Документ z1825-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2018, підстава - v1233874-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1258

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 1233 від 18.10.2018}

ЗВІТ
про обсяги природного газу в підземних сховищах газу (ПСГ)ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1258


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2012 р.
за № 1825/22137

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-газ (місячна) "Звіт про обсяги природного газу в підземних сховищах газу (ПСГ)"

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, незалежно від підпорядкування (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-газ (місячна) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

{Пункт 1.2 розділу І в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Законів України "Про природні монополії", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 року № 8, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за № 25/17320;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ.

ІІ. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 6-НКРЕ-газ (місячна) подають ліцензіати щомісяця до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду, на паперових носіях та в електронному вигляді до НКРЕКП (адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19; адреса електронної пошти: nerc6g@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту) та до відповідного територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням (місцем проживання) ліцензіата або направляють через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 2.1 розділу ІI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.2. Звітним періодом є календарний місяць.

2.3. Усі дані звітності мають ґрунтуватися на достовірних даних бухгалтерського обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних. Звіт підписується керівником суб’єкта господарювання, головним бухгалтером та виконавцем.  У формі звіту вказуються прізвище та ініціали виконавця, його контактний телефон, факс та електронна пошта.

{Пункт 2.3 розділу ІI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.4. Усі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності № 6-НКРЕ-газ (місячна).

2.5. Звіт складається станом на останнє число звітного місяця.

2.6. Усі показники заповнюються у тис. м-3 з трьома знаками після коми.

2.7. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці суб`єкт господарювання подає звітність на бланках звітності, при цьому у звітному місяці проставляється значення показника "0", а дані з початку року переносяться із звіту попереднього місяця.

2.8. Територіальні органи НКРЕКП контролюють надання форм у встановлені терміни, перевіряють дані, аналізують правильність заповнення та повноту даних, що надаються, сповіщають ліцензіатів щодо виявлених недоліків та пропонують їх усунути.

{Пункт 2.8 розділу ІI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

ІІІ. Пояснення щодо заповнення форми № 6-НКРЕ-газ (місячна)

3.1. У графі 1 "Порядковий номер" зазначається порядковий номер власника природного газу.

3.2. У графі 2 "Власник природного газу" зазначаються повне та скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб'єкта господарювання з обов'язковим зазначенням організаційної форми.

3.3. У графі 3 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта" зазначаються ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб'єкта господарювання (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

3.4. У графі 4 "Номер та дата укладання договору схову" зазначаються номер та дата укладання договору схову між власником природного газу та ліцензіатом.

3.5. У графі 5 "Обсяг схову природного газу в ПСГ згідно з договором" зазначається об’єм природного газу, який власник газу передає на зберігання ліцензіату відповідно до договору схову.

3.6. У графі 6 "Фактично закачано або придбано в ПСГ за звітний місяць" зазначається фактично переданий об’єм природного газу його власником за звітний місяць на зберігання ліцензіату з урахуванням відбору природного газу або об’єм природного газу, придбаний у ПСГ за звітний місяць.

3.7. У графі 7 "Усього зберігається на кінець звітного періоду" зазначається весь об’єм природного газу, що зберігається на кінець звітного періоду у підземному сховищі, переданий власником на зберігання ліцензіату з урахуванням відбору природного газу.

3.8. У графі 8 "Усього зберігається, у т.ч. страхового запасу" зазначається обсяг природного газу, який його власник (постачальник природного газу) зобов’язаний передати на зберігання до підземного сховища відповідно до законодавства.

3.9. У рядку "Усього" вказується сума даних показників усіх рядків, зазначених у відповідних графах.

3.10. Якщо у звітах поточного року при перевірках та в інших випадках виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з початку року) і всіх наступних звітах. Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені в поясненнях до звіту.

Начальник управління
ліцензійного контролю
та територіальних підрозділівК. Красюквгору