Документ z1977-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.12.2013. Подивитися в історії? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2013  № 3541/808


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2013 р.
за № 1977/24509

Про затвердження Методики формування конкурсних умов продажу та вартості єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та корпоратизації державних вугледобувних підприємств

Відповідно до Законів України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств», «Про приватизацію державного майна», Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2013 року № 238 (зі змінами), НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Методику формування конкурсних умов продажу та вартості єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та корпоратизації державних вугледобувних підприємств, що додається.

2. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України та заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду
державного майна України


О. Рябченко

Міністр
енергетики та вугільної
промисловості УкраїниЕ. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
державного майна України,
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
04.11.2013  № 3541/808


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2013 р.
за № 1977/24509

МЕТОДИКА
формування конкурсних умов продажу та вартості єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та корпоратизації державних вугледобувних підприємств

І. Загальні положення

1.1. Ця Методика розроблена для використання державними органами приватизації при формуванні конкурсних умов продажу та вартості єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та корпоратизації державних вугледобувних підприємств (далі - об’єкт приватизації), відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств», Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2013 року № 238 (зі змінами), Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (зі змінами) (далі - Методика оцінки майна).

1.2. Терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у законодавстві з питань приватизації.

ІІ. Формування конкурсних умов продажу об’єктів приватизації

2.1. Конкурсні умови продажу об’єктів приватизації розробляються згідно з рекомендаціями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у вугільно-промисловому комплексі (далі - орган, уповноважений управляти державним майном), відповідно до вимог, встановлених Законами України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» та «Про приватизацію державного майна».

При приватизації єдиного майнового комплексу вугледобувного підприємства груп В, Г конкурсні умови продажу розробляються з урахуванням плану приватизації.

2.2. Конкурсні умови продажу об’єктів приватизації повинні містити такі вимоги:

1) у виробничій діяльності підприємства:

виконання програм технічного переоснащення виробництва, впровадження прогресивних технологій;

здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної єдності виробництва та технологічних циклів;

здійснення заходів щодо розвитку шахтного фонду в обсязі та строки, що погоджуються сторонами;

забезпечення застосування раціональних, екологічно безпечних і нешкідливих технологій видобування вугілля;

забезпечення фіксованого гарантованого обсягу видобутку вугілля протягом строку, встановленого органом, уповноваженим управляти державним майном;

дотримання основних вимог під час розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини, визначених законодавством у сфері користування надрами;

здійснення заходів щодо запобігання можливому шкідливому (небезпечному) впливу наслідків аварій на вугледобувному підприємстві і стихійних явищ;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;

забезпечення постійного проведення моніторингу екологічного стану довкілля в межах гірничого відводу;

забезпечення виконання екологічних вимог у сфері проведення гірничих робіт, інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища, та розв'язання екологічно-гідрогеологічних проблем, які виникають у процесі експлуатації вугледобувних підприємств;

забезпечення подання у встановлені строки відповідним органам, визначеним законодавством, форм державної статистичної звітності щодо видобутку вугілля, стану запасів та втрат вугілля в надрах, стану та протяжності гірничих виробок тощо;

здійснення підробки будівель, споруд та природних об'єктів згідно з вимогами нормативних документів, що погоджуються з користувачем цих об'єктів;

2) в економічній діяльності підприємства:

забезпечення щорічного інвестування підприємства в обсязі та строки не менше встановлених у договорі купівлі-продажу;

подальше використання земельної ділянки відповідно до вимог Земельного кодексу України;

виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

забезпечення своєчасної сплати податків і зборів, передбачених законодавством, та страхових внесків;

забезпечення щомісячної виплати заробітної плати працівникам підприємства відповідно до законодавства;

забезпечення погашення покупцем заборгованості із заробітної плати та інших виплат працівникам у зв'язку з трудовими відносинами, а також заборгованості за внесками на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що утворилися на момент продажу, протягом передбаченого договором купівлі-продажу строку;

