разі виробничої потреби

Інспектор з кадрів

0,5

При контингенті штатних працівників до 50 осіб включно

1

При контингенті штатних працівників більше 50 осіб

Завідувач бібліотеки

1

При кількості 11 і більше класів

Бібліотекар

0,5

При кількості 5-19 класів

1

При кількості 20 і більше класів

Секретар

0,5

При кількості до 10 класів

1

При кількості 11 і більше класів

Діловод

0,5

При кількості 11 і більше класів

Лаборант

0,5

За наявності обладнаних кабінетів фізики, хімії та біології на кожні п'ять 7-11 класів, але не більше 3 штатних одиниць. У закладах з контингентом менше 100 учнів посада лаборанта не вводиться

Фахівець з охорони праці


Вводиться в штати закладів за нормативами, визначеними наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255 "Про затвердження Типового положення про службу охорони праці", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 1 грудня 2004 року за № 1526/10125 (із змінами), але не більше 1 штатної одиниці на навчальний спортивний заклад

Інженер-електронник

0,5

За наявності навчального комп’ютерного комплексу з кількістю комп’ютерів 6-10 одиниць

1

За наявності навчальних комп’ютерних комплексів з кількістю комп’ютерів більше 10 одиниць

Кінооператор

1

На навчальний спортивний заклад при наявності відповідної апаратури для фіксації та аналізу навчально-тренувального процесу

Медична частина

Завідувач медичною частиною

1

За наявності відповідного медичного кабінету, медичного обладнання та інвентарю

Лікар зі спортивної медицини

1

На навчальний спортивний заклад

Лікар-стоматолог

1

При контингенті 250 і більше учнів за наявності відповідного стоматологічного кабінету, обладнання та інвентарю

Сестра медична

4

Вводиться для цілодобового чергування, але не більше 4 штатних одиниць

Сестра медична з фізіотерапії або сестра медична з функціональної діагностики

1

При контингенті 250 і більше учнів за наявності відповідного кабінету та обладнання

Масажист спортивний

1

На 200 учнів, але не більше 2 штатних одиниць на навчальний спортивний заклад

Санітарка-прибиральниця

1

За наявності ізолятора

Гуртожиток

Завідувач гуртожитку

1

На навчальний спортивний заклад, який має гуртожиток з кількістю понад 250 учнів, що проживають у ньому. При цьому посада коменданта не вводиться

Комендант

1

На навчальний спортивний заклад, який має гуртожиток з кількістю до 250 учнів, що проживають у ньому

Комірник гуртожитку

1

На навчальний спортивний заклад

Паспортист

0,5

На навчальний спортивний заклад, який має гуртожиток з кількістю до 250 учнів включно

1

На навчальний спортивний заклад, який має гуртожиток з кількістю понад 250 учнів

Каштелян

0,5

При контингенті до 100 учнів включно, що проживають у гуртожитку

1

При контингенті понад 100 учнів, що поживають у гуртожитку

Черговий гуртожитку

4

Для цілодобового чергування, але не більше 4 штатних одиниць

Швачка

1

За наявності гуртожитку, де проживають понад 250 осіб

Машиніст з прання і ремонту білизни та спецодягу

1

За умови наявності пункту прання білизни на кожні 100 учнів, що проживають у гуртожитку

Їдальня

Шеф-кухар

1

На навчальний спортивний заклад

Кухар

0,5

На 50 учнів включно, що харчуються

Кухонний (підсобний) робітник

0,5

При контингенті до 150 учнів включно, що харчуються

1

При контингенті понад 150 учнів, що харчуються

Комірник кухні

1

На навчальний спортивний заклад

Мийник посуду

1

На 150 учнів, що харчуються

Сестра медична з дієтичного харчування

0,5

При кількості від 60 до 150 учнів, що харчуються

1

Понад 150 учнів, що харчуються

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків або слюсар-сантехнік, електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування, столяр та ін.

0,5

При кількості до 7 класів включно

1

При кількості 8-10 класів

1,5

При кількості 11-15 класів

2

При кількості 16 класів та більше

Водій автотранспортних засобів

1

На кожний автотранспортний засіб, але не більше 5 штатних одиниць на навчальний спортивний заклад

Обслуговуючий персонал

Прибиральник службових приміщень

0,5

На кожні 250 кв. м площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на навчальний спортивний заклад. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа стін, вікон, панелей

Робітник з обслуговування лазні

1

При наявності власної лазні, але не більше 1 штатної одиниці на навчальний спортивний заклад

Гардеробник

1

Вводиться за наявності обладнаного гардеробу на 200 окремих місць. За наявності другої зміни вводиться додаткова кількість гардеробників з розрахунку 1 штатна одиниця на 200 учнів, які навчаються в другу зміну і забезпечені місцями в гардеробі

