Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
НКЦПФР; Рішення, Положення, Порядок від 22.11.20121688
Документ z2082-12, попередня редакція — Редакція від 12.12.2014, підстава - z1478-14
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

18. Правила фондової біржі повинні містити перелік видів заявок, які можуть подавати учасники біржових торгів.

Біржові контракти (договори) можуть укладатись на підставі адресних та безадресних заявок, поданих учасниками біржових торгів.

19. Порядок організації та проведення біржових торгів на первинному ринку (при розміщенні цінних паперів та інших фінансових інструментів) передбачає:

порядок проведення торгів;

порядок укладання та зберігання біржових контрактів (договорів), укладених на фондовій біржі;

порядок взаємодії фондової біржі та депозитарію;

порядок взаємодії фондової біржі та обслуговуючого фондову біржу банку або платіжної системи.

20. Якщо фондова біржа має намір засвідчувати звіт про розміщення облігацій при їх відкритому (публічному) розміщенні відповідно до вимог, встановлених Комісією, правила фондової біржі повинні передбачати:

порядок отримання та зберігання документів, що стосуються виконання розрахунків за біржовими контрактами (договорами), укладеними протягом біржових торгів при розміщенні цінних паперів;

порядок та умови здійснення контролю за розрахунками за біржовими контрактами (договорами), укладеними протягом біржових торгів при розміщенні цінних паперів.

21. Для укладення на біржі біржових контрактів (договорів) щодо цінних паперів на пред’явника, випуск яких здійснено в документарній формі, цінні папери мають бути знерухомлені в Центральному депозитарії цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», крім випадків, передбачених законодавством.

{Пункт 21 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

22. Для забезпечення виконання укладених на фондовій біржі договорів щодо цінних паперів фондова біржа та обрана нею особа, яка провадить клірингову діяльність відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», укладають договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів/договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг).

{Пункт 22 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

23. Для здійснення фондовою біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) вона повинна розробити та затвердити такі внутрішні документи:

порядок здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

положення про систему обробки інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

положення про систему безпеки при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів).

Порядок здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) повинен містити, зокрема:

порядок здійснення біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

визначення учасників клірингу;

порядок взаємодії учасників клірингу з біржею та іншими суб'єктами клірингу, порядок здійснення документообігу між ними;

порядок визначення зобов'язань учасників клірингу за підсумками договорів щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

порядок забезпечення виконання зобов'язань;

порядок формування, розміщення та використання гарантійного фонду;

перелік активів, які допускаються як джерела формування гарантійного фонду;

розмір внесків до гарантійного фонду та порядок їх оцінки;

порядок здійснення перерахувань до гарантійного фонду.

Положення про систему обробки інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) повинно визначати, зокрема:

перелік та опис технічного обладнання, що використовується біржею для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

перелік та опис програмного забезпечення, яке використовується біржею для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) та захисту інформації;

порядок використання програмного забезпечення;

вимоги до програмного та технічного забезпечення учасників клірингу.

Положення про систему безпеки при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) повинно визначати, зокрема:

перелік інформації, що пов'язана із здійсненням біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), яка підлягає захисту, режим та порядок доступу до такої інформації, у тому числі перелік осіб, що мають доступ до цієї інформації;

перелік заходів щодо захисту інформації при проведенні біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

механізми захисту відповідних баз даних біржі від несанкціонованого доступу;

порядок відновлення інформації у разі порушення її цілісності, а також у разі несанкціонованих змін, знищення або блокування;

порядок здійснення біржею контролю за захистом інформації при проведенні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів).

озділ ІІІ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

IV. Лістинг та делістинг цінних паперів на фондовій біржі

1. Цінні папери, які пройшли процедуру лістингу, заносяться до біржового реєстру до відповідного рівня лістингу.

Цінні папери, що не відповідають вимогам лістингу, заносяться до біржового списку як позалістингові цінні папери.

2. Лістингові цінні папери мають перший або другий рівень лістингу.

Унесення цінних паперів до біржового реєстру здійснюється лише за ініціативи емітента цих цінних паперів.

Цінні папери можуть бути виключені з біржового реєстру за ініціативи емітента цих цінних паперів.

