Документ z1877-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.12.2013. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
15.10.2013  № 619


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2013 р.
за № 1877/24409

ПОРЯДОК
перерахування і використання коштів та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді

1. Цей Порядок визначає форми та вимоги до документів, які необхідні для перерахування і використання коштів та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді.

2. Кошти, надані у вигляді грантів Президента України для обдарованої молоді, перераховуються Міністерством молоді та спорту України (далі - Міністерство) на рахунки структурних підрозділів, які відповідають за реалізацію державної молодіжної політики, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - відповідний структурний підрозділ), відкриті в органах Державної казначейської служби України за місцем реєстрації місця проживання чи перебування одержувача гранту, в сумі, визначеній відповідним розпорядженням Президента України.

3. Відповідний структурний підрозділ перераховує кошти одержувачу гранту на спеціально відкритий ним рахунок у відділенні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" протягом 10 робочих днів за наявності таких документів:

1) наказу Міністерства про перерахування коштів одержувачам грантів Президента України для обдарованої молоді на відповідний рік;

2) копії договору про реалізацію проекту за кошти гранту Президента України для обдарованої молоді (далі - Договір), укладеного між Міністерством, відповідним структурним підрозділом та одержувачем гранту;

3) копії затвердженого Міністерством кошторису витрат на реалізацію проекту (далі - кошторис витрат);

4) копії затвердженого Міністерством календарного плану заходів щодо реалізації проекту (далі - календарний план);

5) документа, який підтверджує відкриття одержувачем гранту спеціального рахунку у відділенні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України";

6) копії паспорта одержувача гранту (для одержувачів грантів віком до 16 років - копії свідоцтва про народження, для одержувачів грантів віком до 18 років - згоди органу опіки та піклування і батьків (усиновлювачів) або піклувальника розпоряджатися грошовими коштами, що внесені іншими особами у фінансову установу на ім'я неповнолітньої особи);

7) копії реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім випадків, якщо претендент через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку в паспорті громадянина України).

4. Під час перерахування відповідний структурний підрозділ утримує з суми гранту податок з доходів фізичних осіб, передбачений законодавством.

5. Сума гранту (за винятком податку з доходів фізичних осіб) перераховується одержувачеві гранту одноразово в повному обсязі.

6. Відповідний структурний підрозділ письмово інформує Міністерство про перерахування коштів одержувачеві гранту в триденний строк після їх перерахування.

7. Використання коштів одержувачем гранту здійснюється відповідно до строків, сум і статей витрат, визначених Договором, календарним планом і кошторисом витрат.

8. Документація щодо виконання проектів за кошти гранту Президента України для обдарованої молоді включає такі документи:

1) договір, укладений за формою Типового договору про реалізацію проекту за кошти гранту Президента України для обдарованої молоді, затвердженою наказом Міністерства молоді та спорту України від 15 жовтня 2013 року № 619;

2) календарний план, підготовлений за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

3) кошторис витрат, підготовлений відповідно до вимог підпункту 4 пункту 2 розділу І Порядку подання документів на розгляд Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 15 жовтня 2013 року № 619;

4) творчий звіт про виконання проекту, підготовлений за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

5) фінансовий звіт про виконання проекту, підготовлений за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

9. Календарний план і кошторис витрат оформлюються одночасно з укладанням Договору.

У разі необхідності внесення змін до Договору, календарного плану, кошторису витрат зміни вносяться на підставі письмового звернення виконавця проекту до відповідного структурного підрозділу з обґрунтуванням необхідності щодо внесення таких змін.

За наявності погодження відповідного структурного підрозділу скоригованих документів Міністерство розглядає питання щодо внесених змін до Договору, календарного плану, кошторису витрат.

10. Виконавець проекту подає творчий та фінансовий звіти до відповідного структурного підрозділу в строки, визначені Договором.

Творчі та фінансові звіти подаються у двох примірниках (крім підсумкового творчого звіту, який подається у трьох примірниках).

Перший примірник (оригінал) зберігається у відповідному структурному підрозділі, другий примірник (копія) повертається виконавцю проекту за підписом керівника відповідного структурного підрозділу.

Третій примірник підсумкового звіту зберігається в Міністерстві.

