Документ z1756-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.05.2016, підстава - z0551-16

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.09.2013  № 1930


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2013 р.
за № 1756/24288

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 309 від 17.03.2016}

Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою вдосконалення реалізації положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 995, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2012 року за № 1346/21658 (далі - Положення про здійснення фінансового моніторингу), що додаються.

2. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Професійним учасникам ринку цінних паперів привести внутрішні документи у відповідність до Положення про здійснення фінансового моніторингу з урахуванням Змін до нього, затверджених цим рішенням, протягом місяця після набрання ним чинності.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 24.09.2013 р. № 49

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваО.О. Ткаченко


С.Г. ГуржійМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
24.09.2013  № 1930


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2013 р.
за № 1756/24288

ЗМІНИ
до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

1. У розділі ІІ:

1) абзаци третій, четвертий пункту 10 викласти в такій редакції:

«У разі призначення відповідальним працівником керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу перевірка його ділової репутації здійснюється відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу, засновниками, або працівником(ами) підрозділу внутрішнього аудиту, або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) ліцензіата.

Підтвердження ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника за результатами її перевірки оформлюється письмовим висновком, який містить відомості щодо ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, перелік та реквізити документів, на підставі яких проведено перевірку ділової репутації, та підписується або керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або особами, які робили перевірку ділової репутації, або затверджується відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу.»;

2) пункт 11 після слів та цифр «зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2004 року за № 176/8775» доповнити словами та цифрами «(далі - Порядок № 562)»;

3) пункт 12 після слів та цифр «зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2003 року за № 965/8286» доповнити словами та цифрами «(далі - Положення № 55)»;

4) пункт 13 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, може не проходити професійну підготовку у порядку, встановленому Порядком № 562 або Положенням № 55.»;

5) абзац дев'ятий пункту 14 викласти в такій редакції:

«У разі призначення керівника особою, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, перевірка його відповідності вимогам, установленим цим Положенням, здійснюється відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу, засновниками, або працівником(ами) підрозділу внутрішнього аудиту, або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) ліцензіата.»;

6) в абзаці другому пункту 18 слово «може» виключити та слово «містити» замінити словом «містить»;

7) пункт 20 викласти в такій редакції:

«20. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує своєчасне отримання професійної підготовки та підвищення відповідальним працівником кваліфікації шляхом направлення його на навчання (результатом якого є складання кваліфікаційного іспиту з питань фінансового моніторингу згідно з Порядком № 562), семінари, «круглі столи».».

2. У пункті 8 розділу ІІІ:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«8. Правила містять такі окремі розділи, зміст яких відповідає їх назві:»;

2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У Правилах не допускається посилання на Інтернет-ресурси.».

3. У розділі ІV:

1) у пункті 4:

у підпункті «б» слова «зокрема про фінансовий стан» виключити;

після підпункту «и» доповнити пункт новим абзацом тринадцятим такого змісту:

«Такі заходи фіксуються письмово в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації клієнта.»;

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

2) після пункту 4 доповнити розділ новим пунктом 5 такого змісту:

«5. У разі виявлення клієнтів, які характеризуються середнім ризиком, суб'єкт первинного фінансового моніторингу під час здійснення ідентифікації таких клієнтів застосовує додаткові заходи, спрямовані на вивчення клієнта, зокрема:

а) перевірку правильності оформлення установчих документів (з урахуванням усіх зареєстрованих змін);

б) перевірку наявності відповідних повноважень у осіб, які діють як представники іншої особи;

в) встановлення пов'язаних осіб.

Такі заходи фіксуються письмово в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації клієнта.».

У зв’язку з цим пункти 5 - 12 вважати відповідно пунктами 6 - 13;

3) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Якщо за результатами проведеної ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, а також аналізу послуг, що надаються клієнту, та проведених ним операцій ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму оцінюється як високий, суб'єкт первинного фінансового моніторингу оновлює інформацію, отриману за результатами ідентифікації та вивчення клієнта, зміст його діяльності та фінансовий стан не рідше одного разу на рік.

Якщо за результатами проведеної ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, а також аналізу послуг, що надаються клієнту, та проведених ним операцій ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму оцінюється як середній, строк оновлення інформації, отриманої за результатами ідентифікації та вивчення клієнта, змісту його діяльності та фінансового стану, не повинен перевищувати двох років.

Якщо за результатами проведеної ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, а також аналізу послуг, що надаються клієнту, та проведених ним операцій ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму оцінюється як низький, строк оновлення інформації, отриманої за результатами ідентифікації та вивчення клієнта, змісту його діяльності та фінансового стану, не повинен перевищувати трьох років.

Для клієнтів, з якими укладені договори на обслуговування, але які не звертались до суб'єкта для отримання послуг більше трьох років, ідентифікація або оновлення інформації щодо ідентифікації здійснюється в разі звернення такого клієнта до суб'єкта первинного фінансового моніторингу або проведення ним фінансової операції.»;

4) після пункту 11 доповнити розділ новим пунктом 12 такого змісту:

«12. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу постійно проводить аналіз відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан.

Документи про фінансовий стан клієнта зберігаються разом з документами по ідентифікації.».

У зв’язку з цим пункти 12-13 вважати відповідно пунктами 13-14;

5) абзац другий пункту 14 після слів «повідомляє про це НКЦПФР» доповнити словами «рекомендованим листом з повідомленням про вручення».

4. Абзац перший пункту 3 розділу VІ після слова «аудиту» доповнити словами «або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) ліцензіата».

Директор департаменту
контрольно-правової роботи


О. Мисюравгору