3. Унесення та перебування цінних паперів у першому рівні лістингу здійснюються при дотриманні умови, визначеної пунктом 2 цього розділу, а також відповідності таким мінімальним вимогам:

3.1. Для акцій:

емітент існує не менше трьох років;

вартість чистих активів емітента складає не менше 100000000 грн.;

річний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 100000000 грн.;

ринкова капіталізація емітента складає не менше 100000000 грн.;

відсутність збитків в емітента за підсумками двох останніх фінансових років;

мінімальна частка акцій у вільному обігу протягом попереднього кварталу становить не менше 15 відсотків (за виключенням: акцій у власності інвесторів, що володіють понад 10% акцій; акцій, що мають обмежений обіг; акцій, що належать державі);

за кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами емітента укладалось та виконувалось не менше 100 біржових контрактів (договорів), при цьому середньомісячна вартість біржових контрактів (договорів) з цінними паперами емітента протягом останніх 6 місяців складає не менше 10000000 грн.;

біржовий курс цінного папера розраховується не рідше одного разу на два тижні.

ідпункт 3.1 пункту 3 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

3.2. Для облігацій підприємств:

емітент існує не менше трьох років;

вартість чистих активів емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, складає не менше 100000000 грн.;

номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 10000000 грн.;

за кожен з останніх 6 місяців з облігаціями емітента цієї серії випуску укладалось та виконувалось не менше 50 біржових контрактів (договорів), середньомісячна вартість біржових контрактів (договорів) з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 5000000 грн.

біржовий курс цінного папера розраховується не рідше одного разу на два тижні.

ідпункт 3.2 пункту 3 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

3.3. Для облігацій місцевих позик:

номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 3000000 грн.;

середньомісячна вартість біржових контрактів (договорів) з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 1000000 грн.

біржовий курс цінного папера розраховується не рідше одного разу на два тижні.

ідпункт 3.3 пункту 3 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

3.4. Для цінних паперів інститутів спільного інвестування, у тому числі акцій корпоративних інвестиційних фондів:

інститут спільного інвестування існує не менше трьох років;

вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу становить не менше 20000000 грн.;

середньомісячна вартість біржових контрактів (договорів) з цінними паперами інституту спільного інвестування протягом останніх 6 місяців складає не менше 500000 грн.

біржовий курс цінного папера розраховується не рідше одного разу на два тижні.

ідпункт 3.4 пункту 3 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

4. Унесення та перебування цінних паперів у другому рівні лістингу фондової біржі здійснюються при дотриманні умови, визначеної пунктом 2 цього розділу, а також відповідності таким мінімальним вимогам:

4.1. Для акцій:

емітент існує не менше трьох місяців;

вартість чистих активів емітента складає не менше 50000000 грн.;

ринкова капіталізація емітента складає суму, не меншу 50000000 грн.;

кожен з останніх трьох місяців з цінними паперами емітента укладалось та виконувалося не менше 10 біржових контрактів (договорів), при цьому середньомісячна вартість біржових контрактів (договорів) з цінними паперами емітента протягом останніх трьох місяців становить не менше 250000 грн.

біржовий курс цінного папера розраховується не рідше одного разу на місяць.

ідпункт 4.1 пункту 4 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

Якщо протягом календарного року вартість чистих активів емітента, акції якого включені до другого рівня лістингу та відповідають іншим мінімальним вимогам, зазначеним у цьому підпункті, стає меншою за 50000000 грн, то вилучення з лістингу акцій цього емітента відбувається після закінчення календарного року. Підставою для такого виключення є річний звіт емітента.

{Підпункт 4.1 пункту 4 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

Фондова біржа може прийняти рішення щодо включення акцій до другого рівня лістингу за результатами проміжної фінансової звітності емітента, якщо вартість чистих активів емітента досягла встановленого рівня (за умови відповідності іншим мінімальним вимогам, зазначеним у цьому підпункті).

{Підпункт 4.1 пункту 4 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

4.2. Для облігацій підприємств:

емітент існує не менше одного року;

середньомісячна вартість чистих активів емітента складає не менше 10000000 грн.;

номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 5000000 грн.;

середньомісячна вартість біржових контрактів (договорів) з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 150000 грн.