Ремонтувальник спортивних споруд

1

На 2000 кв. м спортивних споруд

Ремонтувальник спортивної зброї

1

При наявності 15 одиниць зброї для стрільби, але не більше 1 штатної одиниці на навчальний спортивний заклад

Ремонтувальник спортивних суден, столяр судновий (для спортивних суден)

1

На 10 спортивних човнів

Моторист

1

За наявності спортивного відділення з веслувальних видів спорту

Слюсар-ремонтник (для ремонту велосипедів)

1

При наявності 10 і більше велосипедів, але не більше 2 штатних одиниць на навчальний спортивний заклад

Спортивно-оздоровчий табір та/або навчально-спортивна база


Кількість штатних одиниць територіально відокремленого спортивно-оздоровчого табору та/або навчально-спортивної бази визначається відповідно до Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів , затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2012 року № 1230, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1935/22247

{Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 948 від 03.07.2017}

3.2. Типові штатні нормативи
училищ та коледжів спортивного профілю

Найменування посади

Нормативна чисельність (максимальна)

Умови введення

Адміністративний персонал

Директор

1

На навчальний заклад

Заступник директора з навчальної роботи

0,5

При кількості 6-9 класів (груп)

1

При кількості 10-20 класів (груп)

1,5

При кількості 21 і більше класів (груп)

Заступник директора з навчально-методичної роботи

0,5

Вводиться при підготовці фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста при ліцензованому обсязі від 10 до 29 студентів

1

Вводиться при підготовці


фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста при ліцензованому обсязі 30 і більше студентів

Заступник директора з виховної роботи

1

При кількості 10 класів (груп)

Заступник директора з адміністративно-господарчої роботи

1

При контингенті 200 і більше учнів (студентів). При цьому посада завідувача господарством не вводиться

Директор (завідувач) філії

1

На навчальний заклад у разі наявності філії

Завідувач господарства

1

При контингенті до 200 учнів (студентів)

Завідувач складу

1

За наявності складу для зберігання інвентарю та обладнання при контингенті понад 250 учнів (студентів)

Завідувач спортивного комплексу

1

На спортивний комплекс, що складається з двох та більше спортивних споруд (нерухомого майна, призначеного для занять фізичною культурою і спортом)

Педагогічні та інші працівники

Вчителі, викладачі


Кількість вчителів, викладачів визначається відповідно до робочого навчального плану

Вчителі зі спорту (тренери-викладачі)


Кількість вчителів зі спорту (тренерів-викладачів) на спортивному відділенні визначається відповідно до навчального плану з виду спорту. Посада старшого тренера з виду спорту вводиться 1 на спортивне відділення у разі, якщо під його керівництвом працює не менше трьох штатних вчителів зі спорту (тренерів-викладачів)

Методист

1

До навчальної частини на кожні 6 класів (навчальних груп)

Методист

1

Не більше 2 штатних одиниць на кожне спортивне відділення

Методист

0,5

До виховної частини при контингенті до 250 учнів (студентів) включно

1

До виховної частини при контингенті понад 250 учнів (студентів)

Вихователь

1

На клас (групу) до 25 учнів (студентів) включно. Посада вводиться для роботи групи залежно від загальної кількості годин роботи групи, виходячи з норми на ставку 30 годин на тиждень

Практичний психолог, соціальний педагог


Посади практичного психолога, соціального педагога вводяться за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку не більше однієї ставки кожної посади на навчальний спортивний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів)

Педагог-організатор

0,5

При кількості 5-7 класів

1

При кількості 8-15 класів

2

При кількості 16 та більше класів

Головний бухгалтер

1

На навчальний спортивний заклад, який веде самостійний баланс

Заступник головного бухгалтера

1

На філію або територіально відокремлене спортивне відділення

Бухгалтер

0,5

При контингенті до 250 учнів (студентів) включно

1

При контингенті понад 250 учнів (студентів)

0,5

Додатково при наявності їдальні або гуртожитку

Економіст

1

При контингенті понад 250 учнів (студентів)

Юрисконсульт

0,5

Вводиться у разі виробничої потреби

Інспектор з кадрів

0,5

При контингенті штатних

1

працівників до 50 осіб включно При контингенті штатних працівників більше 50 осіб

Завідувач бібліотеки

1

При кількості 11 і більше класів (груп)

Бібліотекар

0,5

При кількості 5-19 класів (груп)

1

При кількості 20 і більше класів (груп)

Секретар

0,5

При кількості до 10 класів (груп)

1

При кількості 11 і більше класів (груп)

Діловод

0,5

При кількості 11 і більше класів (груп)

