Документ z2082-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.12.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
18.11.2013 N 458
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 грудня 2013 р.
за N 2082/24614

Про затвердження Змін до Інструкції
про міжбанківський переказ коштів в Україні
в національній валюті

Відповідно до статей 7, 40, 56 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення
нормативно-правових актів Національного банку України
у відповідність до вимог Закону України від 24 травня 2012 року
N 4839-VI ( 4839-17 ) "Про внесення змін до деяких законів України
щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" та Закону України від 2 жовтня 2012 року N 5411-VI
( 5411-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення функціонування системи гарантування
вкладів фізичних осіб" Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ
коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року
N 320 ( z1035-06 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2006 року за N 1035/12909 (зі змінами), що додаються.
2. Якщо державна реєстрація юридичної особи проведена
до 16 грудня 2012 року, то для відкриття кореспондентського
рахунку банку (філії) може використовуватися довідка про взяття на
облік, видана до 16 грудня 2012 року органом статистики, державної
податкової служби та Пенсійним фондом України.
3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та
платіжних систем (Синявська Н.Б.) після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до
відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова І.В.Соркін
ПОГОДЖЕНО:
Директор-розпорядник
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб О.І.Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.11.2013 N 458
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 грудня 2013 р.
за N 2082/24614

ЗМІНИ
до Інструкції про міжбанківський переказ коштів
в Україні в національній валюті
( z1035-06 )