біржовий курс цінного папера розраховується не рідше одного разу на місяць.

ідпункт 4.2 пункту 3 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

4.3. Для облігацій місцевих позик:

номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 1000000 грн.;

середньомісячна вартість біржових контрактів (договорів) з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 100000 грн.

біржовий курс цінного папера розраховується не рідше одного разу на місяць.

ідпункт 4.3 пункту 3 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

4.4. Для цінних паперів інститутів спільного інвестування, у тому числі акцій корпоративних інвестиційних фондів:

інститут спільного інвестування існує не менше одного року;

вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу складає не менше 10000000 грн.;

середньомісячна вартість біржових контрактів (договорів) з цінними паперами інституту спільного інвестування протягом останніх 6 місяців складає не менше 50000 грн.

біржовий курс цінного папера розраховується не рідше одного разу на місяць.

ідпункт 4.4 пункту 3 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

4.5. Вимоги, зазначені у абзаці п’ятому підпункту 4.1, абзаці п’ятому підпункту 4.2, абзаці третьому підпункту 4.3 та абзаці четвертому підпункту 4.4 цього пункту, не застосовуються при унесенні до другого рівня лістингу цінних паперів, щодо яких на фондовій біржі було проведене первинне або вторинне розміщення.

5. Унесення та перебування цінних паперів іноземних емітентів у першому рівні лістингу здійснюються при дотриманні умови, визначеної пунктом 2 цього розділу, а також відповідності таким мінімальним вимогам:

наявність документа, який підтверджує, що цінні папери іноземного емітента допущені до обігу на території України;

знаходження цінних паперів іноземного емітента в основному рівні лістингу іноземної фондової біржі, яка входить до переліку, визначеного Комісією;

за кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами іноземного емітента укладалося та виконувалося не менше 100 біржових контрактів (договорів), при цьому середньомісячна вартість біржових контрактів (договорів) з цінними паперами іноземного емітента протягом останніх 6 місяців складає не менше 10000000 грн.

6. Унесення та перебування цінних паперів іноземних емітентів у другому рівні лістингу здійснюються при дотриманні умови, визначеної пунктом 2 цього розділу, а також відповідності таким мінімальним вимогам:

наявність документа, який підтверджує, що цінні папери іноземного емітента допущенні до обігу на території України;

знаходження цінних паперів іноземного емітента в лістингу іноземної фондової біржі.

7. У разі нерозкриття іноземним емітентом інформації на веб-сайті фондової біржі протягом 3 місяців з дня останнього розкриття інформації на фондовій біржі (якщо договором між фондовою біржею та іноземним емітентом передбачено зобов’язання іноземного емітента розкривати інформацію самостійно) фондова біржа здійснює делістинг цінного папера іноземного емітента.

8. Вимоги, зазначені в абзаці восьмому підпункту 3.1 пункту 3 та абзаці п’ятому підпункту 4.1 пункту 4 цього розділу, застосовуються без урахування біржових контрактів (договорів), у яких центральний контрагент виступає як покупець цінних паперів.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 8 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

9. Показники, наведені в абзацах п'ятому та восьмому підпункту 3.1, абзаці п'ятому підпункту 3.2, абзаці третьому підпункту 3.3 та абзаці четвертому підпункту 3.4 пункту 3; в абзацах четвертому та п'ятому підпункту 4.1, абзаці п'ятому підпункту 4.2, абзаці третьому підпункту 4.3 та абзаці четвертому підпункту 4.4 пункту 4 цього розділу, визначаються фондовою біржею без урахування їх значень на інших фондових біржах.

10. Фондова біржа у правилах фондової біржі може встановлювати додаткові вимоги для внесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі.

11. На одній фондовій біржі цінний папір одного випуску одного емітента може перебувати лише в одному рівні лістингу або відноситись до позалістингових цінних паперів.

12. Фондова біржа повідомляє емітента про прийняте рішення щодо лістингу, зміни рівня лістингу та делістингу його цінних паперів не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення та оприлюднює таке рішення на власному веб-сайті.

