Документ z1909-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.09.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.11.2013. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.09.2013  № 812


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 листопада 2013 р.
за № 1909/24441

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року № 546 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)», від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування».

1.2. Дія цього Порядку поширюється на державні підприємства або їх філії, інші відокремлені підрозділи (далі - підприємства), які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів.

1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів (далі - Ліцензійні умови) здійснює Міністерство фінансів України (далі - орган державного контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

II. Організація перевірок

2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться відповідно до річних або квартальних планів перевірок, які затверджуються органом державного контролю до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

2.2. Заходи з проведення планових перевірок здійснюються з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів.

2.3. Плани проведення перевірок оприлюднюються шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

2.4. Орган державного контролю здійснює планові заходи з державного контролю за умови письмового повідомлення (додаток 1) ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

2.5. Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто керівнику ліцензіата чи уповноваженій ним особі під розписку.

2.6. Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

2.7. Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

2.8. Позапланові перевірки здійснюються органом державного контролю на підставі:

письмової заяви до органу державного контролю, поданої ліцензіатом, про здійснення позапланової перевірки за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності відомостей, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих підприємством;

необхідності перевірки виконання ліцензіатом розпорядження органу державного контролю про усунення порушень Ліцензійних умов, виданого за результатами проведеної планової перевірки;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення підприємством вимог Ліцензійних умов.

2.9. Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення позапланової перевірки.

2.10. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

2.11. Перевірка не може здійснюватися з одних і тих самих питань за період, який уже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішення суду, в межах кримінальної справи чи з метою контролю виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов із зазначеного питання.

2.12. На підставі наказу оформляється посвідчення на право проведення планової (позапланової) перевірки ліцензіата (додаток 2), яке підписується керівником органу державного контролю (його заступником) та засвідчується печаткою.

2.13. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень на право проведення перевірки ліцензіатів, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 3).

2.14. Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

2.15. Посадова особа органу державного контролю не має права здійснювати заходи з перевірки без посвідчення на право проведення планової (позапланової) перевірки ліцензіата та службового посвідчення.

III. Права та обов’язки комісії з перевірки ліцензіатів

3.1. Голова та члени комісії мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю;

одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного контролю, відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

надавати (надсилати) підприємствам обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;

фіксувати процес здійснення планової або позапланової перевірки чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки.

3.2. Голова та члени комісії зобов’язані:

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати державний контроль у межах повноважень, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з представниками підприємства;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів державного контролю, якщо це не загрожує життю та здоров’ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці підприємства, що стає доступною посадовим особам під час здійснення державного контролю;

ознайомити керівника підприємства, або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами державного контролю в строки, передбачені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

надавати підприємству консультаційну допомогу щодо здійснення державного контролю.

IV. Права та обов’язки ліцензіата

4.1. Ліцензіат має право:

вимагати від посадових осіб органу державного контролю додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб органу державного контролю службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення планового або позапланового заходу;

не допускати посадових осіб органу державного контролю до здійснення державного контролю, якщо:

він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного контролю, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

посадова особа органу державного контролю не надала копії документів, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;

у разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу;

бути присутнім під час здійснення заходів державного контролю;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею підприємства;

одержувати та знайомитися з актами державного контролю;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта органу державного контролю;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного контролю та їх посадових осіб.

4.2. Ліцензіат зобов’язаний:

допускати посадових осіб органу державного контролю до здійснення заходів державного контролю за умови дотримання порядку здійснення державного контролю, передбаченого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

виконувати вимоги органу державного контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного контролю, відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

одержувати примірник припису або акта органу державного контролю за результатами проведеного планового чи позапланового заходу.

V. Порядок проведення перевірки

5.1. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.2. Перед початком проведення перевірки голова комісії зобов’язаний пред’явити керівнику ліцензіата або його уповноваженому представнику посвідчення на право проведення планової (позапланової) перевірки ліцензіата та службові посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу державного контролю.

5.3. Ліцензіат повинен ознайомитись з підставою для проведення перевірки і отримати копію посвідчення органу державного контролю.

5.4. Ліцензіат може вести журнал відвідувань. Голова або член комісії перед початком здійснення перевірки обов’язково зазначає в журналі відвідування ліцензіата строки та мету відвідування, посади i прізвища голови та членів комісії органу ліцензування, підстави для проведення перевірки.

