Документ z1914-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.02.2018, підстава - z0078-18

                                                          
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління
Н А К А З
24.10.2012 N 477
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2012 р.
за N 1914/22226
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби
безпеки
N 740 ( z0078-18 ) від 21.12.2017 }
Про затвердження Змін
до Інструкції про порядок медичного забезпечення
в Службі безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки
України" ( 2229-12 ), Законів України "Основи законодавства
України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ), "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ), з метою ефективного використання
бюджетних коштів, належного забезпечення пацієнтів лікарськими
засобами у закладах охорони здоров'я Служби безпеки України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок медичного
забезпечення в Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби
безпеки України від 08 жовтня 2007 року N 718 ( z1238-07 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року
за N 1238/14505 (зі змінами), що додаються.
2. Начальнику Військово-медичного управління забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Служби І.Калінін
ПОГОДЖЕНО:
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України Р.Богатирьова
Голова Об'єднаного комітету
профспілки Служби безпеки України В.Шатілов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби безпеки
України
24.10.2012 N 477
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2012 р.
за N 1914/22226

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок медичного забезпечення
в Службі безпеки України
( z1238-07 )

1. У розділі I:
1.1. У пункті 1.2: 1.1.1. Абзац десятий викласти у такій редакції: "медична карта амбулаторного хворого - форма первинної
облікової документації N 025/о "Медична карта амбулаторного
хворого N ___" ( z0669-12 ), затверджена наказом МОЗ України
від 14 лютого 2012 року N 110 ( z0661-12 ) "Про затвердження форм
первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення,
що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм
власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;". 1.1.2. У абзаці одинадцятому слова "(відновне лікування)"
виключити. 1.1.3. Після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту: "медичний облік - облік категорій осіб, які мають право
отримувати медичну допомогу у закладах охорони здоров'я СБУ, що
здійснюється згідно з цією Інструкцією.". У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий вважати
відповідно тринадцятим - шістнадцятим. 1.1.4. Абзац тринадцятий викласти у такій редакції: "медичний огляд - огляд пацієнта лікарем з метою визначення
стану його здоров'я.". 1.1.5. Абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий виключити.
1.2. У пункті 1.3: 1.2.1. Слова "та військово-медичними підрозділами" виключити. 1.2.2. Слова "прикріплених контингентів" замінити словами
"осіб, які перебувають на медичному обліку у
лікувально-профілактичних закладах СБУ (далі - прикріплені
контингенти)".
1.3. Абзац другий пункту 1.4 викласти у такій редакції: "умовами оперативно-службової діяльності підрозділів
Центрального управління, регіональних органів, органів військової
контррозвідки, навчальних та інших закладів, науково-дослідних,
науково-технічних та інших установ, організацій і підприємств,
Штабу Антитерористичного центру при СБУ (далі - органи,
підрозділи, заклади СБУ)".
2. У розділі II:
2.1. У пункті 2.4 слова "(типового положення)" виключити.
2.2. У пункті 2.6: 2.2.1. Абзац перший після слів "закладів охорони здоров'я"
доповнити абревіатурою "СБУ". 2.2.2. В абзаці третьому слова ", психологічного оглядів та
інших заходів з професійного психологічного відбору
(психофізіологічних, поліграфологічних досліджень тощо)" замінити
словом "огляду". 2.2.3. Абзац п'ятий викласти у такій редакції: "евакуація постраждалих з місць катастроф, надзвичайних
ситуацій, виконання бойових завдань тощо.".
2.3. У пункті 2.10 слова "санаторно-курортні, оздоровчі та
інші медичні заклади" замінити словами "оздоровчі,
санаторно-курортні та інші заклади охорони здоров'я".
3. У розділі III:
3.1. В абзаці третьому пункту 3.2 слова "(відновне)" та
"після захворювань і травм" виключити.
3.2. У пункті 3.3: 3.2.1. Абзац перший викласти у такій редакції: "3.3. До прикріплених контингентів належать такі категорії
осіб:". 3.2.2. Підпункт 3 після слова "відповідно" доповнити словами
"(далі - пенсіонери СБУ)". 3.2.3. У підпункті 11 слова та цифри ", які мають загальний
трудовий стаж у СБУ (КДБ СРСР-УРСР) 25 років і більше," виключити.
3.3. У пункті 3.6: 3.3.1. Абзац четвертий після слів "у разі амбулаторного
лікування відповідно до" доповнити словами "локального формуляру
лікарських засобів, дозволених до використання у закладах охорони
здоров'я Служби безпеки України, затвердженого наказом начальника
ВМУ СБУ (далі - локальний формуляр), та". 3.3.2. В абзаці п'ятому слово і цифру "підпункті 1" замінити
словами і цифрами "підпунктах 1 і 6 пункту 3.3 розділу III".
3.4. Пункт 3.8 викласти у такій редакції: "3.8. Особи з числа прикріплених контингентів, які мають
право на безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів,
отримують їх в аптеках, закріплених за цими закладами, за
рецептами, виписаними відповідно до Правил виписування рецептів та
вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного
призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19 липня
2005 року N 360 ( z0782-05 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 20 липня 2005 року за N 782/11062.".
3.5. У пункті 3.9: 3.5.1. Після слова "безоплатне" доповнити словами "та на
пільгових умовах". 3.5.2. Після слів "що входять до" доповнити словами
"локального формуляру та".
3.6. Пункт 3.11 після слів "лікувально-профілактичного
закладу" доповнити абревіатурою "СБУ".
3.7. У пункті 3.12 слова "Фінансово-економічної служби"
замінити словами "Фінансово-економічного управління".
3.8. У пункті 3.13 слова "військово-медичних" виключити.
4. У розділі IV:
4.1. В абзаці сьомому пункту 4.2 слова "на амбулаторному та
стаціонарному етапах" виключити.
4.2. У пункті 4.6: 4.2.1. В абзаці третьому слова ", а також на договірних
засадах - іншим особам" виключити. 4.2.2. В абзаці сьомому слово "(відновне)" виключити. 4.2.3. В абзаці дев'ятому абревіатуру "МСЕК" замінити словами
"медико-соціальну експертну комісію (далі - МСЕК)".
4.3. У пункті 4.16 слова "розпорядком дня та правилами
поведінки хворих" замінити словами "правилами внутрішнього
розпорядку закладу охорони здоров'я СБУ".
4.4. В абзаці першому пункту 4.17 слова "помістити цю особу
до ізолятора" замінити словами "направити цю особу до
спеціалізованого".
4.5. У пункті 4.19 слова "відповідно до законодавства
України" виключити.
5. У розділі VI:
5.1. Абзаци перший і другий пункту 6.2, пункт 6.5, абзац
третій пункту 7.1 та пункт 7.7 після слів "охорони здоров'я"
доповнити абревіатурою "СБУ".
5.2. Пункт 6.3 викласти у такій редакції: "6.3. У закладах охорони здоров'я СБУ використовується
облікова статистична документація, яка затверджена наказом МОЗ
України від 14 лютого 2012 року N 110 ( z0661-12 ) "Про
затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій
щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони
здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року
за N 661/20974.".
5.3. У пункті 6.4 слова та цифри "(форма N 025/о) - медична
книжка" виключити.
5.4. Пункту 6.6 викласти у такій редакції: "6.6. Особа з числа прикріплених контингентів, яка втратила
право перебування на медичному обліку у лікувально-профілактичному
закладі СБУ, знімається з обліку. Їй особисто передаються медична
карта амбулаторного хворого та інші медичні документи, а
перепустка на прохід до закладу охорони здоров'я СБУ вилучається
обліково-реєстраційним підрозділом цього закладу і знищується в
установленому порядку.".
6. У розділі VII:
6.1. Абзац третій пункту 7.1 та пункт 7.7 після слів "охорони
здоров'я" доповнити абревіатурою "СБУ".
6.2. В абзаці другому пункту 7.8 слова "медико-санітарну і
лікарську" замінити словом "медичну".
7. У тексті Інструкції ( z1238-07 ):
7.1. Слова "медико-санітарна допомога" у всіх відмінках
замінити словами "медична допомога" у відповідних відмінках.
7.2. Слово "хворий" у відповідному відмінку та числі замінити
словом "пацієнт" у відповідному відмінку та числі.
7.3. Слова "лікувально-профілактична допомога" у всіх
відмінках замінити словами "медична допомога" у відповідних
відмінках.
7.4. Слова "медична книжка" у всіх відмінках замінити словами
"медична карта амбулаторного хворого ( z0669-12 )" у відповідних
відмінках.
7.5. Слова "медичне обслуговування" у всіх відмінках замінити
словами "медичний облік" у відповідних відмінках.
8. У додатку 1 ( z1238-07 ) слова "медичне обслуговування"
замінити словами "медичний облік".
Т.в.о. начальника
Військово-медичного управління В.Завалецькийвгору