Документ z2109-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.01.2018, підстава - z0026-18

ЗАПИТ

Прошу надати мені інформацію про реєстрацію місця проживання

_____________________________________________________________________________
                              (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження запитуваного)

_____________________________________________________________________________

Мета отримання інформації _________________________________________________

_____________________________________________________________________________
         (заповнюється у разі, якщо запитувач звертається для отримання інформації стосовно іншої особи)

____ ______________ 20__ року

_________________
(підпис)

__________
Примітка.

Інформація надається лише за наявності  письмової згоди запитуваного.
Додаток 22
до Порядку реєстрації місця
проживання та місця перебування
фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документів


Адресно-довідковий підрозділ
територіального органу ДМС
в (у) ____________________________

________________________________

________________________________

Надсилаємо талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомості про реєстрацію місця проживання осіб за період з ____ ________ ____ року по ___ ___________ 20_____ року, у тому числі:

а) відомості про реєстрацію місця проживання осіб - _________;

б) талони зняття з реєстрації місця проживання осіб - ________;

в) усього - _________.

Керівник територіального підрозділу
ДМС в (у) _______________________


________________
              (підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

М.П.


___ ____________ 20___ року


№ _______

Додаток 23
до Порядку реєстрації місця
проживання та місця перебування
фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документів

КНИГА ОБЛІКУ
надходження талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб
________________________________________________________
(найменування адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС)

№ з/п

Дата надходження

Номер супровідного листа

Надійшло оформлених

Період оформлення

Примітки

талонів

повідомлень

усього

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 24
до Порядку реєстрації місця
проживання та місця перебування
фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документів

ЖУРНАЛ
обліку талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб, що повертаються на переоформлення до територіальних підрозділів ДМС
________________________________________________________
(найменування адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС)

№ з/п

Дата реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання

Прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження

Місце проживання

Відомості, що уточнюються

Дата повернення талонів або відомостей

1

2

3

4

5

6
Додаток 25
до Порядку реєстрації місця
проживання та місця перебування
фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документів

АЛГОРИТМ
розкладання талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб

1. Талони та відомості підбираються і розкладаються в картотеку в алфавітному порядку.

2. Талони та відомості стосовно осіб, прізвища яких починаються з однакової літери, підбираються згідно з алфавітом на другу літеру прізвища, потім на третю та ін.

Наприклад: Авраменко, Андрієнко, Антипов, Бєлов, Бойко, Бондар та ін.

3. Талони та відомості з однаковими прізвищами розкладаються в картотеку в послідовному порядку з додержанням алфавіту за іменами та по батькові.

Наприклад: Артеменко Олександр Андрійович;

Артеменко Олександр Петрович;

Артеменко Олексій Васильович.

4. У разі збігу прізвищ, імен та по батькові талони та відомості розкладаються за роками народження в порядку зменшення, а потім - в алфавітному порядку за містами, районами і населеними пунктами місця народження.

Наприклад: Бондар Іван Петрович, 1978 р.н.;

Бондар Іван Петрович, 1976 р.н., уродженець м. Києва;

Бондар Іван Петрович, 1976 р.н., уродженець м. Полтави;

Бондар Іван Петрович, 1976 р.н., уродженець с. Сенькове Куп’янського р-ну Харківської обл.

5. Талони та відомості стосовно осіб, що мають подвійні прізвища, складаються у двох примірниках і виставляються в картотеку у двох місцях. При розкладці щоразу береться до уваги лише перше прізвище. Наприклад: Антоненко-Петров і Петров-Антоненко. У першому випадку розкладається як Антоненко, у другому - як Петров.

Талони та відомості з прізвищами, схожими за написанням і вимовою, зберігаються разом.

Наприклад: Чайкін - Гайкін, Шевеленко - Щевеленко, Фоменко - Хоменко.