Лаборант

0,5

За наявності обладнаних кабінетів фізики, хімії та біології на кожні п'ять 7-11 класів, але не більше 3 штатних одиниць. У закладах з контингентом менше 100 учнів посада лаборанта не вводиться

Фахівець з охорони праці


Вводиться в штати закладів за нормативами, визначеними наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 1 грудня 2004 року за № 1526/10125 (із змінами), але не більше 1 штатної одиниці на навчальний спортивний заклад

Інженер-електронник

0,5

За наявності навчального комп’ютерного комплексу з кількістю комп’ютерів 6-10 одиниць

1

За наявності навчальних комп’ютерних комплексів з кількістю комп’ютерів більше 10 одиниць

Кінооператор

1

Вводиться на навчальний спортивний заклад при наявності відповідної апаратури для фіксації та аналізу навчально-тренувального процесу

Медична частина

Завідувач медичної частини

1

За наявності відповідного медичного кабінету, медичного обладнання та інвентарю

Лікар зі спортивної медицини

1

На навчальний спортивний заклад

Лікар-стоматолог

1

При контингенті 250 і більше учнів (студентів) за наявності відповідного стоматологічного кабінету, обладнання та інвентарю

Сестра медична

4

Вводиться для цілодобового чергування, але не більше 4 штатних одиниць

Сестра медична з фізіотерапії або сестра медична з функціональної діагностики

1

При контингенті 250 і більше учнів (студентів) за наявності відповідного кабінету та обладнання

Масажист спортивний

1

На 200 учнів (студентів), але не більше 2 штатних одиниць на навчальний спортивний заклад

Санітарка-прибиральниця

1

За наявності ізолятора

Гуртожиток

Завідувач гуртожитку

1

На навчальний спортивний заклад, який має гуртожиток з кількістю понад 250 учнів (студентів), що проживають у ньому. При цьому посада коменданта не вводиться

Комендант

1

На навчальний заклад, який має гуртожиток з кількістю до 250 учнів (студентів), що проживають у ньому

Комірник гуртожитку

1

На навчальний спортивний заклад

Паспортист

0,5

На навчальний спортивний заклад, який має гуртожиток з кількістю до 250 учнів (студентів) включно

1

На навчальний заклад, який має гуртожиток з кількістю понад 250 учнів (студентів)

Каштелян

0,5

При контингенті до 100 учнів

1

(студентів) включно, що проживають у гуртожитку При контингенті понад 100 учнів (студентів), що поживають у гуртожитку

Черговий гуртожитку

4

Для цілодобового чергування, але не більше 4 штатних одиниць

Швачка

1

За наявності гуртожитку, де проживають понад 250 осіб

Машиніст з прання і ремонту білизни та спецодягу

1

За умови наявності пункту прання білизни на кожні 100 учнів (студентів), що проживають у гуртожитку

Їдальня

Шеф-кухар

1

На навчальний спортивний заклад

Кухар

0,5

На 50 (включно) учнів (студентів), що харчуються

Кухонний (підсобний) робітник

0,5

При контингенті до 150 учнів (студентів) включно, що харчуються

1

При контингенті понад 150 учнів (студентів), що харчуються

Комірник кухні

1

На навчальний спортивний заклад

Мийник посуду

1

На 150 учнів (студентів), що харчуються

Сестра медична з дієтичного харчування

0,5

При кількості від 60 до 150 учнів (студентів), що харчуються

1

Понад 150 учнів (студентів), що харчуються

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків або слюсар-сантехнік, електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування, столяр та ін.

0,5

При кількості до 7 класів (груп) включно

1

При кількості від 8-10 класів (груп)

1,5

При кількості від 11-15 класів (груп)

2

При кількості від 16 класів (груп) та більше

Водій автотранспортних засобів

1

На кожний автотранспортний засіб, але не більше 5 штатних одиниць на навчальний спортивний заклад

Обслуговуючий персонал

Прибиральник службових приміщень

0,5

На кожні 250 кв. м площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на навчальний спортивний заклад. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа стін, вікон, панелей

Робітник з обслуговування лазні

1

При наявності власної лазні, але не більше 1 штатної одиниці на навчальний спортивний заклад

Гардеробник

1

Вводиться за наявності обладнаного гардеробу на 200 окремих місць. За наявності другої зміни вводиться додаткова кількість гардеробників з розрахунку 1 штатна одиниця на 200 учнів, які навчаються в другу зміну і забезпечені місцями в гардеробі

Ремонтувальник спортивних споруд

1

На 2000 кв. м спортивних споруд

Ремонтувальник спортивної зброї

1

При наявності 15 одиниць зброї для стрільби, але не більше 1 штатної одиниці на навчальний спортивний заклад

