Документ z1900-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2018, підстава - z1294-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.10.2013  № 3723


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2013 р.
за № 1900/24432

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 3629 від 31.08.2017
№ 3840 від 26.09.2017}

Відповідно до пунктів 1 та 18 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України „Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, що додаються.

2. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бурмаку М.О.

Голова Комісії

Б. Візіров


Протокол засідання Комісії
від 17.10.2013 № 89
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
17.10.2013 № 3723


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2013 р.
за № 1900/24432

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3840 від 26.09.2017}

2. Унести до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року  № 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за  № 41/20354, такі зміни:

1) доповнити пункт 2.5 розділу ІІ новим абзацом такого змісту:

„У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, передбачені пунктами 2.7, 2.9 та абзацом другим пункту 2.14 цього розділу. Обов’язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України „Про електронний цифровий підпис”.”;

2) пункт 4.1 розділу IV викласти в такій редакції:

„4.1. Достовірність і повнота річної фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення підтверджуються аудиторською фірмою або аудитором, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг.”;

3) у додатку 2 слова „а - аудитор” замінити словами „а - аудиторська фірма або аудитор”;

4) у поясненні до частини другої додатка 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

„Частина друга звіту форми НПФ-3 складається за принципами підготовки фінансової звітності, визначеними в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.”;

в абзаці четвертому слова „з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку” замінити словами „з урахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

„У рядку 242 курсова різниця банківських металів визначається відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 21 „Вплив змін валютних курсів”.”;

абзац десятий викласти в такій редакції:

„Рядок 320 „Плата за користування об'єктами нерухомості” визначається відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 17 „Оренда”.”;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

„Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду визнаються та обліковуються відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.”.

3. Унести до глави 2 Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада 2004 року № 2740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2004 року за № 1482/10081, такі зміни:

1) доповнити пункт 2.3 Порядку після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

„У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, зазначені в абзацах четвертому, п’ятому та шостому цього пункту. Обов’язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України „Про електронний цифровий підпис”.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

2) пункт 2.6 Порядку викласти в такій редакції:

„2.6.До 1 липня року, наступного за звітним, ломбард подає до Нацкомфінпослуг копію оприлюдненої річної фінансової звітності. Достовірність та повнота річної фінансової звітності мають бути підтверджені аудиторською фірмою або аудитором, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг.”.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3629 від 31.08.2017}

5. Доповнити підпункт 2.2.4 пункту 2.2 розділу 2 Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668, після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

„У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, зазначені в абзаці другому цього підпункту. Обов’язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України „Про електронний цифровий підпис”.”.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

6. Доповнити пункт 2.1 розділу 2 Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року № 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 вересня 2005 року № 4619), після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

„У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, зазначені в абзаці шостому пункту 1.2 розділу 1 цього Порядку та пунктах 2.13, 2.14 цього розділу. Обов’язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України „Про електронний цифровий підпис”.”.

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.

Директор департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами
В. Логвіновський
Додаток 2
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт „б” пункту 3.1 розділу 3)

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність управителя _________________
(код за ЄДРПОУ ___________)

за _____________ 20__ року

Найменування ФФБ _____________________________ типу ____,
номер фонду ____________________

Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ ____________________________________

Вартість будівництва_________________________________ (грн)

(грн)

1. Джерела фінансування будівництва

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

1.1. Сума кредитів, отриманих управителем для фінансування будівництва, у тому числі:

010

 

 

 

 

з терміном погашення до 12 міс.

011

 

 

 

 

з терміном погашення понад 12 міс.