1. Абзац другий преамбули після слів "банків-резидентів"
доповнити словами "філій іноземних банків".
2. У пункті 1 глави 1 розділу I: доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом
тринадцятим такого змісту: "керівник банку - голова правління (ради директорів) банку". У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - сорок третій уважати
відповідно абзацами чотирнадцятим - сорок четвертим; абзац шістнадцятий після слів "одним банком іншому банку"
доповнити словами "філії іноземного банку"; абзац тридцять другий виключити. У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - сорок четвертий
уважати відповідно абзацами тридцять другим - сорок третім; в абзаці тридцять третьому абревіатуру "АРМ-Ю" виключити; абзац тридцять сьомий після слів "банк та його філія"
доповнити словами "філія іноземного банку, інша установа".
3. У розділі II: 1) у главі 1: пункти 2, 3 замінити трьома новими пунктами 2, 3, 4 такого
змісту: "2. Для відкриття кореспондентського рахунку банку керівник
банку, головний бухгалтер подають до територіального управління за
місцезнаходженням банку такі документи: 1) заяву про відкриття кореспондентського рахунку
в Національному банку України (додаток 2); 2) картку із зразками підписів та відбитка печатки банку
(додаток 3), засвідченими нотаріально (кількість примірників
обумовлюється сторонами); 3) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну
особу, засвідчену нотаріально або територіальним управлінням.
3. Для відкриття кореспондентського рахунку філії банку
керівник, головний бухгалтер філії подають до територіального
управління за місцезнаходженням філії такі документи: 1) заяву про відкриття кореспондентського рахунку
в Національному банку України (додаток 2); 2) копію довіреності, що видана банком керівнику філії,
засвідчену нотаріально; 3) клопотання банку за підписом керівника банку про відкриття
кореспондентського рахунку філії із зазначенням реквізитів банку,
а саме: коду банку, місцезнаходження банку, ідентифікаційного коду
за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України
(далі - ЄДРПОУ), номера кореспондентського рахунку, найменування
територіального управління, у якому відкрито кореспондентський
рахунок банку, найменування органу доходів і зборів, у якому банк
перебуває на обліку; 4) картку із зразками підписів та відбитка печатки філії
(додаток 3), засвідченими нотаріально (кількість примірників
обумовлюється сторонами); 5) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про
відокремлений підрозділ, засвідчену нотаріально або територіальним
управлінням.
4. Територіальне управління здійснює ідентифікацію посадових
осіб, уповноважених розпоряджатися кореспондентським рахунком
банку (філії), у порядку, визначеному законодавством України". У зв'язку з цим пункти 4-10 уважати відповідно пунктами 5-11; у пункті 6 слова та літери "в підпунктах "б"-"д" замінити
словами та цифрами "в підпунктах 2, 3"; пункт 7 викласти в такій редакції: "7. У разі зміни свого місцезнаходження філія в місячний
строк з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зобов'язана
подати до територіального управління документи, що зазначені
в підпунктах 4, 5 пункту 3 цієї глави"; пункт 8 виключити. У зв'язку з цим пункти 9-11 уважати відповідно пунктами 8-10; 2) у главі 2: у пункті 1 слова "у випадках, передбачених законом" замінити
словами "або уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб у випадках, передбачених законодавством"; у пункті 2 слова "або Національним банком" замінити словами
"або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб"; 3) у пунктах 5, 13 глави 5 цифри "IX" замінити цифрою "X"; 4) главу 8 виключити. У зв'язку з цим глави 9-12 уважати відповідно главами 8-11; 5) пункт 16 глави 9 виключити. У зв'язку з цим пункти 17, 18 уважати відповідно пунктами 16,
17.
4. У главі 3 розділу III: пункт 7 викласти в такій редакції: "7. Під час тимчасової адміністрації в банку-кореспонденті
підлягають виконанню платіжні вимоги на примусове списання коштів
банку-кореспондента з його кореспондентського рахунку, що
пов'язані із забезпеченням: виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк
яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників
у межах суми відшкодування, що гарантується Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб; витрат, пов'язаних із забезпеченням операційної діяльності
банку-кореспондента; виплати заробітної плати, авторської винагороди,
відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників
банку-кореспондента. Банк виконує платіжні вимоги на примусове списання коштів
банку-кореспондента за його кореспондентським рахунком у порядку,
визначеному пунктом 5 цієї глави"; абзаци перший - четвертий пункту 10 замінити новими п'ятьма
абзацами такого змісту: "10. Під час тимчасової адміністрації в банку-кореспонденті
підлягають виконанню документи про арешт коштів
банку-кореспондента за його кореспондентським рахунком, що
пов'язані із забезпеченням: виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк
яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників
у межах суми відшкодування, що гарантується Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб; витрат, пов'язаних із забезпеченням операційної діяльності
банку-кореспондента; виплати заробітної плати, авторської винагороди,
відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників
банку-кореспондента. Банк виконує документи про арешт коштів банку-кореспондента
за його кореспондентським рахунком у порядку, визначеному
пунктом 8 цієї глави". У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати відповідно
абзацами шостим - дев'ятим.
5. У пункті 1 глави 1 розділу V цифри "10" замінити цифрою
"9".
6. У розділі VI: 1) пункт 11 глави 1 викласти в такій редакції: "11. Під час тимчасової адміністрації в банку підлягають
виконанню платіжні вимоги на примусове списання коштів банку
з його кореспондентського рахунку, що пов'язані із забезпеченням: виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк
яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників
у межах суми відшкодування, що гарантується Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб; витрат, пов'язаних із забезпеченням операційної діяльності
банку; виплати заробітної плати, авторської винагороди,
відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників
банку. Територіальне управління виконує платіжні вимоги на примусове
списання коштів банку за його кореспондентським рахунком у
порядку, визначеному пунктами 1-7, 9 цієї глави. ЦРП виконує квитування не підтвердженого банком файла В
(у якому розміщується міжбанківський електронний розрахунковий
документ на списання) відповідно до пункту 8 цієї глави"; 2) абзаци перший - четвертий пункту 10 глави 2 замінити
новими п'ятьма абзацами такого змісту: "10. Під час тимчасової адміністрації в банку підлягають
виконанню документи про арешт коштів банку за його
кореспондентським рахунком, що пов'язані із забезпеченням: виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк
яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників
у межах суми відшкодування, що гарантується Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб; витрат, пов'язаних із забезпеченням операційної діяльності
банку; виплати заробітної плати, авторської винагороди,
відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників
банку. Територіальне управління виконує документи про арешт коштів
банку в порядку, визначеному пунктами 1-4, 6-8 цієї глави". У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати відповідно
абзацами шостим - дев'ятим; 3) у пункті 7 глави 4: абзац дванадцятий після слів "електронну копію вимоги"
доповнити словами "та оригінал паперового документа"; в абзаці тринадцятому слова "(ураховуючи день її
надходження)" замінити словами "(ураховуючи день надходження
електронної копії вимоги)".
7. Доповнити Інструкцію після розділу VI новим розділом VII
такого змісту:
"Розділ VII.
Виконання міжбанківського переказу
філіями іноземних банків
Глава 1.
Виконання міжбанківського переказу
через кореспондентські рахунки, що відкриваються
філіями іноземних банків у банках-резидентах
та банками-резидентами у філіях іноземних банків
1. Відкриття/закриття банком-резидентом кореспондентського
рахунку філії іноземного банку та відкриття/закриття філією
іноземного банку кореспондентського рахунку банку-резиденту
здійснюються в порядку, визначеному главами 1, 2 розділу III цієї
Інструкції.
2. Виконання міжбанківського переказу через кореспондентський
рахунок філії іноземного банку, відкритий у банку-резиденті,
здійснюється в порядку, визначеному пунктами 1-6, 8, 11, 12
глави 3 розділу III цієї Інструкції.
3. Виконання міжбанківського переказу через кореспондентський
рахунок банку-резидента, відкритий у філії іноземного банку,
здійснюється в порядку, визначеному главою 3 розділу III цієї
Інструкції.
Глава 2.
Виконання міжбанківського переказу
через кореспондентські рахунки, що відкриваються
філіями іноземних банків у Національному банку
1. Відкриття кореспондентського рахунку філії іноземного
банку здійснюється територіальним управлінням на підставі
укладеного договору про кореспондентський рахунок у Національному
банку України (додаток 1) та за умови подання належним чином
оформлених документів, зазначених у пункті 2 цієї глави.
2. Для відкриття кореспондентського рахунку філії іноземного
банку керівник, головний бухгалтер філії іноземного банку подають
до територіального управління за місцезнаходженням філії
іноземного банку такі документи: 1) заяву про відкриття кореспондентського рахунку
в Національному банку України (додаток 2); 2) картку із зразками підписів та відбитка печатки філії
(додаток 3), засвідченими нотаріально (кількість примірників
обумовлюється сторонами); 3) копію документа, що підтверджує взяття філії іноземного
банку на облік відповідним органом доходів і зборів, засвідчену
нотаріально або органом, що видав документ, або територіальним
управлінням; 4) копію документа, що підтверджує взяття філії іноземного
банку на облік в органі Пенсійного фонду України, засвідчену
нотаріально або органом, що видав документ, або територіальним
управлінням; 5) копію довідки про внесення філії іноземного банку до
ЄДРПОУ, засвідчену нотаріально або органом, що видав документ, або
територіальним управлінням.
3. Територіальне управління здійснює ідентифікацію посадових
осіб, уповноважених розпоряджатися кореспондентським рахунком
філії іноземного банку, у порядку, визначеному законодавством
України.
4. Філія іноземного банку в разі зміни свого місцезнаходження
не пов'язаного зі зміною обслуговуючого територіального управління
зобов'язана в місячний строк із дня внесення змін до Державного
реєстру банків подати до територіального управління документи,
зазначені в підпунктах 2-5 пункту 2 цієї глави.
5. Філія іноземного банку в разі зміни свого місцезнаходження
та пов'язаною із цим зміною обслуговуючого територіального
управління, а також у разі зміни свого найменування зобов'язана
подати до територіального управління такі самі документи, що і під
час відкриття рахунку, та укласти новий договір про
кореспондентський рахунок у Національному банку України. Реквізити
"номер кореспондентського рахунку", "код банку" можуть залишатися
без змін.
6. Картка із зразками підписів та відбитка печатки філії
іноземного банку оформляється в порядку, визначеному пунктом 8
глави 1 розділу II цієї Інструкції.
7. Документи, визначені пунктами 1-6 цієї глави, мають
міститися в справі з юридичного оформлення кореспондентського
рахунку філії іноземного банку.
8. Закриття кореспондентського рахунку філії іноземного банку
здійснюється в порядку, визначеному главою 2 розділу II цієї
Інструкції.
9. На філію іноземного банку поширюються вимоги глав 3-7, 10,
11 розділу II, пунктів 1-10 глави 1, пунктів 1-8 глави 2, пункту 1
глави 3, пунктів 1-5 глави 4 розділу VI та розділів IX, X цієї
Інструкції". У зв'язку з цим розділи VII-IX уважати відповідно
розділами VIII-X.
8. У пункті 2 глави 1 розділу VIII цифри та слово "VIII та
IX" замінити цифрами та словом "IX та X".
9. У пункті 7 глави 1 розділу IX: літеру та абревіатуру "і АРМ-Ю" виключити; слова "функціонують ці" замінити словами "функціонує це".
10. У тексті Інструкції слова "справа з оформлення", "орган
державної податкової служби" в усіх відмінках замінити відповідно
словами "справа з юридичного оформлення", "орган доходів і зборів"
у відповідних відмінках.
11. Додаток 2 до Інструкції викласти в такій редакції:
"Додаток 2
до Інструкції
про міжбанківський переказ
коштів в Україні
в національній валюті
(підпункт 1 пункту 2
глави 1 розділу II) ____________________________
(найменування ____________________________
територіального управління ____________________________
Національного банку України)