V. Допуск членів фондової біржі та інших осіб до біржових торгів

1. Уповноваженими представниками членів фондової біржі можуть бути лише фізичні особи, які мають сертифікат фахівця з торгівлі цінними паперами, отриманий у встановленому законодавством порядку.

2. Фондова біржа веде перелік членів фондової біржі, учасників торгів та їх уповноважених представників.

3. Перелік членів фондової біржі оприлюднюється на власному веб-сайті фондової біржі (у цілодобовому режимі) та  повинен передбачати щонайменше такі дані: найменування та код за ЄДРПОУ члена фондової біржі; місцезнаходження, номер телефону, факсу та e-mail члена фондової біржі; номер, дату видачі та строк дії ліцензії торговця цінними паперами; дату набуття статусу члена фондової біржі.

{Пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

4. Перелік уповноважених представників учасників біржових торгів повинен передбачати щонайменше такі дані: прізвище, ім'я, по батькові представника; найменування члена фондової біржі або учасника біржових торгів, якого він представляє; найменування та дату видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові контракти (договори); строк повноважень представника, який не може перевищувати строку дії сертифіката фахівця з торгівлі цінними паперами, отриманого в установленому законодавством порядку.

{Пункт 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

VI. Котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу

1. Фондова біржа повинна затвердити порядок котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів за технологіями проведення торгів, у тому числі із застосуванням електронної системи торгів, порядок визначення біржового курсу.

Біржовий курс цінних паперів, визначений за результатами біржових торгів, підлягає обов'язковому оприлюдненню на власному веб-сайті фондової біржі (у цілодобовому режимі). Біржовий курс цінного папера оприлюднюється із зазначенням дати його визначення. Біржовий курс цінного папера із зазначенням дати його визначення може бути оприлюднений у періодичному друкованому виданні фондової біржі та/або в офіційному друкованому виданні Комісії.

бзац другий пункту 1 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

Фондова біржа надає до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про біржовий курс цінного папера із зазначенням дати його визначення.

ункт 1 розділу VІ доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

Біржовий курс цінного папера визначається у порядку, встановленому Комісією. Біржовий курс цінного папера не визначається при первинному розміщенні цінних паперів, за операціями РЕПО, за контрактами (договорами), укладеними на підставі адресних заявок, за контрактами (договорами), укладеними при проведенні торгів з продажу акцій, що належать державі.

бзац четвертий пункту 1 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

Біржові контракти (договори), які мають ознаки можливого маніпулювання, можуть не використовуватися при розрахунку біржового курсу.

ункт 1 розділу VІ доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

Біржовий курс цінного папера визначається без урахування біржових контрактів (договорів), у яких центральний контрагент виступає як покупець цінного папера.

ункт 1 розділу VІ доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

Якщо фондовою біржею установлюються додаткові вимоги щодо визначення біржового курсу, такі вимоги погоджуються з Комісією.

Біржовий курс іншого, ніж цінний папір, фінансового інструмента може розраховуватись відповідно до правил фондової біржі.

Інформацію про завершення розрахунків за біржовими контрактами (договорами) фондова біржа отримує від особи, що провадить клірингову діяльність відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», та/або Центрального депозитарію цінних паперів, та/або Національного банку України, та/або від учасників біржових торгів про завершення грошових розрахунків за біржовими контрактами (договорами), розрахунки за якими проводяться без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» у випадках, передбачених законодавством.

ункт 1 розділу VІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

2. Біржовий контракт (договір) не може укладатися за заявками, які подає один учасник біржових торгів, за винятком випадків, коли учасник подає заявки на купівлю та продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів в інтересах різних його клієнтів або з метою укладання угоди зі своїм клієнтом.

Біржовий контракт (договір) не може укладатися за заявками, які подають різні учасники біржових торгів в інтересах одного й того самого клієнта.

{Пункт 2 розділу VІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

3. Ліквідність ринку відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до торгівлі на фондовій біржі, може підтримуватися маркет-мейкером.

Порядок отримання учасником біржових торгів та позбавлення учасника біржових торгів статусу маркет-мейкера, зобов'язання, що приймає на себе маркет-мейкер для підтримання ліквідності цінних паперів та інших фінансових інструментів, встановлюються правилами фондової біржі.