При об’єднанні таких прізвищ менша кількість талонів та відомостей приєднується до більшої, а до картотеки вкладаються покажчики із зазначенням, які саме прізвища і куди приєднано. Такі об’єднання здійснюються лише за рішенням начальника адресно-довідкового підрозділу ДМС.

6. При розкладці талонів та відомостей і в роботі з картотекою слід керуватися такими правилами:

6.1. Подвоєні приголосні літери вважати за одну. Буквосполучення "ій" вважати як "і".

Наприклад: Філіппов - Філіпов, Тійк - Тік.

6.2. Літера "е" в першому складі прізвища підкладається на літеру "и".

Наприклад: Семененко - Симененко, Кретов - Критов.

6.3. Талони та відомості з прізвищами, що починаються на літеру "о", а також "о" у першому та другому складах, підкладаються на літеру "а".

Наприклад: Орленко - Арленко, Совінов - Савінов, Ваношин - Ванашин;

6.4. Буква "й" підкладається як "і".

Наприклад: Йооритс - Іаритс, Маіоров - Майоров.

Літера "е" як початкова, так і наступна в прізвищах, іменах та по батькові підкладається як "є".

Наприклад: Енквіст - Єнквіст, Елеонора - Єлєонора.

6.5. Прізвища із закінченням на "ов" вкладаються як "ев" лише після шиплячих, після інших приголосних вони вкладаються без змін.

Наприклад: Щипачов - Щипачев, Балашов - Балашев.

Прізвища із складовою частиною (тер, шах), частками, артиклями та іншими службовими словами (де, дю, ле тощо) об'єднуються.

Наприклад: Шах Назаров - Шахназаров, Тер Акопян - Теракопян, Де Вальє - Девальє, Дю Гар - Дюгар.

Окреме написання складових частин китайських, корейських, в'єтнамських прізвищ при вкладенні в картотеку до уваги не береться.

Наприклад: Дун Кі Ан - Дункіан, Чон До Ін - Чондоін, Фунг Ван Кунг - Фунгванкунг, Нгуєн Доа - Нгуєндоа, Кан Хі Вон - Канхівон.

6.6. В іранських прізвищах складова частина (син, дочка, огли, заде) до уваги не береться.

Наприклад: Саїда дочка Башира, прізвище - Башир, ім’я - Саїда.

6.7. Іспанські прізвища вкладаються: перше слово як прізвище, останнє - як ім'я.

Наприклад: Родрігес Сабатель Есекіель підкладається як Родрігес Есекіель, а Сабатель до уваги не береться.

На всі інші іноземні прізвища талони та відомості складаються за двома першими іменами.

Наприклад: Юсеф Насер Ель Дін Мохамед Ахмед, прізвище - Юсеф, ім’я - Насер, інше до уваги не береться.Додаток 26
до Порядку реєстрації місця
проживання та місця перебування
фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документів

ДОВІДКА
про перевірки та уточнення відомостей у талонах зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб
за ___________ місяць 20 _____ року
___________________________________________________
(найменування територіального органу ДМС, в складі якого перебуває адресно-довідковий підрозділ)

№ з/п

Територіальний підрозділ ДМС, з якого надійшов талон або відомості

Дата повідомлення органу про розбіжності або повернення талона або відомостей

Зазначені в талоні або відомостях прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження особи

Місце проживання

Талон або відомості повернуто або проводиться уточнення у зв’язку з обставинами, що передбачені підпунктом Порядку

Дата повернення талона/відомостей або встановлення причин виникнення розбіжностей

3.2

4.3

4.5

4.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Керівник адресно-довідкового підрозділу
територіального органу ДМС


______________________________
(підпис, ініціали та прізвище)

___ ___________ 20____ року
№ ____________
Додаток 27
до Порядку реєстрації місця
проживання та місця перебування
фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документів
(пункт 2.10)

{Додаток № 27}

{Порядок доповнено новим додатком 27 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 43 від 21.01.2014}вгору