ЗАЯВА
про відкриття кореспондентського рахунку
в Національному банку України
(Зразок)

Повне найменування _________________________________________.
(банку/філії) Місцезнаходження ___________________________________________.
(банку/філії)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________________________.
Код банку ______________________.
(банку/філії)
Просимо відкрити кореспондентський рахунок на підставі
договору про кореспондентський рахунок у Національному банку
України. Із змістом Інструкції про міжбанківський переказ коштів в
Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від ___________ N ____, зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України ___________ за N ____, ознайомлені.
Її вимоги для нас є обов'язковими для виконання.
Керівник банку/філії ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
"___" __________ ____ року М. П.
____________________________________________________
Відмітка територіального управління
Національного банку України
Відкрити кореспондентський рахунок дозволяю.
Начальник ___________________________
(найменування територіального __________________________________________ ___________________
управління Національного банку України) (підпис, прізвище,
ініціали)

"___" ____________ ____ року
Документи для оформлення відкриття кореспондентського рахунку
та здійснення операцій за кореспондентським рахунком перевірено.
Кореспондентський рахунок відкрито _________________________.
(номер кореспондентського
рахунку)
Дата відкриття кореспондентського рахунку "___" __________ ____ року.
Головний бухгалтер ___________________________".
(підпис, прізвище, ініціали)
12. У додатку 3 до Інструкції: слово і цифру "Керівник (1)" замінити словами і цифрою
"Керівник банку/філії (1)"; у виносці (1) перше речення виключити.
13. У додатку 4 до Інструкції: слово і цифру "Керівник (1)" замінити словами "Керівник
банку/філії"; виноску (1) виключити.
Директор Генерального
департаменту
інформаційних технологій
та платіжних систем Н.Б.Синявськавгору