Документ z1817-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.09.2016, підстава - z1218-16

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2013  № 431


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2013 р.
за № 1817/24349

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 302 від 19.08.2016}

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), що додається.

2. Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи (Гірман Ю.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сушка О.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
В.П. ЦушкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
21.10.2013  № 431


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2013 р.
за № 1817/24349

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», від 26 жовтня 2011 року № 1100 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)».

1.2. Контроль за додержанням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) (далі - Ліцензійні умови) здійснює Мінприроди України (далі - орган ліцензування) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

1.3. Цей Порядок поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які отримали у встановленому порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

акт - оформлений у встановленому порядку документ, який складається посадовими особами органу ліцензування за результатами перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов; акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування; акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов);

відмова ліцензіата в проведенні перевірки - недопущення посадових осіб органу ліцензування на територію та/або до будівель, споруд, приміщень ліцензіата, які використовуються для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, відсутність під час планової перевірки ліцензіата чи уповноваженої ним особи, а також непризначення ліцензіатом уповноваженої ним особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки у разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата - фізичної особи - підприємця, відмова в наданні документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу посадових осіб органу ліцензування;

комісія з перевірки ліцензіата - створена згідно з наказом органу ліцензування комісія, до складу якої входять посадові особи органу ліцензування;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;

недостовірність відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, - виявлення на дату видачі ліцензії факту провадження господарської діяльності, на яку видана ліцензія, філією, іншим відокремленим підрозділом юридичної особи або факту провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, фізичною особою - підприємцем за місцем провадження господарської діяльності, яке не зазначене у заяві про видачу ліцензії, а також інших розбіжностей між відомостями, викладеними в поданих для одержання ліцензії документах, і наявною матеріально-технічною базою, які встановлені при перевірці суб'єкта господарювання;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов - відсутність матеріально-технічної бази (приміщень, обладнання) для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, що зазначені в документах, які додані до заяви про видачу ліцензії; відсутність фахівців, які пройшли спеціальне навчання та відповідають кваліфікаційним вимогам;

неподання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, - виявлення факту неподання у визначений законом строк до органу ліцензування разом з відповідними документами повідомлення в письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії;

орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України для ліцензування господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;

передача ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності - встановлення факту передачі ліцензії іншому суб'єкту господарювання: фізичній особі - підприємцю або юридичній особі для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;

повторне порушення Ліцензійних умов - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення Ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов - рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень Ліцензійних умов;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

ІІ. Організація проведення перевірок

2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться органом ліцензування відповідно до квартальних планів перевірок, які затверджуються органом ліцензування до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Упродовж десяти робочих днів після затвердження плану перевірок орган ліцензування надає копію плану-графіка та наказ про його затвердження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Заходи з проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, здійснюються відповідно до вимог Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1100.

2.2. Плани проведення перевірок щокварталу оприлюднюються органом ліцензування шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті органу ліцензування.

2.3. Орган ліцензування здійснює планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов за умови письмового повідомлення про проведення перевірки (додаток 1) ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення цієї перевірки.

2.4. Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу ліцензування або вручається особисто керівнику ліцензіата (юридичної особи) чи уповноваженій ним особі або ліцензіату - фізичній особі - підприємцю під підпис.

2.5. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

2.6. Позапланові перевірки здійснюються органом ліцензування на підставах, визначених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише ті питання, які стали підставою для здійснення цих перевірок, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення позапланової перевірки.

2.7. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

2.8. Для здійснення планової або позапланової перевірки орган ліцензування видає наказ, який має містити найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки. На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки (додаток 2), яке підписується керівником або заступником керівника органу ліцензування (із зазначенням прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

2.9. Посвідчення на проведення перевірки реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки (додаток 3), сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

ІІІ. Права та обов'язки комісії з перевірки ліцензіата

3.1. Посадові особи органу ліцензування мають право:

вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки (перешкоджання у доступі на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіатів для їх обстеження, з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою);

відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного контролю, відповідно до закону.

3.2. Посадові особи органу ліцензування зобов’язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний контроль у межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатами;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час проведення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам під час здійснення перевірки;

ознайомити керівника суб'єкта господарювання (його заступника) - юридичної особи або уповноважену ним особу або ліцензіата - фізичну особу - підприємця з результатами перевірки в строки, передбачені законом;

надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного контролю.

ІV. Права та обов’язки ліцензіата

4.1. Ліцензіат має право:

вимагати від посадових осіб органу ліцензування додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб органу ліцензування службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки;

не допускати посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки, якщо:

не одержано письмове повідомлення про здійснення перевірки;

перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного контролю, передбачених законом;

посадова особа органу державного контролю не надала копії документів, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», або якщо надані документи не відповідають вимогам зазначеного Закону та цього Порядку;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

одержувати та знайомитися з актом перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) (додаток 4) (далі - акт перевірки);

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органу ліцензування та його посадових осіб.

4.2. Ліцензіат або уповноважена ним особа під час перевірки зобов’язаний(а):

допускати посадових осіб, які ввійшли до складу комісії з перевірки ліцензіата, до здійснення перевірки за умови дотримання порядку її здійснення, передбаченого законом;

виконувати вимоги органу ліцензування щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного контролю, відповідно до закону;

одержувати примірник акта перевірки органу ліцензування за результатами проведеної перевірки.

V. Порядок проведення перевірки

5.1. Перед початком перевірки голова комісії з перевірки ліцензіата повинен пред'явити керівнику або уповноваженій особі ліцензіата посвідчення та документи, які засвідчують особи голови та членів комісії з перевірки ліцензіата. При цьому ліцензіату надається копія посвідчення на проведення перевірки.

5.2. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, та у присутності ліцензіата чи уповноваженої ним особи.