До творчих звітів додаються макети або зразки поліграфічних, інформаційних, методичних та роздаткових матеріалів, фотографії, а також ксерокопії публікацій в друкованих виданнях, інші матеріали, що засвідчують якісний рівень виконання проекту (відгуки загальновизнаних фахівців у відповідній галузі) за відповідний квартал.

До фінансових звітів обов'язково додаються підтвердні документи (в оригіналі): договори про надання послуг та виконання робіт, рахунки, платіжні доручення, акти виконаних робіт, накладні тощо.

11. Відповідні структурні підрозділи подають до Міністерства тільки підсумкові творчі звіти виконавців проектів до 20 числа наступного місяця після закінчення проекту, строк якого визначено Договором.

До підсумкового творчого звіту обов'язково додаються зразки поліграфічних, інформаційних, методичних та роздаткових матеріалів, фотографії, а також ксерокопії публікацій у друкованих виданнях, інші матеріали, що засвідчують якісний рівень виконання проекту (відгуки фахівців, представників органів виконавчої влади, керівників установ, підприємств, організацій).

До підсумкового творчого звіту також додаються зауваження та рекомендації щодо реалізації проекту (за наявності).

12. У разі якщо одержувач гранту після прийняття розпорядження Президента України про призначення грантів на відповідний рік не подав до Міністерства документи відповідно до вимог підпунктів 1-3 пункту 8 цього Порядку до 01 червня року реалізації проекту або відмовився укласти Договір, Міністерство у разі потреби готує та подає пропозиції щодо скасування рішення про призначення такій особі гранту в установленому законодавством порядку.

Одержувач гранту має право відмовитись від призначеного йому гранту Президента України для обдарованої молоді на підставі письмового звернення із зазначенням причин відмови.

Директор департаменту
молодіжної політики
та комунікаційІ.М. Хохич
Додаток 1
до Порядку перерахування і використання
коштів та подання звітів щодо виконання
проектів за кошти грантів Президента
України для обдарованої молоді
(підпункт 2 пункту 8)


Затверджую

__________________________________
(заступник Міністра молоді та спорту України
згідно з розподілом функціональних обов’язків)

__________________________________
                                    (підпис)

__________________________________
                                      (дата)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
заходів щодо реалізації проекту

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові автора проекту в родовому відмінку)

__________________________________________________
(назва проекту)

Строки реалізації проекту:

з ________ 20__ р. до _________ 20__ р.

Квартал

Обсяг запланованої роботи

Загальний обсяг коштів, які планується використати протягом кварталу, грн

І квартал 20___ рокуІI квартал 20___ рокуІІI квартал 20___ рокуІV квартал 20___ рокуРазом за проектом (сума словами):Виконавець проекту

_____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________ 20__ р.
Додаток 2
до Порядку перерахування і використання
коштів та подання звітів щодо виконання
проектів за кошти грантів Президента
України для обдарованої молоді
(підпункт 4 пункту 8)


Погоджено

__________________________________
           (керівник структурного підрозділу,
       який відповідає за реалізацію державної
молодіжної політики, Міністерства освіти і науки,
  молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
      обласних, Київської та Севастопольської
             міських державних адміністрацій)

__________________________________
                                    (підпис)

__________________________________
                                      (дата)

ТВОРЧИЙ ЗВІТ
про виконання проекту

___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові автора проекту в родовому відмінку)

__________________________________________________
(назва проекту)

у _____________ кварталі 20__ року

Розділ І:

які завдання планувалося виконати протягом звітного періоду;

які завдання не було виконано, з яких причин, коли їх планується виконати.

Розділ ІІ:

що було зроблено стосовно кожного із завдань;

кількісні та якісні показники результатів виконання завдань.

Розділ ІІІ:

як було висвітлено роботу щодо реалізації проекту (публікації, телерадіорепортажі, видання збірників, методичних розробок тощо). З обов'язковим посиланням на реалізацію проекту за рахунок коштів гранту Президента України для обдарованої молоді та зазначенням, що будь-яка продукція до продажу не допускається і розповсюджується безкоштовно.

Розділ ІV:

який результат виконаної роботи за звітний період.