забезпечення виконання вимог галузевої угоди та колективного договору;

вжиття заходів щодо недопущення банкрутства підприємства;

обов'язкове здійснення заходів з ліквідації (фізичної, юридичної) вугледобувного підприємства у разі виникнення обґрунтованої економічної необхідності;

3) у соціальній діяльності підприємства:

здійснення заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та охорони навколишнього природного середовища;

утримання об'єктів соціально-побутового призначення;

збереження та раціональне використання робочих місць;

забезпечення належного рівня безпеки проведення гірничих робіт та охорони праці;

забезпечення медичного та санітарно-побутового обслуговування працівників гірничих підприємств;

забезпечення безоплатного надання вугілля для побутових потреб працівникам та пенсіонерам згідно із законодавством.

2.3. Строк виконання конкурсних умов продажу об’єктів приватизації визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

2.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, державний орган приватизації готує рішення Кабінету Міністрів України про затвердження конкурсних умов продажу об’єктів приватизації.

ІІІ. Формування вартості продажу об’єктів приватизації

3.1. Початкова ціна об’єктів приватизації, що приватизуються шляхом продажу на аукціоні, встановлюється на підставі результатів його оцінки.

3.2. Вартість єдиних майнових комплексів вугледобувних підприємств, шахт (шахтоуправлінь), розрізів, які приватизуються шляхом продажу на аукціоні, визначається згідно з Методикою оцінки майна з урахуванням таких особливостей:

оцінка здійснюється після передприватизаційної підготовки вугледобувних підприємств, що проводиться відповідно до статті 6 Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств»;

спеціальні дозволи на видобування корисних копалин, що передаються покупцю (інвестору), підлягають оцінці як нематеріальні активи шляхом застосування витратного підходу;

такі активи, як промислові запаси корисних копалин, не оцінюються і не включаються до єдиних майнових комплексів.

Незалежна оцінка єдиного майнового комплексу, що приватизується разом із земельною ділянкою, проводиться суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання, що визнаний таким законодавством про оцінку майна та оціночну діяльність і відібраний на конкурентних засадах у порядку, встановленому Положенням про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834.

Визначення вартості єдиного майнового комплексу, що приватизується разом із земельною ділянкою, ґрунтується, зокрема, на витягу з Державного земельного кадастру про відповідні земельні ділянки та викопіювання з кадастрової карти (плану) або іншої картографічної документації Державного земельного кадастру (у разі їх наявності). Така оцінка проводиться відповідно до Методики оцінки майна, національних стандартів оцінки, Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1531.

Строк чинності висновку про вартість єдиного майнового комплексу, що приватизується разом із земельною ділянкою, становить шість місяців від дати його затвердження. На дату проведення аукціону, у тому числі його повторного проведення (із зниженням початкової ціни об’єкта на 30, 50 відсотків), висновок про вартість єдиного майнового комплексу має бути чинним.

У разі якщо строк чинності висновку про вартість єдиного майнового комплексу, що приватизується разом із земельною ділянкою, не закінчився, його дія може бути продовжена наказом державного органу приватизації, який його затвердив, на строк, що не перевищує одного року від дати затвердження.

3.3. Вартість акцій, які належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств, що приватизуються шляхом продажу на аукціоні, визначається відповідно до Методики оцінки майна.

3.4. У разі прийняття рішення про приватизацію єдиних майнових комплексів вугледобувних підприємств, акцій, які належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств, шляхом продажу на інвестиційному конкурсі оцінка таких об’єктів не проводиться. У цьому випадку ціна продажу таких об’єктів приватизації становить 1 грн.

Начальник Управління
продажу об’єктів малої
приватизації та ЄМК Фонду
державного майна України
Т. Буртняк

Директор
Департаменту майна,
управління корпоративними
правами та реформування
власності Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості УкраїниЛ. Дудкавгору