Документ z1793-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2018, підстава - v1233874-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 1233 від 18.10.2018}

ЗВІТ
про сплату постачальників електричної енергії за користування місцевими (локальними) електромережами
(Форма № 3-НКРЕ (квартальна))

Начальник управління
ліцензійного контролю
та територіальних підрозділівК. Красюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2012 р.
за № 1793/22105

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕ (квартальна) «Звіт про сплату постачальників електричної енергії за користування місцевими (локальними) електромережами»

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 3-НКРЕ (квартальна) «Звіт про сплату постачальників електричної енергії за користування місцевими (локальними) електромережами» (далі - форма звітності № 3-НКРЕ) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), та її територіального підрозділу у відповідному регіоні.

{Пункт 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Закону України «Про електроенергетику»;

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»;

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за № 408/1433 (зі змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

ІІ. Порядок та термін подання звітності

2.1. Звітним періодом є календарний квартал.

2.2. Форма звітності № 3-НКРЕ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального підрозділу у відповідному регіоні не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

{Пункт 2.2 розділу ІI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.3. Форма звітності № 3-НКРЕ підписується керівником та головним бухгалтером ліцензіата. У звіті зазначаються прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факс та електронна пошта.

{Пункт 2.3 розділу ІI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл формату «xls») на адресу: nerc3ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП  на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 2.4 розділу ІI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.5. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3-НКРЕ.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному кварталі ліцензіат надає форму звітності № 3-НКРЕ, при цьому за звітний квартал проставляє значення показника «0», а дані з початку року переносяться зі звіту попереднього кварталу.

2.7. Ліцензіат подає звітність за встановленою формою. Не допускається внесення змін ліцензіатом до шаблону форми звітності № 3-НКРЕ.

2.8. Звітні дані у формі звітності № 3-НКРЕ наводяться з урахуванням податку на додану вартість.

ІІІ. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕ

3.1. У графі А «Постачальник електричної енергії - найменування (прізвище, ім’я, по батькові)» зазначається найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця) постачальника, який використовує мережі ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і платить за її передачу.

3.2. У графі Б «Постачальник електричної енергії - код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків»:

для юридичних осіб зазначається код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України постачальника електричної енергії, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом;

для фізичних осіб - підприємців зазначається реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

3.3. У графі В «Постачальник електричної енергії - клас напруги» зазначається клас напруги, до якого належить споживач електричної енергії.

3.4. У графі 1 «Тариф на передачу електроенергії» зазначається тариф на передачу електричної енергії, затверджений НКРЕКП.

{Пункт 3.4 розділу ІII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

3.5. У графі 2 «Обсяг переданої електроенергії» зазначається обсяг електричної енергії, який передається мережами ліцензіата за відповідними договорами з постачальниками та за який сплачується плата за передачу електричної енергії.

3.6. У графі 3 «Вартість передачі електроенергії» зазначається сума коштів з урахуванням ПДВ, яка повинна бути сплачена ліцензіату за використання його мереж.

3.7. У графі 4 «Заборгованість на початок звітного періоду» зазначається сума коштів, яку заборгували ліцензіату постачальники за передачу електричної енергії, станом на початок звітного кварталу. Зазначена сума заборгованості переноситься зі звіту за попередній звітний період показника «Заборгованість на кінець звітного періоду».

3.8. У графі 5 «Оплата за передачу електроенергії» зазначається сума коштів, що надійшла від постачальників за передачу електричної енергії мережами ліцензіата протягом звітного кварталу.

3.9. У графі 6 «Заборгованість на кінець звітного періоду» зазначається сума коштів, яку заборгували ліцензіату постачальники за передачу електричної енергії, станом на кінець звітного кварталу. Зазначена сума заборгованості розраховується як різниця між вартістю передачі електричної енергії та оплатою за передачу електричної енергії з урахуванням заборгованості на початок звітного періоду (рядок 3 - рядок 5 + рядок 4).

3.10. Дані за результатами розрахунків постачальників електричної енергії зазначаються за звітний квартал, а підсумкові дані (рядок «Разом») - за звітний період та з наростаючим підсумком з початку року.

IV. Порядок виправлення звітних даних

4.1. У разі виявлення недостовірності у поданих до НКРЕКП звітних даних їх виправлення здійснюється ліцензіатом у звітах за той період (квартал), у якому були допущені помилки.

{Пункт 4.1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом з поясненнями щодо причин їх виправлень.

Начальник управління
ліцензійного контролю
та територіальних підрозділівК. Красюквгору