012

 

 

 

 

1.2. Сума внесків, зроблених установниками управління майном, у тому числі:

020

 

 

 

 

фізичних осіб

021

 

 

 

 

юридичних осіб

022

 

 

 

 

1.3. Власні кошти управителя, направлені на фінансування будівництва

030

 

 

 

 

2. Фінансування будівництва

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

2.1. Загальна сума фінансування будівництва, кошти:

040

 

 

 

 

на поточному рахунку фонду в банку

041

 

 

 

 

на депозитному рахунку в банку

042

 

 

 

 

передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва

043

 

 

 

 

списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки за цим рахунком

044

 

 

 

 

винагорода управителю

045

 

 

 

 

2.2. Розрахунки забудовника з управителем:

050

 

 

 

 

обсяг виконаних робіт

051

 

 

 

 

зменшення замовлення

052

 

 

 

 

відмова від участі у ФФБ

053

 

 

 

 

інші випадки

054

 

 

 

 

2.3. Розрахунки управителя з установниками управління майном, яким передані майнові права:

060

 

 

 

 

фізичних осіб

061

 

 

 

 

юридичних осіб

062

 

 

 

 

 

Усього

Фізичні особи

Юридичні особи

1. Кількість:

установників управління майном

 

 

 

договорів

 

 

 

Керівник управителя

____________(П.І.Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

____________(П.І.Б.)


М.П.


Додаток 3
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт „б” пункту 3.1 розділу 3)

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність управителя _________________
(код за ЄДРПОУ ___________)

за ____________ 20__ року

Найменування ФОН _____________________________

(грн)

1. Джерела фінансування будівництва

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Отримано за період, нараховано %

Сплачено за період, погашено %

Залишок на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

1.1. Сума внесків до ФОН установниками управління майном, у тому числі

010


 

 

 

фізичних осіб

011


 

 

 

юридичних осіб

012


 

 

 

викуплені управителем

013


 

 

 

1.2. Власні кошти

020


 

 

 

1.3. Обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості

030


 

 

 

2. Фінансування будівництва

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Розміщено за період

Повернуто за період

Залишок на кінець періоду

Загальна сума фінансових інвестицій

040


 

 

 

кошти на поточному рахунку в банку

041


 

 

 

кошти на депозитних рахунках у банках

042


 

 

 

кошти на фінансування будівництва

043


 

 

 

кошти на придбання нерухомості, у тому числі

044

до основних засобів

045


 

 

 

для продажу

046


 

 

 

інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю

047


 

 

 

інші доходи управителя від операцій з нерухомістю

048


 

 

 

3. Рух капіталу управителя

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Унесено за період

Повернуто за період

Залишок на кінець періоду

Розрахунки за зобов'язаннями

050


 

 

 

викуп сертифікатів ФОН

фізичних осіб

051


 

 

 

юридичних осіб

052


 

 

 

страхові платежі

053


 

 

 

інші зобов'язання

054


 

 

 

4. Розрахунки з довірителями

Сплачено за період, грн

фізичними особами

 

юридичними особами

 

 

На початок періоду

На кінець звітного періоду

Загальна вартість чистих активів

 

 

Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН

 

 

Керівник управителя

____________(П.І.Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

____________(П.І.Б.)


М.П.


Додаток 15
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 1 пункту 5 розділу 3)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШДодаток 16
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 2 пункту 5 розділу 3)

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність фінансової компанії - адміністратора _________________
(ідентифікаційний код юридичної особи___________)

за  _______   20 ____ року

(грн)


Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

1. Джерела фінансування придбання товарів

1.1. Сума періодичних платежів, сплачених учасниками групи, у тому числі:

періодичні платежі фізичних осіб

011

періодичні платежі юридичних осіб

012

1.2. Резервний капітал

020

1.3. Неустойка

030

1.4. Винагорода

сплата винагороди фізичними особами

041

сплата винагороди юридичними особами

042

2. Фінансування придбання товарів у групах

2.1. Загальна сума фінансування придбання товарів у групах:

на поточних рахунках, відкритих ліцензіатом для зарахування платежів учасників груп

051

на депозитних рахунках банку

052

сплачені постачальнику (надходження - плата за товар, видатки - повернення коштів від постачальника)

053


3. Розподіл та отримання товарів учасниками групи

3.1. Розрахунки за отримані товари

загальна вартість отриманих товарів учасниками групи, у тому числі:

061

4. Дебіторська заборгованість учасників групи за отриманий товар

4.1. Дебіторська заборгованість учасників групи за отриманий товар

071

Керівник фінансової компанії -
адміністратора

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського обліку

_______________________________ (П.І.Б.)

________________________________ (П.І.Б.)

М.П.
вгору