Зазначені в журналі відомості засвідчуються підписом голови комісії органу державного контролю.

5.5. Керівник ліцензіата (ліцензіат) особисто або уповноважений ним представник забезпечують умови для проведення перевірки.

5.6. Під час проведення планової перевірки члени комісії здійснюють заходи з контролю за додержанням Ліцензійних умов у межах визначеного переліку питань залежно від ступеня ризику, до якого віднесено підприємство, що перевіряється.

VI. Переліки питань для здійснення планових заходів з контролю за додержанням Ліцензійних умов

6.1. Перелік питань для здійснення планових заходів з контролю за додержанням Ліцензійних умов підприємствами, які віднесені до високого ступеня ризику:

1) наявність оригіналу ліцензії (довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів або довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії);

2) достовірність відомостей, наведених у документах, поданих підприємством для одержання ліцензії;

3) наявність в інших відокремлених підрозділах ліцензіата, які проводять господарську діяльність з виготовлення бланків цінних паперів, засвідчених органом ліцензування копій ліцензій, що підтверджують їх право на провадження цієї діяльності;

4) своєчасність повідомлення органу державного контролю про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

5) своєчасність виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі якщо такі розпорядження видавались);

6) наявність та дотримання підприємством внутрішніх положень, інструкцій та інших документів, передбачених Ліцензійними умовами;

7) наявність комплекту нормативно-правових актів, технічних та інших документів, які регламентують господарську діяльність з виготовлення бланків цінних паперів;

8) наявність штатного персоналу (з урахуванням кваліфікаційних вимог) та документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації штатного персоналу, необхідний для провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів;

9) наявність приміщень, виробничих площ, технічного обладнання, необхідних для провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, а також ліцензійного програмного забезпечення, яке використовується для здійснення відповідних робіт для створення графічних зображень бланків;

10) наявність документів, що підтверджують право власності підприємства на виробничі площі або право користування ними;

11) наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (у разі потреби);

12) дотримання вимог внутрішнього положення, статуту, а також законодавства, що регламентують провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів;

13) дотримання порядку обліку виготовлених бланків цінних паперів та порядку ведення архіву контрольних зразків цих бланків і необхідної документації;

14) повнота та достовірність відомостей про виконані роботи з виготовлення бланків цінних паперів та своєчасність подання таких відомостей до органу державного контролю;

15) забезпечення функціонування системи режиму безпеки на виробництві.

6.2. Зазначений у цьому розділі перелік питань є вичерпний, перевірка інших питань заборонена.

6.3. До переліку питань, за якими здійснюються заходи з контролю за додержанням Ліцензійних умов підприємствами, які віднесені до середнього та незначного ступенів ризику, належать питання, наведені в пункті 6.1 цього розділу, за винятком підпункту 5.

VII. Порядок оформлення результатів перевірки

7.1. За результатами планової або позапланової перевірки комісією складається акт планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (далі - акт перевірки).

7.2. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів, що порушуються. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

7.3. Забороняється включати до акта перевірки відомості і твердження, які не підтверджені під час перевірки фактами.

7.4. Акт перевірки складається у двох примірниках за встановленою формою (додаток 4).

7.5. Усі примірники акта в останній день перевірки підписуються особами, які проводили перевірку. Керівник ліцензіата або його уповноважений представник письмово підтверджує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить дату, свій підпис та засвідчує його печаткою (у разі наявності).

7.6. Інший примірник акта перевірки зберігається в органі державного контролю, який здійснював перевірку.

7.7. Якщо керівник ліцензіата або його уповноважений представник не погоджується з актом перевірки, він підписує акт із зауваженнями, які є невід’ємною частиною такого акта.

7.8. У разі відмови зазначених осіб від підписання акта перевірки голова комісії вносить до такого акта відповідний запис.

7.9. У разі виявлення порушень ліцензіатом Ліцензійних умов орган державного контролю не пізніше п’яти робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 5), яке надсилається ліцензіату з повідомленням про вручення, або приймає рішення про анулювання ліцензії.

7.10. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов видається та підписується керівником органу державного контролю або його заступником.

7.11. У разі усунення виявлених перевіркою порушень Ліцензійних умов протягом п’яти робочих днів з дати складання акта перевірки (якщо це підтверджено документально і не потребує додаткової перевірки) зазначене розпорядження не видається.