5.3. Ліцензіат може вести журнал відвідувань представниками органів контролю із зазначенням у ньому строків та мети відвідування, посади, прізвища, ініціалів посадової особи органу контролю.

5.4. Голова комісії з перевірки ліцензіата робить відмітку у журналі відвідувань ліцензіата (за наявності такого журналу) із зазначенням у ньому строків та мети перевірки, прізвищ та ініціалів голови та членів комісії з перевірки ліцензіата.

Зазначені відомості засвідчуються підписом посадової особи органу ліцензування.

5.5. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав і обов'язків ліцензіата або органу ліцензування та його посадових осіб, рішення приймається на користь ліцензіата.

VІ. Порядок оформлення результатів перевірки

6.1. За результатами перевірки ліцензіата складається акт перевірки, у якому зазначається стан виконання Ліцензійних умов ліцензіатом, а в разі невиконання - детальний опис виявлених порушень із посиланням на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів, які були порушені ліцензіатом в акті перевірки.

6.2. В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються головою та членами комісії з перевірки ліцензіата, які здійснювали перевірку, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою.

6.3. Керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат (фізична особа - підприємець) має право під час складання акта перевірки дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта перевірки, які є невід'ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника (уповноваженого представника ліцензіата) (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної особи - підприємця) робиться запис: «Із зауваженнями».

У разі відмови зазначених осіб від підписання акта перевірки голова комісії з перевірки ліцензіата вносить до такого акта відповідний запис.

6.4. Один примірник акта перевірки вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі (ліцензіату - фізичній особі - підприємцю), а другий зберігається в органі ліцензування.

6.5. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган ліцензування, що здійснив перевірку, не пізніше п'яти робочих днів з дати складання акта перевірки видає у двох примірниках розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) (додаток 5). Один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта перевірки надається ліцензіату чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник акта перевірки з підписом ліцензіата або уповноваженої ним особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог законодавства залишається в органі ліцензування.

У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) воно направляється рекомендованим листом, а на його копії, яка залишається в органі ліцензування, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

6.6. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки порушень Ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх усунення та надання органу ліцензування документів, які це підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

6.7. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), зобов'язаний у строк, визначений законодавством, у письмовій формі подати органу ліцензування, який видав це розпорядження, документальне підтвердження усунення порушень.

6.8. Якщо ліцензіатом документально підтверджено усунення порушень Ліцензійних умов, то перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) не проводиться.

6.9. У разі неподання ліцензіатом інформації про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) до органу ліцензування протягом установленого строку проводиться позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України).

Позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) проводиться після закінчення установленого строку, протягом якого ліцензіат зобов'язаний подати інформацію про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) до органу ліцензування.

Позапланова перевірка ліцензіата може бути проведена з метою перевірки інформації про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), яка подається ліцензіатом до органу ліцензування.

6.10. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта перевірки.

Акти про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування; про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов оформлюються за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку.

6.11. Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки складається у разі:

відсутності під час планової перевірки ліцензіата чи уповноваженої ним особи, а також непризначення ліцензіатом такої уповноваженої особи;

відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи в наданні документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу посадових осіб органу ліцензування;

відмови ліцензіата в допуску посадових осіб органу ліцензування на територію та/або до будівель, споруд, приміщень ліцензіата, які використовуються для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

Ці підстави зазначаються в акті планової (позапланової) перевірки, до якого додаються відповідні пояснення ліцензіата (працівників ліцензіата).

6.12. За результатами перевірок органом ліцензування щодо кожного суб'єкта господарювання формується окремий пакет із таких документів:

розпорядчий документ органу ліцензування про створення комісії з перевірки ліцензіата, призначення голови та членів комісії (завірена в установленому законодавством порядку копія);

посвідчення на проведення перевірки (оригінал);

акт перевірки;

зауваження ліцензіата до акта перевірки (за наявності), які є його невід'ємною частиною (оригінал);

розпорядження органу контролю про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) (завірена в установленому законодавством порядку копія);

документально підтверджена інформація про усунення порушень вимог Ліцензійних умов ліцензіатом (оригінал);

акт перевірки щодо виконання (невиконання) розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

підстава для проведення позапланової перевірки (оригінал або завірена в установленому законодавством порядку копія).

Ці документи зберігаються в ліцензійній справі ліцензіата.

VІІ. Рішення про анулювання ліцензії

7.1. Вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії визначено статтею 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

7.2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

7.3. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників. Таке запрошення надсилається (вручається) не пізніше ніж за п’ять днів до дати розгляду питання.

7.4. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалась відповідна перевірка.

7.5. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.

VІІІ. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

8.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення.

8.2. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Заступник директора
Департаменту екологічної
безпеки та дозвільної системи -
начальник відділу
поводження з відходами
та небезпечними речовинами


О.С. Семенець
Додаток 1
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
особливо небезпечних хімічних речовин
(згідно з переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 2.3)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення перевірки


Додаток 2
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
особливо небезпечних хімічних речовин
(згідно з переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 2.8)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення перевіркиДодаток 3
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
особливо небезпечних хімічних речовин
(згідно з переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 2.9)

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки

№ з/п

№ посвідчення на проведення перевірки

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата

Прізвище, ім'я, по батькові посадової (уповноваженої) особи ліцензіата

Строк перевірки

Реквізити наказу

1

2

3

4

5

6


Додаток 4
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
особливо небезпечних хімічних речовин
(згідно з переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 4.1)

АКТ ПЕРЕВІРКИ
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)


Додаток 5
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
особливо небезпечних хімічних речовин
(згідно з переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 6.5)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)


Додаток 6
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
особливо небезпечних хімічних речовин
(згідно з переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 6.10)

АКТвгору