VII. Порядок здійснення на фондових біржах операцій РЕПО

1. Операція РЕПО складається з двох взаємопов`язаних частин: перша частина операції РЕПО (купівля/продаж цінних паперів за визначеною ціною в обумовленій кількості на обумовлену дату) та друга частина операції РЕПО (продаж/купівля цінних паперів за обумовленою ціною на обумовлену дату в тій самій кількості, що визначена першою частиною операції РЕПО). За кожною частиною операції РЕПО укладається окремий біржовий контракт (договір).

2. Договір РЕПО складається із двох взаємопов’язаних біржових контрактів (договорів).

Договір РЕПО укладається з додержанням встановлених законодавством вимог до договорів купівлі/продажу цінних паперів та з урахуванням цього Положення і визначає умови здійснення обох частин операції РЕПО.

3. Строк між датами виконання першої та другої частин операції РЕПО (далі - строк РЕПО) не може перевищувати одного року.

4. Операції РЕПО на фондових біржах, що здійснюються відповідно до цього Положення, передбачають перехід права власності на цінні папери з моменту зарахування цінних паперів на рахунок покупця за кожною із частин операції РЕПО.

5. Предметом операції РЕПО на фондових біржах можуть бути цінні папери, які перебувають у біржовому списку. Особливості здійснення операцій РЕПО з державними цінними паперами визначаються законодавством.

Перелік цінних паперів, які можуть бути предметом операції РЕПО на фондовій біржі, встановлюється правилами фондової біржі.

6. Додаткові вимоги до цінних паперів, які можуть бути предметом операції РЕПО на фондовій біржі, визначаються правилами фондової біржі.

7. Облігації можуть бути предметом операції РЕПО, якщо строк їх погашення не настає протягом строку здійснення операції РЕПО.

8. Фондова біржа створює організаційні, технологічні, інформаційні та інші умови для проведення регулярних торгів цінними паперами на умовах їх зворотного продажу (купівлі) за встановленими правилами, забезпечує реєстрацію біржових контрактів (договорів) за першою та другою частинами операцій РЕПО та контролює їх виконання.

Фондова біржа в своїх правилах може встановлювати вимоги щодо умов здійснення розрахунків за другою частиною операції РЕПО достроково, щодо здійснення переоцінки зобов’язань, а також встановлювати обмеження стосовно умов біржових контрактів (договорів), які укладаються з метою виконання зобов’язань за операцією РЕПО.

9. Особливості укладання договорів РЕПО та здійснення операцій РЕПО на фондовій біржі визначаються правилами фондової біржі.

10. Фондова біржа встановлює порядок допуску учасників до біржових торгів цінними паперами на умовах їх зворотного продажу (купівлі).

11. Порядок здійснення операцій РЕПО на фондовій біржі повинен містити щонайменше:

вимоги до заявок РЕПО;

регламент проведення операцій РЕПО;

порядок забезпечення та виконання розрахунків за операціями РЕПО.

12. Укладання біржових контрактів (договорів) за першою та другою частинами операцій РЕПО здійснюється на підставі поданих учасниками біржових торгів заявок (далі - заявка РЕПО).

13. Фондова біржа веде перелік поданих учасниками біржових торгів заявок РЕПО, який повинен містити щонайменше такі дані:

номер заявки РЕПО;

найменування учасника торгів, який оголосив заявку РЕПО;

умови заявки РЕПО;

реквізити цінного папера;

ціну одного цінного папера за першою та другою частинами операції РЕПО;

кількість цінних паперів;

дату виконання другої частини операції РЕПО.

14. У разі досягнення згоди про проведення операції РЕПО між її учасниками укладаються два біржових контракти (договори), основними умовами яких мають бути:

терміни виконання біржових контрактів (договорів);

ціни одного цінного папера за першою та другою частинами операції РЕПО;

інформація про цінні папери, щодо яких укладається договір РЕПО (реквізити цінного папера, кількість цінних паперів, щодо яких укладається договір РЕПО);

врегулювання ризику невиконання договору РЕПО;

зобов'язання продати цінні папери зі зворотною купівлею, що відповідає зобов'язанню купити такі цінні папери зі зворотним продажем.

15. Фондова біржа веде перелік укладених біржових контрактів (договорів) щодо операцій РЕПО, який повинен містити щонайменше такі дані:

номери біржових контрактів (договорів), які укладаються за кожною частиною операції РЕПО;

сторони біржових контрактів (договорів);

дати і час здійснення першої частини операції РЕПО та другої частини операції РЕПО;

реквізити цінного папера, щодо якого здійснюються перша частина операції РЕПО та друга частина операції РЕПО;

кількість цінних паперів, які є предметом операції РЕПО;

ціну цінного папера для першої частини операції РЕПО;

ціну цінного папера для другої частини операції РЕПО.

16. Реквізити цінного папера, щодо якого здійснюються перша та друга частини операції РЕПО згідно з договором РЕПО, повинні збігатися.

17. Біржові контракти (договори), які укладаються за операцією РЕПО, повинні містити щонайменше такі реквізити:

номер біржового контракту (договору);

дату укладання;

сторони біржового контракту (договору);

дату виконання біржового контракту (договору);

суму купівлі/продажу цінних паперів;

реквізити цінного папера;

кількість цінних паперів за операцією РЕПО;

ціну цінних паперів.

{Пункт 18 розділу VII виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

18. Фондова біржа веде перелік виконаних біржових контрактів (договорів) щодо операцій РЕПО, який повинен містити щонайменше такі дані:

номер біржового контракту (договору);

сторони біржового контракту (договору);

дату і час укладання;

дату виконання;

реквізити цінного папера, щодо якого укладено біржовий контракт (договір);

кількість цінних паперів, щодо яких було укладено біржовий контракт (договір);

суму біржового контракту (договору);

ціну цінного папера першої/другої частини операції РЕПО.

19. Фондова біржа інформує Комісію про біржові контракти (договори) за операціями РЕПО відповідно до законодавства.

VIII. Розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення

1. Фондова біржа у день проведення біржових торгів зобов'язана оприлюднювати та надавати Комісії інформацію, передбачену законом та/або нормативно-правовими актами Комісії, у тому числі:

бзац перший пункту 1 розділу VІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення контрактів (договорів) купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на фондовій біржі;

бзац другий пункту 1 розділу VІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу/делістингу;

бзац третій пункту 1 розділу VІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, їх загальну вартість згідно з укладеними контрактами (договорами), біржовий курс цінних паперів щодо кожного цінного папера, що перебуває в обігу на фондовій біржі) за період, установлений Комісією.

бзац четвертий пункту 1 розділу VІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

Крім того, фондова біржа оприлюднює таку інформацію:

бзац шостий пункту 1 розділу VІІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

перелік учасників біржових торгів, до яких застосовані санкції щодо невиконання правил фондової біржі, із зазначенням порушень;

інформацію щодо відсутності розрахунків та/або проведення розрахунків з порушенням встановленого біржовим контрактом (договором) строку їх виконання за наслідками укладених на фондовій біржі біржових контрактів (договорів) та/або розірвання раніше укладених на біржі біржових контрактів (договорів) учасниками біржових торгів.

2. Фондова біржа зобов'язана надавати до Комісії інформацію, зазначену в абзацах другому - четвертому пункту 1 цього розділу, у період та формі, встановлених Комісією.

3. Фондова біржа може оприлюднювати додаткову інформацію, що стосується результатів торгів та показників, які характеризують кон'юнктуру ринку.

4. Оприлюднення інформації, яка зазначена в пункті 1 цього розділу, обов'язково здійснюється на власному веб-сайті фондової біржі (у цілодобовому режимі), а також інформація може бути оприлюднена в періодичному друкованому виданні фондової біржі та/або офіційному друкованому виданні Комісії.

Інформація про ціни (біржовий курс, останню поточну ціну цінного папера або результати котирування) цінних паперів розміщується на власному веб-сайті фондової біржі та подається до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, а також може публікуватись у засобах масової інформації (зокрема електронних) та бути надана фондовою біржею будь-якій заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з такими цінними паперами.

ункт 4 розділу VІІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

5. Оприлюднена інформація про біржовий курс та результати котирування цінних паперів повинна містити щонайменше:

біржовий курс, визначений у порядку, встановленому Комісією;

{Абзац другий пункту 5 розділу VІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

ціну відкриття;

ціну закриття;

обсяг укладених біржових контрактів (договорів);

{Абзац п’ятий пункту 5 розділу VІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

інформацію про невиконані та/або анульовані біржові контракти (договори), а також інформацію про внесені зміни до біржових контрактів (договорів);

{Абзац сьомий пункту 5 розділу VІІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

ціну та обсяг кращої (найменшої) заявки на продаж та кращої (найбільшої) заявки на купівлю.

6. Фондові біржі здійснюють взаємний обмін інформацією щодо:

унесення та перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку (найменування емітента, вид цінних паперів та інших фінансових інструментів, кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, номінальна вартість, дата останніх торгів за даним цінним папером та іншим фінансовим інструментом, ціна закриття за даним цінним папером та іншим фінансовим інструментом за результатами останньої торговельної сесії);

{Абзац другий пункту 6 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

рівня лістингу цінних паперів конкретних емітентів чи перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку без унесення до біржового реєстру;

емітентів цінних паперів та інших фінансових інструментів, які перебувають у біржовому списку (найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

біржового курсу цінних паперів та інших фінансових інструментів;

розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів;

лотів цінних паперів та інших фінансових інструментів.

7. Фондові біржі здійснюють інформаційну взаємодію у зручній для них формі (письмовій, електронній, шляхом розміщення інформації на веб-сайті фондової біржі).

8. Обмін інформацією між фондовими біржами здійснюється щодня.

{Пункт 8 розділу VIII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

9. Фондова біржа зобов'язана зберігати паперові та/або в електронному вигляді документи щодо поданих заявок, укладених та виконаних біржових контрактів (договорів) не менше п'яти років.

10. Для забезпечення виконання функцій державного представника фондова біржа повинна забезпечити за допомогою відповідних технічних засобів у режимі реального часу доступ до інформації про хід біржових торгів.

11. Фондова біржа повинна не пізніше наступного робочого дня листом повідомити Комісію про операції з цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами, які здійснюються на такій фондовій біржі, у разі, якщо існує підозра в тому, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація.

IX. Розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством

1. Фондова біржа повинна забезпечити безперервний контроль за: цінами на цінні папери та інші фінансові інструменти, організацією та проведенням біржових торгів, дотриманням вимог лістингу та делістингу цінних паперів; допуском членів фондової біржі та інших осіб до біржових торгів; оприлюдненням біржового курсу цінних паперів та котируванням цінних паперів та інших фінансових інструментів; розкриттям інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюдненням; дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі.

Фондова біржа повинна запобігати укладанню нестандартних біржових контрактів (договорів).

2. Порядок розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, має визначати:

порядок створення та функціонування відповідного органу фондової біржі, який уповноважений вирішувати спори;

порядок розгляду спорів.

3. Фондова біржа забезпечує контроль за дотриманням членами фондової біржі, учасниками біржових торгів та емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру, правил фондової біржі.

4. Фондова біржа у разі порушення правил фондової біржі вживає заходів щодо усунення порушень, застосовує санкції до порушників. Фондова біржа протягом п'яти робочих днів повідомляє Комісію про виявлені порушення та застосовані санкції.

X. Накладення санкцій за порушення правил фондової біржі та контроль за функціонуванням фондових бірж

1. Порядок накладення санкцій за порушення правил фондової біржі членами фондової біржі та іншими особами, які відповідно до законодавства мають право брати участь у торгах, повинен містити:

порядок створення та повноваження відповідного органу фондової біржі, уповноваженого накладати санкції;

види санкцій за порушення правил фондової біржі;

порядок та підстави накладення санкцій;

вимоги до поширення інформації щодо застосованих санкцій;

порядок оскарження накладених санкцій.

2. Комісія здійснює регулювання та контроль за діяльністю фондових бірж у порядку, установленому законодавством України.

{Розділ XI виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492  від 04.11.2014}

Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними паперами
та фондових бірж
О. Науменко{Додаток до Положення виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}вгору