Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Зразок від 11.11.20132368/5
Документ z1936-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.11.2018, підстава - z1239-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.11.2013  № 2368/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2013 р.
за № 1936/24468

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3371/5 від 26.10.2018}

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та з метою належної організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, що додається.

2. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (Мудрий С.І.):

1) забезпечити організацію та проведення особистого прийому громадян уповноваженими посадовими особами Міністерства юстиції України відповідно до цього наказу;

2) подати наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 05 липня 2011 року № 1792/5 «Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2011 року за № 821/19559 (зі змінами).

4. Прес-службі забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства юстиції України.

5. Першому заступнику Міністра юстиції, заступнику Міністра юстиції, заступнику Міністра юстиції - керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства в межах компетенції забезпечити виконання цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Лукаш
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
11.11.2013  № 2368/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2013 р.
за № 1936/24468

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України.

2. Посадові особи Мін’юсту України, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, іншими нормативно-правовими актами.

3. Особистий прийом громадян Міністром юстиції України, першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим в установленому порядку.

4. У разі відсутності Міністра юстиції України, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

5. Прийом громадян іншими посадовими особами Мін’юсту України здійснюється у визначені дні та години згідно із затвердженим графіком.

6. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

1) жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

2) інвалідів Великої Вітчизняної війни;

3) Героїв Соціалістичної Праці;

4) Героїв Радянського Союзу;

5) Героїв України.

7. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

8. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, здійснюється Управлінням розгляду звернень та прийому громадян Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (далі - Управління) без попереднього запису в понеділок, вівторок, середу і четвер з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73, кімн. 126; тел.: 486-71-76. Вхід до приймальні Управління вільний, не потребує оформлення перепустки.

9. Запис громадян на прийом до Міністра юстиції України проводиться в разі, якщо питання, порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини.

Запис громадян на прийом до першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини проводиться у разі, коли порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому посадовою особою структурного підрозділу Мін’юсту України відповідно до компетенції.

Попередній запис на особистий прийом до керівництва Мін’юсту України здійснюється Управлінням не пізніше ніж за сім днів до дня прийому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73, кімн. 119. Попередній запис може здійснюватись за телефоном 486-71-56.

10. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи державний орган, до компетенції яких належить вирішення питання, порушеного заявником, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

11. Управління складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва Мін’юсту України, та подає матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та опрацювання до структурних підрозділів Мін’юсту України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, відповідно до їх компетенції не пізніше ніж за сім днів до прийому.

Структурні підрозділи Мін’юсту України, підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, надають службову записку за підписом їх керівників про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до Управління не пізніше ніж за три дні до прийому.

За два дні до прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, подаються посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

12. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

1) повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним до Мін’юсту України для розгляду та опрацювання й було вирішено по суті;

2) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

3) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством);

4) письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

13. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

14. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їхні особи та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

15. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

16. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь.

17. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Мін’юсту України, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери його управління, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

18. Якщо питання, порушені в зверненні громадянина, не входять до компетенції Мін’юсту України, таке звернення у строк не більше п’яти днів з дня реєстрації надсилається за належністю відповідному органові чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, у той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

19. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому Міністром юстиції України, першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а у разі її відсутності - посадової особи, яка за наказом Мін’юсту України виконує її обов’язки.

20. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до Управління для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

21. На першому аркуші звернення, поданого на особистому прийомі, та на першому аркуші копії цього звернення проставляється штамп «Прийнято на особистому прийомі» за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.

22. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються Управлінням.

23. Облік громадян, яких особисто приймають посадові особи в структурних підрозділах Мін’юсту України, та контроль за дотриманням строків розгляду звернень громадян здійснюються працівником, на якого покладено обов’язки з ведення діловодства у відповідному структурному підрозділі Мін’юсту України.

Директор Департаменту
організаційного та ресурсного
забезпеченняС.І. Мудрий
Додаток
до Порядку особистого прийому громадян
у Міністерстві юстиції України
(пункт 21)

ЗРАЗОК ШТАМПАвгору