7.12. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов складається у двох примірниках: один примірник надається ліцензіату чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий за підписом ліцензіата або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень залишається в органі державного контролю.

7.13. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов розпорядження надсилається рекомендованим листом.

7.14. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов може бути оскаржено у відповідному центральному органі виконавчої влади або в судовому порядку.

7.15. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов’язаний у встановлений цим розпорядженням строк подати до органу державного контролю інформацію про усунення порушень.

7.16. У разі документального підтвердження ліцензіатом факту усунення порушень Ліцензійних умов, зазначених у цьому розпорядженні, перевірка виконання такого розпорядження може не проводитись.

7.17. У разі неподання ліцензіатом інформації про усунення порушень Ліцензійних умов до органу державного контролю протягом строку, зазначеного в розпорядженні, органом державного контролю проводиться позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, за результатами якої складається відповідний акт.

7.18. Позапланова перевірка виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов проводиться після закінчення строку, зазначеного в розпорядженні, протягом якого ліцензіат зобов’язаний усунути порушення та подати до органу державного контролю відповідну інформацію.

7.19. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов на підставі акта позапланової перевірки орган державного контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії.

7.20. Ліцензіат не може забезпечити виконання Ліцензійних умов у разі невиконання підпунктів 8, 9, 11 пункту 6.1 розділу VI цього Порядку.

7.21. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

7.22. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, установлених для господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, визначається на підставі акта планової (позапланової) перевірки.

7.23. Відмовою ліцензіата в проведенні перевірки вважається:

відсутність керівника ліцензіата або його уповноваженого представника у час, визначений органом контролю для проведення перевірки, у разі відсутності клопотання ліцензіата щодо перенесення строку перевірки;

відмова ліцензіата забезпечити умови для проведення перевірки або надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним Ліцензійних умов;

відмова ліцензіата в доступі комісії з перевірки на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень, щодо яких ліцензіат здійснює заходи охорони.

7.24. Якщо під час перевірки виявлено повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, недостовірні відомості в документах, поданих підприємством для одержання ліцензії, факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній особі для провадження господарської діяльності, то комісією складається відповідний акт (додаток 6) про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, та/або акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих підприємством для одержання ліцензії, та/або акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній особі для провадження господарської діяльності у двох примірниках.

7.25. Усі примірники акта підписуються особами, які проводили перевірку. Один примірник акта зберігається в органі державного контролю, другий вручається або надсилається (листом з повідомленням) ліцензіату.

VIII. Анулювання ліцензії

8.1. Вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії визначено статтею 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

8.2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом державного контролю протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

8.3. Розгляд питання про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих підприємством для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом державного контролю з обов’язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

8.4. У разі неявки ліцензіата або його представника розгляд питання про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

8.5. Розгляд питання про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалась відповідна перевірка.

8.6. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих підприємством для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов підприємство може одержати нову ліцензію на право провадження відповідного виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення про анулювання попередньої ліцензії.

8.7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішення про анулювання ліцензії, прийнятого згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії, яке набирає чинності з дня його прийняття.

8.8. Витяг з рішення про анулювання ліцензії вручається ліцензіату під особистий підпис або надсилається листом з повідомленням.

IX. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

9.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до Експертно-апеляційної ради при Державній службі України з питань регуляторної політики та підприємництва дія зазначеного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення зазначеним органом.

9.2. Рішення Експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання Державною службою України з питань регуляторної політики та підприємництва розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

9.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Директор Департаменту
державної політики
у сфері пробірного нагляду,
документів суворої звітності
та лотерейної діяльності

В.П. Клепчуков
Додаток 1
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(пункт 2.4)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 2
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(пункт 2.12)

ПОСВІДЧЕННЯ
на право проведення (планової, позапланової) перевірки ліцензіатаДодаток 3
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(пункт 2.13)

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на право проведення перевірки ліцензіатів

№ з/п

Номер посвідчення

Найменування та місцезнаходження ліцензіата

Склад комісії

Строк перевірки

Реєстраційний номер розпорядчого документа та його дата

1

2

3

4

5

6
Додаток 4
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(пункт 7.4)

АКТ
перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів


Додаток 5
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(пункт 7.9)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов


Додаток 6
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(пункт 7.24)

АКТвгору