Документ z2005-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.10.2017, підстава - z1098-17


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
01.11.2013  № 1541
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
від 11.12.2015 № 1272)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2013 р.
за № 2005/24537

ПОРЯДОК
видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 1272 від 11.12.2015
№ 1167 від 11.08.2017}

{У тексті Порядку слова "факультети (відділення)" в усіх відмінках замінено словами "факультети, відділення (підрозділи)" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

1. Цей Порядок визначає механізм видачі навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності запрошень на навчання (стажування) в Україні іноземцям та особам без громадянства (далі - іноземці).

2. Запрошення на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі - запрошення), що додається видаються навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які надають освітні послуги іноземцям на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності, отриманої в установленому порядку.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

Запрошення видаються іноземцям, щодо яких навчальним закладом надається згода на прийом для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, на підготовчому факультеті, відділенні (підрозділі), навчання за програмами академічної мобільності або з вивчення державної мови та/або мови навчання.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

3. Навчальні заклади видають запрошення на навчання:

іноземцям, які запрошуються на навчання за програмами тривалістю 90 днів і більше, відповідно до зразка, затвердженого підпунктом 3 пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року  № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада  2013 року за № 2004/24536;

іноземцям, які запрошуються на навчання за короткостроковими програмами тривалістю до 90 днів, а також іноземцям - студентам заочної форми навчання для участі у настановчих/ заліково-екзаменаційних сесіях - на бланку навчального закладу.

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

4. Замовлення бланків запрошень здійснюється державним підприємством "Український державний центр міжнародної освіти", уповноваженим МОН (далі - уповноважене державне підприємство) на ведення реєстрації запрошень на навчання.

5. Вивчення відповідності документів іноземця встановленим навчальним закладом вимогам щодо прийому на навчання за обраною ним освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою здійснюється відбірковою комісією навчального закладу, яка надає рекомендації щодо запрошення іноземця на навчання.

Порядок роботи відбіркової комісії встановлюється приймальною комісією навчального закладу.

6. Відбіркова комісія надає рекомендації щодо запрошення іноземця на навчання на підставі поданих до навчального закладу у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:

1) паспортного документа іноземця;

2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

3) письмової згоди на обробку персональних даних.

Навчальний заклад визначає необхідність перекладу документів українською мовою, а також проведення співбесіди, за можливості в режимі он-лайн.

7. Реєстрація оформлених навчальними закладами запрошень та облік іноземців, які прибули для навчання в Україну, здійснюються уповноваженим державним підприємством в електронному журналі.

8. Для реєстрації запрошення в електронному журналі навчальні заклади подають уповноваженому державному підприємству заповнене запрошення в електронній формі разом з електронними копіями документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, - для іноземців, які навчатимуться за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Для реєстрації запрошень іноземцям, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, а також за програмами міжнародної академічної мобільності, договорами міжнародного співробітництва навчальних закладів, уповноваженому державному підприємству разом із заповненим запрошенням в електронній формі подаються електронна копія листа-пояснення навчального закладу щодо зазначених підстав навчання іноземця та електронні  копії документів згідно з пунктом 6 цього Порядку.

9. Уповноважене державне підприємство протягом п’яти робочих днів з дати отримання від навчального закладу заповненого в електронному вигляді запрошення перевіряє відомості, внесені навчальним закладом, присвоює запрошенню реєстраційний номер в електронному журналі та направляє електронну версію зареєстрованого запрошення навчальному закладу для подальшого видрукування на бланку запрошення.

10. У реєстрації поданого навчальним закладом запрошення іноземцю може бути відмовлено, якщо  запрошення на цю особу було вже видано іншим навчальним закладом та зареєстровано в електронному журналі.

Реєстрація другого запрошення іноземцю може бути дозволена у разі його письмового або електронного звернення до уповноваженого державного підприємства (до якого обов’язково має бути додано копію паспортного документа іноземця та підтвердження від вищого навчального закладу щодо надання згоди на навчання іноземця).

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

Уповноважене державне підприємство інформує навчальний заклад, який видав перше запрошення про видачу другого запрошення іншим навчальним закладом.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

11. Навчальний заклад направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.

12. Запрошення заповнюються навчальним закладом українською та англійською мовами друкованим способом.

13. Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.

Строк дії запрошення встановлюється навчальним закладом з урахуванням Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затвердженних МОН, а також тривалості відповідних освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програм, навчальних програм академічної мобільності, програм з вивчення державної мови та/або мови навчання, стажування, підготовчих факультетів, відділень (підрозділів).

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

14. Уповноважене державне підприємство на підставі даних електронного журналу щотижня надає відповідним дипломатичним представництвам та консульським установам України інформацію щодо зареєстрованих запрошень.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

15. Навчальний заклад, який запросив іноземця на навчання (стажування), забезпечує своєчасне інформування уповноваженого державного підприємства, відповідного органу охорони державного кордону щодо деталей прибуття запрошеного ним іноземця в Україну (дата прибуття, номер рейсу транспортного засобу), а також надає відомості про особу, уповноважену навчальним закладом на зустріч іноземця та його супроводження від пункту пропуску через державний кордон України до навчального закладу, з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові такої особи й паспортних даних та даних оперативного контактного зв’язку.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

{Пункт 16 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

{Пункт 17 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

{Порядок в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015}

Начальник управління
міжнародного співробітництваА.Д. БожковДодаток
до Порядку видачі іноземцям
та особам без  громадянства запрошень
на навчання (стажування) в Україні
та їх реєстрації
(пункт 2)

ЗАПРОШЕННЯ
на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

Начальник управління
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграціїГ. Новосад

{Порядок доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}вгору