Документ z2007-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2014, підстава - z2212-13

На виконання статей 8 та 12 Закону України "Про захист персональних даних" та статті 17 розділу I, статей 63 та 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України повідомляємо Вам про права та обов'язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею (стаття 32 Конституції України).

Платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами (стаття 17 розділу I Податкового кодексу України).

Усі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (стаття 63 глави 6 розділу II Податкового кодексу України).

Центральний орган державної податкової служби формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків. Про проведення державної реєстрації фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган державної податкової служби інформує орган державної податкової служби: за місцем обліку фізичної особи; за місцем проживання фізичної особи; за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування фізичної особи (стаття 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України).

Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби (стаття 63 глави 6 розділу II Податкового кодексу України).

Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (стаття 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України).Додаток 2
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків


Форма № 1ДР
(Лицьовий бік)

ОБЛІКОВА КАРТКА
фізичної особи - платника податків

№ з/п

Реквізит

Інформація

1

Прізвище


2

Ім'я


3

По батькові


4

Стать5

Дата народження

Число
6

Місяць7

Рік


8

Місце народження

Країна


9

Область


10

Район


11

Населений пункт


12

Місце проживання

Поштовий індекс13

Країна


14

Область


15

Район


16

Населений пункт


17

Вулиця


18

Номер будинку

/


19

Корпус


20

Квартира


21

Для іноземців

Громадянство


22

Податковий номер у країні громадянства (за наявності)


23

Місце роботи

Податковий номер або серія та номер паспорта
24

Найменування або прізвище, ім’я, по батькові


25

Телефон

Робочий
26

Домашній
27

Паспортний документ фізичної особи (свідоцтво про народження дитини)

Назва документа


28

Серія і номер


29

Дата видачі
30

Ким видано


31

Дата заповнення
Інформація щодо законного представника чи уповноваженої особи (якщо Облікова картка подається такою особою):

Реєстраційні дані законного представника чи уповноваженої особи

Прізвище


Ім'я


По батькові


Паспортний документ законного представника чи уповноваженої особи

Назва документа


Серія і номер


Дата видачі
Ким видано


Службові позначки:

Прізвище, ініціали та підпис посадової особи органу державної податкової служби, яка прийняла Облікову картку


Інформація, наведена в Обліковій картці, є повною і достовірною,
з положеннями статей 17, 63 та 70 Податкового кодексу України,
статті 8 Закону України "Про захист персональних даних"
ознайомлений
_________________
(підпис фізичної особи)


(Зворотний бік)

Пам'ятка
для заповнення облікової картки
фізичної особи - платника податків

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не користуйтесь олівцем або фломастером.

Заповнюйте картку українською мовою.

За відсутності інформації рядки залишити вільними.

Прізвище, ім'я, по батькові (рядки 1-3) записуйте згідно з даними паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження) без скорочення.

Стать (рядок 4) позначайте літерою "Ч" для чоловіків, літерою "Ж" для жінок.

Дату народження (рядки 5-7) записуйте згідно з даними паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження), число і рік - цифрами, місяць - словом, наприклад, 04 січня 1968 року записуйте так: число - 04, місяць - січень, рік - 1968.

Місце народження (рядки 8-11) записуйте згідно з даними паспортного документа (для дитини - згідно з даними свідоцтва про народження).

Місце проживання (рядки 12-20) записуйте згідно з даними паспортного документа без скорочення.

Якщо в адресних даних є інформація про район міста, наприклад, Приморський район міста Одеси, то вкажіть його в графі "Район" (рядок 15).

Додаток до номера будинку у вигляді літери записуйте без розділових знаків (наприклад, 154А), додаток до номера будинку у вигляді цифр записуйте через знак "/" (наприклад, 15/7).

Громадянство (рядок 21) та податковий номер, що використовується в країні громадянства (рядок 22), заповнюється тільки іноземними громадянами.

Місце роботи (рядки 23, 24) записуйте за основним місцем роботи. У рядку 23 вкажіть податковий номер юридичної особи або фізичної особи - підприємця або серію та номер паспорта фізичної особи - підприємця (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера Облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). У рядку 24 вкажіть найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця (згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Запишіть робочий і домашній телефони (рядки 25, 26).

Вкажіть дані паспортного документа або свідоцтва про народження дитини (рядки 27-30).

Поставте дату заповнення Облікової картки (рядок 31).

Якщо Облікову картку фізичної особи подає законний представник чи уповноважена особа, вкажіть реєстраційні дані та дані паспортного документа такої особи.

Після заповнення Облікової картки та ознайомлення з інформацією про права та обов'язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі поставте свій підпис.

Заповнену Облікову картку передайте особисто або через законного представника чи уповноважену особу до відповідного органу державної податкової служби.

Службові позначки вносяться посадовою особою органу державної податкової служби.Додаток 3
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків

КАРТКА
платника податків

_____________________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження ________________________
                                                      (число, місяць, рік)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків XXXXXXXXXX

Дата реєстрації у Державному реєстрі _________________________
                                                                                                      (число, місяць, рік)

Орган державної податкової служби, що видав картку:
____________________________________________________________________________
                                                              (найменування органу державної податкової служби)

М.П.

________
(підпис)

________________________________
(прізвище та ініціали посадової особи
органу державної податкової служби,
яка видала картку)________________________________
(номер бланка картки, дата видачі)
Додаток 4
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків

ФОРМА ДАНИХ
про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вноситься до паспорта громадянина України

Розмір 70 х 40 міліметрівДодаток 5
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків

ДОВІДКА
про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків

____________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження ________________________
                                                        (число, місяць, рік)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків XXXXXXXXXX

змінено на реєстраційний номер облікової картки платника податків
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків XXXXXXXXXX.

Орган державної податкової служби, що видав довідку:
____________________________________________________________________________
                                                            (найменування органу державної податкової служби)

М.П.

________
(підпис)

________________________________
(прізвище та ініціали посадової особи
органу державної податкової служби,
яка видала картку)________________________________
(номер бланка картки, дата видачі)
Додаток 6
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків

ЖУРНАЛ
видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

№ з/п

Дата видачі документа про реєстрацію

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала картку

Документ, що посвідчує особу, його номер, серія

Підпис особи, яка отримала картку

Прізвище, ім'я, по батькові законного представника чи уповноваженої особи

Документ, що посвідчує законного представника чи уповноважену особу, його номер, серія

Прізвище та ініціали особи, яка видала картку

Підпис особи, яка видала картку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

__________
Примітка.


Графи 7-8 заповнюються, якщо картку видано законному представнику чи уповноваженій особі або одному із батьків неповнолітньої особи (усиновителю, опікуну, піклувальнику).
Додаток 7
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків

ЖУРНАЛ
видачі довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податку

№ з/п

Дата видачі довідки

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала довідку

Документ, що посвідчує особу, його номер, серія

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, що змінився

Діючий реєстраційний номер облікової картки платника податків

Підпис особи, яка отримала довідку

Прізвище та ініціали особи, яка видала довідку

Підпис особи, яка видала довідку

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Додаток 8
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків


(Форма № 1П)
(Лицьовий бік)вгору