Документ z1774-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.12.2015, підстава - z1518-15

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2012  № 607


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2012 р.
за № 1774/22086

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 458 від 01.12.2015}

Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики та продовольства
№ 700 від 09.11.2012
№ 584 від 30.09.2013}

Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.

2. Затвердити Положення про комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, що додається.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
08.10.2012  № 607


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2012 р.
за № 1774/22086

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та цим Положенням.

3. Комісія є постійно діючим органом Мінагрополітики України.

4. Головним завданням Комісії є розгляд документів, поданих конкурсними комісіями Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь (департаментів) агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державних адміністрацій (далі - конкурсна комісія), та прийняття рішення щодо розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів (далі - об'єкти), між суб'єктами господарювання, що претендують на часткове відшкодування (далі - претенденти).

Розподіл зазначених коштів між претендентами здійснюється у міру надходження реєстрів суб'єктів господарювання, які претендують на відшкодування вартості об'єктів (далі - реєстри), поданих конкурсними комісіями, у межах виділених асигнувань та відповідно до переваг, визначених пунктом 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 700 від 09.11.2012}

5. Комісія діє у складі не менше п’яти осіб. Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики України.

6. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються головою Комісії або його заступником (у разі відсутності голови Комісії) протягом 10 днів після надходження реєстрів від конкурсних комісій.

Засідання Комісії веде голова Комісії або його заступник.

7. Комісія має право виїжджати на місця, перевіряти достовірність відомостей, що містяться у поданих документах.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 584 від 30.09.2013}

8. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

9. Член Комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, які розглядаються та заносяться до протоколу;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

10. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні.

11. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря Комісії.

12. На підставі рішення Комісії про затвердження результатів конкурсу секретар Комісії готує відповідний проект наказу Мінагрополітики України, забезпечує його погодження, подання на підпис Міністру або відповідному заступнику Міністра (згідно з розподілом повноважень) та доводить цей наказ до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь (департаментів) агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державних адміністрацій.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 700 від 09.11.2012}

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетявгору