Документ z2078-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2012  № 1220


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2012 р.
№ 2078/22390

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57

Відповідно до статей 2 та 44 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446, з метою приведення у відповідність із чинним законодавством НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форм кошторису, штатного розпису, типового штатного розпису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду кошторису, лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного плану використання бюджетних коштів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за № 86/6374, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 року № 386), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за № 86/6374, що додаються.

3. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)


Затверджений у сумі ___________
_________________________ грн.
       (сума словами і цифрами)

_____________________________
                      (посада)

_____________________________
      (підпис)             (ініціали і прізвище)

______________________
        (число, місяць, рік)            М. П.

КОШТОРИС
на ____ рік

________________________________________________________________________________ ______________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________________________________________________ ______________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

х

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

х

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством

25010000

х

(розписати за підгрупами)

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

(розписати за підгрупами)

інші надходження, у т.ч.

х

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)


х

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

х

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

х

х

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

Поточні видатки

2000

Оплата праці

2110

Заробітна плата

2111

Грошове утримання військовослужбовців

2112

Нарахування на оплату праці

2120

Використання товарів і послуг

2200

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

Продукти харчування

2230

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

Видатки на відрядження

2250

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

Оплата теплопостачання

2271

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

Оплата електроенергії

2273

Оплата природного газу

2274

Оплата інших енергоносіїв

2275

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420
Поточні трансферти

2600

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630
Соціальне забезпечення

2700

Виплата пенсій і допомоги

2710

Стипендії

2720

Інші виплати населенню

2730

Інші поточні видатки

2800
Капітальні видатки

3000

Придбання основного капіталу

3100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

Капітальне будівництво (придбання)

3120

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

Капітальний ремонт

3130

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

Реконструкція та реставрація

3140

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

Створення державних запасів і резервів

3150

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

Капітальні трансферти

3200

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230
Капітальні трансферти населенню

3240

Надання внутрішніх кредитів

4110

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112
Надання інших внутрішніх кредитів

4113
Надання зовнішніх кредитів

4210
Нерозподілені видатки

9000
__________
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

_________________
(число, місяць, рік)


М. П.**

__________
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)


Затверджую штат у кількості _____
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
______________________ гривень
_____________________________
                      (посада)

_____________________________
   (підпис керівника)     (ініціали і прізвище)

__________________
      (число, місяць, рік)                        М. П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС
на _____ рік

_____________________________________________________
(назва установи)

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

х

 

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

М.П.

__________
Примітка.


Складається органами державного управління та місцевого самоврядування.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)


Затверджений у сумі ___________
_________________________ грн.
       (сума словами і цифрами)

_____________________________
                      (посада)

_____________________________
      (підпис)             (ініціали і прізвище)

______________________
        (число, місяць, рік)            М. П.

ПЛАН
асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
на ____ рік

________________________________________________________________________________ ______________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________________________________________________ ______________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____________________).

(грн.)

Найменування

КЕКВ

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Оплата праці

2110


Нарахування на оплату праці

2120


Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220


Продукти харчування

2230


Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270


Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281


Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282


Соціальне забезпечення

2700


Інші видатки

5000*


УСЬОГОКерівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

М.П.**

__________
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)


Затверджений у сумі ___________
_________________________ грн.
       (сума словами і цифрами)

_____________________________
                      (посада)

_____________________________
      (підпис)             (ініціали і прізвище)

______________________
        (число, місяць, рік)            М. П.

Погоджено**

________________________________
                        (посада)

________________________________
     (підпис)                 (ініціали і прізвище)

__________________
    (число, місяць, рік)                  М. П.


ПЛАН
використання бюджетних коштів
на _________ рік

________________________________________________________________________________ ______________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________________________________________________ ______________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____________________,
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету ________________.

(грн.)

№ з/п

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

1

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
1.1

Поточні видатки
1.2

Капітальні видатки
1.3

Надання внутрішніх кредитів
1.4

Надання зовнішніх кредитів
*

Керівник**

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                  _________________
М.П.***          (число, місяць, рік)


__________
* Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.
** План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на ____ рік

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).

(тис.грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

 

 

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

 

х

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

х

 

 

 

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші надходження, у т.ч.

 

х

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)


х

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

х

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

Поточні видатки

2000
Оплата праці

2110
Заробітна плата

2111
Грошове утримання військовослужбовців

2112
Нарахування на оплату праці

2120
Використання товарів і послуг

2200
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210
Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220
Продукти харчування

2230
Оплата послуг (крім комунальних)

2240
Видатки на відрядження

2250
Видатки та заходи спеціального призначення

2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270
Оплата теплопостачання

2271
Оплата водопостачання і водовідведення

2272
Оплата електроенергії

2273
Оплата природного газу

2274
Оплата інших енергоносіїв

2275
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282
Обслуговування боргових зобов'язань

2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420
Поточні трансферти

2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630
Соціальне забезпечення

2700
Виплата пенсій і допомоги

2710
Стипендії

2720
Інші виплати населенню

2730
Інші поточні видатки

2800
Капітальні видатки

3000
Придбання основного капіталу

3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110
Капітальне будівництво (придбання)

3120
Капітальне будівництво (придбання) житла

3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122
Капітальний ремонт

3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131
Капітальний ремонт інших об'єктів

3132
Реконструкція та реставрація

3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143
Створення державних запасів і резервів

3150
Придбання землі і нематеріальних активів

3160
Капітальні трансферти

3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230
Капітальні трансферти населенню

3240
Надання внутрішніх кредитів

4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112
Надання інших внутрішніх кредитів

4113
Надання зовнішніх кредитів

4210
Нерозподілені видатки

9000
__________
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                  _________________
М.П.             (число, місяць, рік)


Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
на _________ рік

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____________________).

(тис. грн.)

Найменування

КЕКВ

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Оплата праці

2110

Нарахування на оплату праці

2120

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

Продукти харчування

2230

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

Соціальне забезпечення

2700

Інші видатки

5000 *

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

__________
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
спеціального фонду кошторису
на ____ рік

________________________________________________________________________________ ______________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________________________________________________ ______________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).

(грн.)

Найменування

Код

Разом, спеціальний фонд

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ*

Інші надходження

назва інших надходжень за видами

разом

у т.ч. за підгрупами

разом

у т.ч. за підгрупами

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х


Надходження коштів до спеціального фонду бюджету

х


ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х


Поточні видатки

2000


Оплата праці

2110


Заробітна плата

2111


Грошове утримання військовослужбовців

2112


Нарахування на оплату праці

2120


Використання товарів і послуг

2200


Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210


Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220


Продукти харчування

2230


Оплата послуг (крім комунальних)

2240


Видатки на відрядження

2250


Видатки та заходи спеціального призначення

2260


Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270


Оплата теплопостачання

2271


Оплата водопостачання і водовідведення

2272


Оплата електроенергії

2273


Оплата природного газу

2274


Оплата інших енергоносіїв

2275


Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280


Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281


Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282


Обслуговування боргових зобов'язань

2400


Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

Поточні трансферти

2600


Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610


Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620


Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

Соціальне забезпечення

2700


Виплата пенсій і допомоги

2710


Стипендії

2720


Інші виплати населенню

2730


Інші поточні видатки

2800


Капітальні видатки

3000


Придбання основного капіталу

3100


Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110


Капітальне будівництво (придбання)

3120


Капітальне будівництво (придбання) житла

3121


Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122


Капітальний ремонт

3130


Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131


Капітальний ремонт інших об'єктів

3132


Реконструкція та реставрація

3140


Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141


Реконструкція та реставрація інших об'єктів

2142


Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143


Створення державних запасів і резервів

3150


Придбання землі і нематеріальних активів

3160


Капітальні трансферти

3200


Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210


Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220


Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230


Капітальні трансферти населенню

3240


Надання внутрішніх кредитів

4110


Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111


Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112


Надання інших внутрішніх кредитів

4113

Надання зовнішніх кредитів

4210

Нерозподілені видатки

9000

__________
*Плануються за наявності підстави.

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

             _________________
М.П.           (число, місяць, рік)


Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

ЛІМІТНА ДОВІДКА
про бюджетні асигнування та кредитування
на _______ рік

Видана ________________________________________________________________________________ ________________
                                                                                    (назва установи, яка видала лімітну довідку)

________________________________________________________________________________ _______________________
                                                                                  (назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава: ________________________________________________________________________________ ______________
1) З _________________________________________________________________ __________________________бюджету
за ________________________________________________________________________________ ____________________
                            (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету /
                                   тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

виділено ________________________________________________________________________________ _, у тому числі на:

Назва видатків за економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

видатки споживання - разом, з них:

 

 

 

оплата праці

 

 

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

видатки розвитку

 

 

 

повернення кредитів до бюджету

 

 

 

надання кредитів із бюджету

 

 

 

усього

 

 

 

2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі*:

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

4) Проекти кошторису, плану асигнувань загального фонду, плану надання кредитів загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на ____ рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до _____________________________________. (число, місяць, рік)

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

                  _________________
М.П.                 (число, місяць, рік)


__________
* Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)


Затверджений у сумі ___________
_________________________ грн.
       (сума словами і цифрами)

_____________________________
                      (посада)

_____________________________
      (підпис)             (ініціали і прізвище)

______________________
        (число, місяць, рік)            М.П.

ПЛАН
надання кредитів із загального фонду бюджету
на ____ рік

________________________________________________________________________________ ______________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________________________________________________ ______________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).

(грн.)

Найменування

ККК

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

УСЬОГО

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                     _________________
М.П.*                  (число, місяць, рік)


__________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)


Затверджений у сумі ___________
_________________________ грн.
       (сума словами і цифрами)

_____________________________
                      (посада)

_____________________________
      (підпис)             (ініціали і прізвище)

______________________
        (число, місяць, рік)            М.П.

ПЛАН
спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на ____ рік

Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ____________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).

(грн.)

Найменування

Код

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усьогоу тому числі:доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджет за типом боргового зобов'язання)повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування та кодами класифікації кредитування бюджету)ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усьогоу тому числі:видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                  _________________
М.П.                  (число, місяць, рік)


Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
надання кредитів із загального фонду бюджету
на ____ рік

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).

(тис.грн.)

Найменування

ККК

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

УСЬОГО

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                 _________________
М.П.                 (число, місяць, рік)


Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на ____ рік

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).

(тис.грн.)

Найменування

Код

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього

у тому числі:

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування та кодами класифікації кредитування бюджету)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

у тому числі:

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                _________________
М.П.               (число, місяць, рік)


Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)


Затверджений у сумі ___________
_________________________ грн.
       (сума словами і цифрами)

_____________________________
                      (посада)

_____________________________
      (підпис)             (ініціали і прізвище)

______________________
        (число, місяць, рік)            М.П.

ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН
використання бюджетних коштів
на _______ рік

________________________________________________________________________________ ______________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________________________________________________ ______________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____________________,
назва фонду бюджету ______________________________________________________________________,
код економічної класифікації видатків бюджету _________________________________________________.

(грн.)

Показники

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Оплата праці


Нарахування на оплату праці


Медикаменти та перев'язувальні матеріали


Продукти харчування


Оплата комунальних послуг та енергоносіїв


Соціальне забезпечення


Інші видатки


УСЬОГО


Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                  _________________
М.П.*               (число, місяць, рік)


__________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

ЗВЕДЕНИЙ ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН
використання бюджетних коштів
на ____________ рік

________________________________________________________________________________ ______________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________________________________________________ ______________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________),
назва фонду бюджету ______________________________________________________________________,
код економічної класифікації видатків бюджету _________________________________________________.

(тис.грн.)

Показники

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Оплата праці

Нарахування на оплату праці

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Продукти харчування

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Соціальне забезпечення


Інші видатки

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                 _________________
М.П.                (число, місяць, рік)


Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
використання бюджетних коштів
на __________ рік

________________________________________________________________________________ ______________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________________________________________________ ______________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________),
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету_________________.

(грн.)

№ з/п

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

1

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

1.1

Поточні видатки

1.2

Капітальні видатки

1.3

Надання внутрішніх кредитів

1.4

Надання зовнішніх кредитів

*

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                _________________
М.П.               (число, місяць, рік)


__________
* Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
26.11.2012 № 1220


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2012 р.
№ 2078/22390

ЗМІНИ
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

1. У главі 1:

1.1. В абзаці четвертому пункту 1.2 слова «загального і спеціального фондів державного бюджету» виключити.

1.2. Абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

«Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".».

1.3. В абзаці другому пункту 1.7 слова та цифри  «детальні розрахунки за КЕКВК 1160» замінити словами та цифрами «детальні розрахунки за КЕКВК 2270».

2. У главі 2:

2.1. У пункті 2.2 слова «складається Департаментом доходів Мінфіну» замінити словами «складається структурним підрозділом Міністерства фінансів України (далі - Мінфін), який відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечує реалізацію бюджетної політики в частині планування дохідної частини бюджету,».

2.2. У пункті 2.3 слова «Департаментом державного боргу за участю Департаменту фінансів підприємств державного сектору економіки, майнових відносин та підприємництва Мінфіну та» замінити словами «структурними підрозділами Мінфіну, які відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечують реалізацію бюджетної політики в частині надходжень та витрат бюджету, пов’язаних із зміною обсягу боргу, та надходжень від приватизації державного майна,».

2.3. Абзац третій пункту 2.5 після слів «а для вищих навчальних закладів та наукових установ» доповнити словами «, закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу відповідно до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (далі - заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу)».

2.4. У пункті 2.6 слова «Один примірник оригіналу» замінити словом «Оригінал»; слова «другий примірник оригіналу залишається в Департаменті державного бюджету Мінфіну,» виключити.

2.5. Пункт 2.8 доповнити словами «, а також закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу.».

3. У главі 3:

3.1. Абзац п’ятий пункту 3.1 викласти у такій редакції:

«прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;».

3.2. Пункт 3.2 після слів «(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)» доповнити словами та цифрами «за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до цієї Інструкції».

3.3. У пункті 3.3 слова та цифри «додатками 1, 2, 3» замінити словами та цифрами «додатками 1, 2, 3, 15».

3.4. В абзаці сьомому пункту 3.5 слова та цифри «абзацами 3 та 7» замінити словами «абзацами третім та дев’ятим».

3.5. У пункті 3.6:

у першому реченні абзацу першого слово «три» замінити словом «дві»;

в абзаці другому слова «та копіями» виключити.

3.6. Абзац третій пункту 3.7 викласти в такій редакції:

«затверджуються Міністром, першим заступником Міністра або заступником Міністра;».

3.7. У пункті 3.8:

абзац перший після слів «а для наукових установ та вищих навчальних закладів» доповнити словами «, закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу»;

абзац другий після слів «наукові установи і навчальні заклади» доповнити словами «, а також заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу»;

абзац третій після слів «наукові установи та вищі навчальні заклади» доповнити словами «, а також заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу».

3.8. У пункті 3.9:

у першому реченні абзацу другого слово і цифру «(додаток 7)» виключити; після слів «на підставі довідки про підтвердження надходжень» доповнити словами і цифрою «до спеціального фонду Державного бюджету України (додаток 7), а саме»;

сьоме речення абзацу другого після слів «вищі навчальні заклади та наукові установи» доповнити словами «, заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу»;

в абзаці третьому слова «на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби» замінити словами «до спеціального фонду Державного бюджету України».

4. У пункті 4.2 глави 4 слова «Департамент доходів Мінфіну, Департамент державного боргу разом із Департаментом фінансів підприємств державного сектору економіки, майнових відносин та підприємництва Мінфіну» замінити словами «Структурні підрозділи Мінфіну відповідно до закріплених функцій і процедур».

5. У главі 5:

5.1. У пункті 5.3 слова «звірку розпису за загальним фондом державного бюджету за звітний період, уточненого з урахуванням унесених змін» замінити словами «звірку розпису державного бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді».

5.2. Пункт 5.4 після слів «наукові установи та вищі навчальні заклади,» доповнити словами «заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу,».

6. Додатки 1-10 до Інструкції викласти в новій редакції, що додаються.

7. Доповнити Інструкцію новими додатками 11-15, що додаються.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
Додаток 1
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________________________
      (підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до річного розпису бюджету
на ____ рік

Номер ____________
Дата _____________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).
Відділ-виконавець _________________________________________________________________________
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(тис.грн.)

Код

Найменування

Сума змін (+, -)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

у тому числі:

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)*

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

ВИТРАТИ - усього

у тому числі:


видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)**
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

Директор Департаменту державного бюджету

Директор відповідного структурного підрозділу

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)

__________
* До надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 604100.
** До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 602200, 604200.Додаток 2
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________________________
      (підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
на ________ рік

Номер __________________
Дата ___________________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).
Відділ-виконавець _________________________________________________________________________
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(тис.грн.)

КЕКВ

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2110

Оплата праці


2120

Нарахування на оплату праці


2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали


2230

Продукти харчування


2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв


2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм


2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку


2700

Соціальне забезпечення


5000*

Інші видаткиУСЬОГО


Директор Департаменту державного бюджету

Директор відповідного структурного підрозділу

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)

__________
* Технічний код, який включає всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.Додаток 3
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________________________
      (підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису надання кредитів із загального фонду бюджету
на ____ рік

Дата ______________
Номер ____________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).
Відділ-виконавець _________________________________________________________________________
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(тис.грн.)

ККК

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

УСЬОГО


Директор Департаменту державного бюджету

Директор відповідного структурного підрозділу

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)
Додаток 4
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________________________
      (підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису доходів загального фонду бюджету
на ____ рік

Номер ____________
Дата ______________

Відділ-виконавець _________________________________________________________________________
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(тис.грн.)

ККД

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

УСЬОГО

Директор Департаменту державного бюджету

Директор відповідного структурного підрозділу

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)
Додаток 5
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________________________
      (підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету
на ____ рік

Номер ____________
Дата ______________

Відділ-виконавець _________________________________________________________________________
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(тис.грн.)

ККФ

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

УСЬОГО

Директор Департаменту державного бюджету

Директор відповідного структурного підрозділу

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)
Додаток 6
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________________________
      (підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на ____ рік

Дата ______________
Номер _____________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).
Відділ-виконавець _________________________________________________________________________
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(тис.грн.)

Код

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень


ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усьогоу тому числі:доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)*повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)ВИТРАТИ - усьогоу тому числі:видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)**надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)


Директор Департаменту державного бюджету

Директор відповідного структурного підрозділу

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)

__________
* До інших надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 604100.
** До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 602200, 604200.Додаток 7
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)

ДОВІДКА
про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України,
станом на "___" _____________ 20___ року

КВК ________________________________________________________________________
        (код відомчої класифікації)

КПКВК _____________________________________________________________________
             (код програмної класифікації видатків та кредитування)

(грн.)

Код

Найменування

Сума

Залишки коштів на початок року (01.01.20___)

Усього

Керівник органу Державної казначейської служби України/ начальник Управління бухгалтерського обліку операцій державного бюджету Державної казначейської служби України

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали і прізвище)

М.П
______________________
       (число, місяць, рік)Додаток 8
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)

РЕЄСТР
довідок про зміни до розпису Державного бюджету України
"___" ____________ 20___ р.

№ з/п

Номер довідки

Дата


Довідки про внесення змін до річного розпису бюджету
Довідки про внесення змін до помісячного розпису бюджету


Передав

____________________________________
(підпис)                    (ініціали і прізвище)

Отримав

____________________________________
(підпис)                    (ініціали і прізвище)
Додаток 9
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________________________
      (підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

Погоджено**

________________________________
                        (посада)

________________________________
     (підпис)                 (ініціали і прізвище)

.                     _____________________
М.П                      (число, місяць, рік)


ДОВІДКА
про зміни до плану використання бюджетних коштів
на _____ рік

Номер_________________
Дата___________________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача, найменування міста, району, області
________________________________________________________________________________ ________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____________________,
підстава ________________________________________________________________________________ _.

№ з/п

Показники

Сума змін (+,-), грн.

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

1

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

1.1

Поточні видатки

1.2

Капітальні видатки

1.3

Надання внутрішніх кредитів

1.4

Надання зовнішніх кредитів

*

Керівник**

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                 _________________
М.П.***                  (число, місяць, рік)


__________
*Форма довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.
** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.Додаток 10
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1220)


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________________________
      (підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів
на _______ рік

Номер________________
Дата_________________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, найменування міста, району, області
________________________________________________________________________________ ________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____________________,
назва фонду бюджету ______________________________________________________________________,
підстава ________________________________________________________________________________ _.

(грн.)

Показники

Сума змін (+,-)

у тому числі за місяцями:

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Оплата праці


Нарахування на оплату праці


Медикаменти та перев'язувальні матеріали


Продукти харчування


Оплата комунальних послуг та енергоносіїв


Соціальне забезпечення


Інші видатки


УСЬОГО


Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                 _________________
М.П.**                   (число, місяць, рік)


__________
* Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________________________
      (підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до кошторису
на ____ рік

Номер _____________
Дата ______________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ____________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(грн.)

Код**

Найменування

Сума змін (+, -)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

у тому числі:

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

у тому числі:

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
      (підпис)          (ініціали і прізвище)

_____________________________
      (підпис)          (ініціали і прізвище)

                 _________________
М.П.*                      (число, місяць, рік)


__________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.Додаток 12
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________________________
      (підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
на ________ рік

Номер __________________
Дата ___________________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ____________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(грн.)

КЕКВ

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2110

Оплата праці


2120

Нарахування на оплату праці


2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали


2230

Продукти харчування


2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв


2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм


2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку


2700

Соціальне забезпечення


5000*

Інші видаткиУСЬОГО


Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
      (підпис)          (ініціали і прізвище)

_____________________________
      (підпис)          (ініціали і прізвище)

М.П.**


__________
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.Додаток 13
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________________________
      (підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до плану надання кредитів із загального фонду бюджету
на ____ рік

Дата ______________
Номер ____________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ____________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(грн.)

ККК

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

УСЬОГО


Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
      (підпис)          (ініціали і прізвище)

_____________________________
      (підпис)          (ініціали і прізвище)

М.П.*


__________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.Додаток 14
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________________________
      (підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на ____ рік

Дата ______________
Номер _____________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ____________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(грн.)

Код

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень


ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усьогоу тому числі:доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усьогоу тому числі:видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)


Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
      (підпис)          (ініціали і прізвище)

_____________________________
      (підпис)          (ініціали і прізвище)

М.П.*


__________
*Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.Додаток 15
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
                            (посада)

______________________________
      (підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду бюджету
на ____ рік

Дата ______________
Номер ____________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________).
Відділ-виконавець _________________________________________________________________________
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(тис.грн.)

ККК

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

УСЬОГО


Директор Департаменту державного бюджету

Директор відповідного структурного підрозділу

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)

___________________________________
(підпис)                  (ініціали і прізвище)вгору