Додатки до підсумкового звіту:

відгуки наукового керівника (консультанта), керівника установи, на базі якої реалізується проект;

незалежний експертний (фаховий) висновок з реалізації проекту за весь період упровадження;

зразки поліграфічної продукції. Обов'язково додається не менше 10 примірників поліграфічної продукції;

аудіо-, відео-, фотоматеріали на електронних носіях.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як діяльність установи, додаються також копії установчих документів.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як дослідження, додаються також копії публікацій.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як проведення заходу, додаються також списки учасників, копії відомостей про розповсюдження роздаткових матеріалів, вручення призів, сувенірів, канцелярських товарів.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як випуск продукту, додаються також списки на безкоштовне розповсюдження виготовленої продукції або акт передачі в безкоштовне користування продукту.

Виконавець проекту

_____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата
Додаток 3
до Порядку перерахування і використання
коштів та подання звітів щодо виконання
проектів за кошти грантів Президента
України для обдарованої молоді
(підпункт 5 пункту 8)


Погоджено

__________________________________
           (керівник структурного підрозділу,
       який відповідає за реалізацію державної
молодіжної політики, Міністерства освіти і науки,
  молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
      обласних, Київської та Севастопольської
             міських державних адміністрацій)

__________________________________
                                    (підпис)

__________________________________
                                      (дата)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
про виконання проекту

__________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові автора проекту в родовому відмінку)

__________________________________________________
(назва проекту)

у _____________ кварталі 20__ року

Строки реалізації проекту:

з ________ 20__ р. до _________ 20__ р.

№ з/п

Стаття витрат

Сума витрат за кошторисом

Фактичні витрати

Підтвердні документи*

1

Оплата послуг залучених спеціалістівДоговір на оплату послуг залучених спеціалістів,
акт виконаних робіт (послуг),
погодинний розпорядок роботи,
звіт про виконання замовлених послуг

2

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходуДоговори на оплату послуг проживання, харчування,
список учасників на харчування, меню,
оригінали підтвердних документів на проїзд,
карта поселення

3

ВідрядженняОригінали підтвердних документів на проїзд, проживання,
відомості про видачу готівки,
платіжне доручення

4

Оренда (використання) місць проведення заходуДоговір оренди місць проведення заходу, калькуляція, специфікація,
акт виконаних робіт (послуг),
платіжне доручення

5

Транспортні послугиДоговір про надання транспортних послуг,
акт виконаних робіт (послуг),
платіжне доручення

6

Оренда обладнання, оргтехнікиДоговір оренди обладнання, оргтехніки, калькуляція, специфікація,
акт виконаних робіт (послуг),
платіжне доручення

7

Прокат костюмів, одягуДоговір прокату костюмів, одягу,
калькуляція, специфікація,
акт виконаних робіт (послуг),
платіжне доручення

8

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнанняДоговір про обслуговування обладнання чи придбання витратних матеріалів,
калькуляція, специфікація,
акт виконаних робіт (послуг),
платіжне доручення

9

Художнє оформлення місць проведення заходуДоговір про надання послуг художнього оформлення місць проведення заходу, калькуляція, специфікація,
акт виконаних робіт (послуг),
платіжне доручення

10

Послуги зв’язкуДоговір про надання послуг зв’язку, калькуляція, специфікація,
акт виконаних робіт (послуг),
квитанція, рахунок, фіскальні чеки, платіжне доручення

11

Поліграфічні послугиДоговір про надання поліграфічних послуг,
калькуляція, специфікація,
акт виконаних робіт (послуг),
технічне завдання, макет,
рахунок, накладна на поліграфічні послуги,
відомість розповсюдження поліграфічної продукції

12

Інформаційні послугиДоговір про надання інформаційних послуг,
калькуляція, специфікація,
акт виконаних робіт (послуг),
аудіо/відеозапис на електронних носіях

13

Канцелярські витратиРахунок на канцелярські товари,
накладна на канцелярські товари,
список учасників, яким надано канцтовари

14

ПризиРахунок на призи, сувеніри,
накладна на призи, сувеніри,
відомість отримання призів, сувенірів

15

Інші витрати (у тому числі банківські послуги)Договори, рахунки,
калькуляції, специфікації, накладні,
акт виконаних робіт (послуг),
інші підтвердні документи


Усього (сума словами)
Усього ______________________________________________________________________
                                                                                   (сума цифрами й словами)

Первинні фінансові документи знаходяться у ______________________________________
                                                                                                                       (відповідний структурний підрозділ)

Виконавець проекту

_____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
*Перелік підтвердних документів уточнюється з урахуванням тематики та змісту конкретного проекту.вгору