Ремонтувальник спортивних суден, столяр судновий (для спортивних суден)

1

На 10 спортивних човнів

Моторист

1

За наявності спортивного відділення з веслувальних видів спорту

Слюсар-ремонтник (для ремонту велосипедів)

1

При наявності 10 і більше велосипедів, але не більше 2 штатних одиниць на навчальний спортивний заклад

Спортивно-оздоровчий табір та/або навчально-спортивна база


Кількість штатних одиниць територіально відокремленого спортивно-оздоровчого табору та/або навчально-спортивної бази визначається відповідно до Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2012 року № 1230, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1935/22247

{Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 948 від 03.07.2017}

4. Кількість штатних одиниць посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель (слюсар-сантехнік, електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування, столяр та ін.) визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року № 105.

У навчальних спортивних закладах, що мають санітарно-очисні споруди, вводиться посада робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель з розрахунку 1 штатна одиниця в зміну з урахуванням кількості, передбаченої цим пунктом.

Якщо опалення приміщень навчальних спортивних закладів не передано в систему житлово-комунального господарства, то на опалювальний сезон вводяться посади машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні газової, опалювачів, виходячи з таких умов:

за наявності центрального опалення:

2 штатні одиниці посади машиніста (кочегара) котельні в зміну - в котельнях, що опалюються твердими видами палива з поверхнею нагріву котлів понад 75 кв. м;

1 штатна одиниця посади оператора котельні в зміну - в котельнях з газовим опаленням;

2 штатні одиниці посади оператора котельні в зміну - в котельнях без автоматики безпеки;

за наявності пічного опалення:

0,5 штатної одиниці посади опалювача на кожні 5 печей, але не менше ніж 0,5 штатної одиниці на навчальний спортивний заклад.

У навчальних спортивних закладах з централізованим теплопостачанням (ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна одиниця посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, а за наявності бойлерів та насосів - 1 штатна одиниця в зміну.

Штатні одиниці посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків, передбачені цим пунктом, вводяться на опалювальний сезон.

У навчальних спортивних закладах, у яких протягом всього року забезпечуються гарячою водою душові та басейни, вводяться штатні одиниці машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні та робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків на рік, але не менше однієї штатної одиниці на заклад із загальної кількості штатних одиниць таких посад, передбачених цим пунктом.

5. Посада сторожа вводиться у штатні розписи навчальних спортивних закладів, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони. Кількість штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року № 105, відповідно до яких загальна чисельність сторожів розраховується за формулою

Чзс = Чн x Кн,

де

Чн

-

нормативна чисельність за таблицею, осіб;


Кн

-

коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо).

Прийнято Кн = 1,15.

Норма чисельності сторожів визначається згідно із таблицею:

№ з/п

Кількість постів, од.

Тривалість охорони об’єкта на добу, год.

8

12

16

24

Чисельність, осіб

1

1

1,7

2,5

3,4

4,5

2

2

3,4

5,0

6,8

10,0

3

3

5,1

7,5

10,2

15,0

6. Посада двірника вводиться відповідно до встановлених законодавством норм площі, що прибирається. Кількість штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року № 105.

7. У спальному корпусі гуртожитку вводиться дві посади помічника вихователя. При розміщенні у спальному корпусі 100 і більше вихованців вводиться дві посади на кожен поверх.

8. У навчальних спортивних закладах, які мають власні територіально відокремлені спортивно-оздоровчі  або навчально-спортивні бази, чисельність  робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків або слюсарів-сантехніків, електромонтерів з обслуговування та ремонту електроустаткування, столярів та ін. збільшується на 1 особу.

9. На період консервації спортивно-оздоровчого табору або навчально-спортивної бази штат цих структурних підрозділів визначається керівником  навчального спортивного закладу.

Залежно від конкретних умов керівник навчального спортивного закладу може приймати на роботу у цей підрозділ необхідний адміністративно-господарський, педагогічний, медичний та обслуговуючий персонал на час його відкриття та на час підготовки будівель (споруд) навчального спортивного закладу до консервації (з розрахунку: адміністративно-господарський та обслуговуючий персонал - за три місяці до початку сезону та за один місяць на підготовку до консервації; педагогічний та медичний персонал - за один місяць до початку сезону та за тиждень на підготовку до консервації).

Працівники цих структурних підрозділів, специфіка роботи яких вимагає цілодобової присутності на території закладу, на час роботи забезпечуються помешканням та харчуванням відповідно до законодавства.

Директор департаменту
взаємодії з центральними
органами виконавчої влади,
засобами масової інформації
та громадськими організаціями
Є.В. Баженковвгору